Plaats een aanvulling

illegaliteit is nu strafbaar

Nieuws, gepost door: nn op 15/12/2011 12:10:53

Wanneer: 15/12/2011 - 10:24

Op 13 december j.l. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt.
Met stille trom, want de reguliere media vonden dit kennelijk niet belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden.
Wat houdt deze nieuwe wet in?


Het gaat om een wet waarmee de Europese Terugkeerrichtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving. Met deze nieuwe wet wordt het verblijf in Nederland nadat een zogenaamde inreisverbod is opgelegd strafrechtelijk gesanctioneerd als overtreding met een geldboete van maximaal 3800 euro en bij niet-betaling een vervangende hechtenis van maximaal zes maanden.

stappenplan strafbaarstelling illegaal verblijf:

Indien een meerderjarige vreemdeling illegaal verblijvend in Nederland wordt aangetroffen, worden in beginsel, uiteraard rekening houdend met de individuele omstandigheden van het geval, de volgende stappen doorlopen:

De vreemdeling krijgt een boete wegens illegaal verblijf op grond van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf. Dit staat los van de terugkeerrichtlijn.

De vreemdeling krijgt tegelijkertijd een kennisgeving, tevens terugkeerbesluit, uitgevaardigd op grond van het voorgestelde artikel 62a van de Vw2000. Uitgangspunt is dat de vreemdeling vervolgens een termijn van vier weken heeft om Nederland uit eigen beweging te verlaten (het gewijzigde artikel 62, eerste lid, van de Vw2000).

Als aan de vreemdeling wegens risico op onderduiken een termijn voor vrijwillig vertrek wordt onthouden op grond van het gewijzigde artikel 62, tweede lid, van de Vw2000 - en bij vreemdelingen die illegaal verblijvend worden aangetroffen zal dat dikwijls het geval zijn - zal hem naast het terugkeerbesluit tevens een inreisverbod worden opgelegd.

Vervolgens zal worden overgegaan tot verwijdering (uitzetting), zo nodig met dwangmaatregelen. De vreemdeling mag met het oog op de uitzetting in bewaring worden gesteld, mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 15, eerste lid, van de terugkeerrichtlijn zoals die nader zullen worden uitgewerkt in het Vreemdelingenbesluit 2000.

Als de inzet van de in de terugkeerrichtlijn bedoelde (dwang)maatregelen zonder resultaat is gebleven, dat wil zeggen niet tot verwijdering (uitzetting) heeft geleid, mogen volgens het El Dridi-arrest strafrechtelijke sancties worden opgelegd die bijdragen aan het doel van de richtlijn. Dat betekent dat de vreemdeling in dat geval, omdat hij na beëindiging van de bewaring nog steeds in Nederland verblijft, kan worden gestraft wegens verblijf in weerwil van het opgelegde inreisverbod. De overheid moet desondanks blijven trachten om de illegaal verblijvende vreemdeling te verwijderen (uit te zetten).

Ook ingeval de vreemdeling uit eigen beweging uit Nederland is vertrokken of met succes is verwijderd (uitgezet), maar hij naderhand wederom illegaal in Nederland wordt aangetroffen, kan hij, zolang het inreisverbod geldt, worden gestraft wegens verblijf in weerwil van het inreisverbod.

http://ikregeer.nl/documenten/kst-32420-D


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech