illegaliteit is nu strafbaar

Nieuws, gepost door: nn op 15/12/2011 12:09:53

Wanneer: 15/12/2011 - 10:24

Op 13 december j.l. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt.
Met stille trom, want de reguliere media vonden dit kennelijk niet belangrijk genoeg om aandacht aan te besteden.
Wat houdt deze nieuwe wet in?


Het gaat om een wet waarmee de Europese Terugkeerrichtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving. Met deze nieuwe wet wordt het verblijf in Nederland nadat een zogenaamde inreisverbod is opgelegd strafrechtelijk gesanctioneerd als overtreding met een geldboete van maximaal 3800 euro en bij niet-betaling een vervangende hechtenis van maximaal zes maanden.

stappenplan strafbaarstelling illegaal verblijf:

Indien een meerderjarige vreemdeling illegaal verblijvend in Nederland wordt aangetroffen, worden in beginsel, uiteraard rekening houdend met de individuele omstandigheden van het geval, de volgende stappen doorlopen:

De vreemdeling krijgt een boete wegens illegaal verblijf op grond van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf. Dit staat los van de terugkeerrichtlijn.

De vreemdeling krijgt tegelijkertijd een kennisgeving, tevens terugkeerbesluit, uitgevaardigd op grond van het voorgestelde artikel 62a van de Vw2000. Uitgangspunt is dat de vreemdeling vervolgens een termijn van vier weken heeft om Nederland uit eigen beweging te verlaten (het gewijzigde artikel 62, eerste lid, van de Vw2000).

Als aan de vreemdeling wegens risico op onderduiken een termijn voor vrijwillig vertrek wordt onthouden op grond van het gewijzigde artikel 62, tweede lid, van de Vw2000 - en bij vreemdelingen die illegaal verblijvend worden aangetroffen zal dat dikwijls het geval zijn - zal hem naast het terugkeerbesluit tevens een inreisverbod worden opgelegd.

Vervolgens zal worden overgegaan tot verwijdering (uitzetting), zo nodig met dwangmaatregelen. De vreemdeling mag met het oog op de uitzetting in bewaring worden gesteld, mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 15, eerste lid, van de terugkeerrichtlijn zoals die nader zullen worden uitgewerkt in het Vreemdelingenbesluit 2000.

Als de inzet van de in de terugkeerrichtlijn bedoelde (dwang)maatregelen zonder resultaat is gebleven, dat wil zeggen niet tot verwijdering (uitzetting) heeft geleid, mogen volgens het El Dridi-arrest strafrechtelijke sancties worden opgelegd die bijdragen aan het doel van de richtlijn. Dat betekent dat de vreemdeling in dat geval, omdat hij na beëindiging van de bewaring nog steeds in Nederland verblijft, kan worden gestraft wegens verblijf in weerwil van het opgelegde inreisverbod. De overheid moet desondanks blijven trachten om de illegaal verblijvende vreemdeling te verwijderen (uit te zetten).

Ook ingeval de vreemdeling uit eigen beweging uit Nederland is vertrokken of met succes is verwijderd (uitgezet), maar hij naderhand wederom illegaal in Nederland wordt aangetroffen, kan hij, zolang het inreisverbod geldt, worden gestraft wegens verblijf in weerwil van het inreisverbod.

http://ikregeer.nl/documenten/kst-32420-D

Tags: illegaliteit strafbaarheidsstelling gevangenis


Wie: 
nn

Dit klopt volgens mij niet. Het gaat over de implementatie van de europese terugkeerrichtlijn.
Als je een zoekopdracht doet in de wetgevingskalender, kom je geen invoering van de strafbaarstelling tegen.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgevingskalender

de hele wet is zelfs niet te vinden, en dat duidt er eerder op dat de behandeling van het wetsvoorstel nog in een zeer vroeg stadium is.Wie: 
nn

Eerste Kamer stemt in met wet terugkeer vreemdelingen

http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20111213/eerste_kamer_stemt_in_met_wet

13 december 2011

De Eerste Kamer heeft op 13 december ingestemd met een voorstel van minister Leers (Immigratie en Asiel) over terugkeer van vreemdelingen. De fracties van VVD, CDA, PVV en SGP - samen goed voor 38 van de 75 zetels in de Senaat - gaven hun steun aan de hiervoor noodzakelijke wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (32.420). De overige Kamerfracties stemden tegen de wetswijziging.

In de nu aangepaste wet implementeert Nederland Europese regels in de nationale context. Tijdens een plenair debat op 6 december bleek de Kamer sterk verdeeld over het voorstel. De kritiek van een aantal fracties betrof met name de wijze waarop de regering de achterliggende Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving uitwerkt, en de strafrechtelijke sancties die de Nederlandse regering tegelijk met de wetswijziging invoert.

Detentie

Met de herziene Vreemdelingenwet 200 regelt de regering de terugkeer van vreemdelingen uit niet EU-lidstaten die zich illegaal bevinden op Nederlands grondgebied. Aanpassing van de bestaande wet is nodig vanwege een Europese richtlijn die in december 2008 werd vastgesteld. De detentie van een vreemdeling kan maximaal een half jaar duren, maar kan in bepaalde gevallen verlengd worden met nog eens een jaar. Kinderen onder de 18 kunnen maximaal 14 dagen in bewaring zitten. Meestal gaat het dan om de dagen vlak voordat zij samen met hun ouders op het vliegtuig naar hun land van herkomst worden gezet.

Toetsding door rechter

Uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegalen die niet in Nederland mogen blijven, krijgen een terugkeerbesluit. Daarin staat dat zij Nederland moeten verlaten; soms onmiddellijk, soms binnen een bepaalde termijn. Vreemdelingen die onmiddellijk moeten vertrekken, kunnen bovendien een inreisverbod krijgen. Dat geldt ook voor vreemdelingen die na hun vertrektermijn nog niet zijn vertrokken. Wie ondanks een inreisverbod toch nog in Nederland is, is in overtreding; daar staat in eerste instantie een boete op. Maar voorop staat dan nog steeds het vertrek uit Nederland. Liefst vrijwillig, maar desnoods gedwongen via vreemdelingenbewaring. De bewaring van vreemdelingen moet gericht zijn op hun uitzetting uit Nederland. Een rechter toetst of het middel detentie gepast is. Zo niet, dan heft de rechter de bewaring op. Maar ook in dat geval zal een vreemdeling het land moeten verlaten, zo volgt uit de herziene wettekst.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech