Plaats een aanvulling

Cassatie in strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen, gevangenschap zeer nabij

Nieuws, gepost door: Steungroep 13 september op 08/01/2019 01:03:08

Wanneer: 08/01/2019 - 14:58

Op 8 januari 2019 heeft de Hoge Raad de cassatie in de strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen. Daarmee is een laatste obstakel dat het gevangen zetten van Joke nog in de weg stond, terzijde geschoven. Te vrezen valt dat haar aanhouding en opsluiting nu op zeer korte termijn zullen plaats vinden, waarna haar gevangenisstraf van in totaal twee en een halve maand een aanvang neemt.

Persbericht 8 januari 2019: Cassatie in strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen, gevangenschap zeer nabij

https://13-september.nl/cassatie-strafzaak-tegen-joke-kaviaar-verworpen-...

(English below)

Op 8 januari 2019 heeft de Hoge Raad de cassatie in de strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen. Daarmee is een laatste obstakel dat het gevangen zetten van Joke nog in de weg stond, terzijde geschoven. Te vrezen valt dat haar aanhouding en opsluiting nu op zeer korte termijn zullen plaats vinden, waarna haar gevangenisstraf van in totaal twee en een halve maand een aanvang neemt.

Dit is de ontknoping van een strafzaak die al sinds 2011 speelt. In dat jaar werd ze aangehouden en dagenlang in isolement vastgehouden wegens het publiceren van vier artikelen op haar website. Daarin kritiseerde ze in scherpe bewoordingen de onderdrukking van vluchtelingen, en riep ze op tot verzet. ‘Opruiing’, vond het Openbaar Ministerie, en in januari 2013 veroordeelde een rechtbank in Haarlem haar daarom tot een gevangenisstraf. In mei 2014 volgde hoger beroep: de veroordeling werd voor twee van de vier artikelen gehandhaafd, de gevangenisstraf gehalveerd tot twee maanden en van onvoorwaardelijk in voorwaardelijk omgezet. Daartegen ingestelde cassatie werd in 2015 verworpen.

In 2015 werd Joke tot twee weken celstraf veroordeeld wegens deelname aan een verstoringsactie tijdens een vergadering van de gemeenteraad in Zeist. Die richtte zich tegen de bouw van een gevangenis voor (gezinnen met) kinderen op het terrein van Kamp Zeist, het al bestaande detentiecentrum waar vluchtelingen opgesloten worden voorafgaand aan hun deportatie. Die had plaatsgevonden tijdens haar proeftijd van de opruiingszaak, zodat de voorwaardelijke straf alsnog in werking trad. Bij de twee weken kwamen dus nu de twee maanden gevangenis opgelegd in de opruiingszaak. Hoger beroep bevestigde de veroordeling, waarna ook hier cassatie volgde. Het is deze cassatie die dus vandaag is verworpen. Zowel de celstraf van twee weken als de gevangenisstraf van twee maanden zijn nu onherroepelijk. Binnenkort zit Joke Kaviaar hoogstwaarschijnlijk dan ook in de cel. Opgesloten omdat ze zich verzette tegen onrecht, gevangengezet omdat ze zich uitsprak tegen dat onrecht.

Die strijd gaat hoe dan ook door door. Joke Kaviaar zegt in een eigen verklaring dan ook: “Denkt de Neederlandse staat nu werkelijk door mij op te sluiten me van gedachten te doen veranderen? Lachwekkend!” Ze voegt er aan toe: “Ik ben nog lang niet klaar. Die staat met zijn grenzen is niets anders waard dan het omver werpen ervan. Het is tijd om verzet te mobiliseren. En snel ook. Omwille van de vrijheid om te leven, niet alleen te overleven.” Ook de cel zal haar niet doen zwijgen: “ik zal de tijd die jullie me af willen nemen tegen jullie gebruiken. Tijd om na te denken over vervolgstappen, nieuwe plannen. In de aanval. In woord en daad.” Zie voor de verklaring van Joke Kaviaar: https://jokekaviaar.nl/Grenzen-gevangenissen-rijp-voor-de-sloop.html

De Steungroep 13 september, gevormd om solidariteit met Joke in deze zaak te organiseren, blijft protesteren. Deze aanval op een vrijheidsstrijdster is een aanval op iedereen die haar of zijn nek uitsteekt tegen onrecht. De steungroep roept daarom op tot haar onmiddellijke vrijlating en vraagt mensen om die oproep in woord en daad te ondersteunen. Rechtstreekse steunbetuigingen aan Joke zijn eveneens zeer welkom. Binnenkort zal meer bekend worden gemaakt over de vorm die zowel deze steun als de strijd om haar zaak onder de aandacht te houden, kan aannemen. Wat de Steungroep betreft is het motto:

Vrijheid voor Joke Kaviaar!

Steungroep 13 September

ENGLISH

press release January 8 2019: Cassation in criminal case against Joke Kaviaar rejected, imprisonment very near

On 8 January 2019, the Supreme Court rejected the cassation in the criminal case against Joke Kaviaar. With that, a final obstacle that stood in the way of Joke’s imprisonment has been set aside. It is to be feared that her arrest and confinement will now take place in the very short term, after which her imprisonment of a total of two and a half months commences.

This is the culmination of a criminal case that has been going on since 2011. In that year she was arrested and held in isolation for days on account of publishing four articles on her website. In it she criticized the repression of refugees in sharp terms and called for resistance. ‘Sedition’, the Public Prosecution Service found, and in January 2013 a court in Haarlem sentenced her to a prison sentence. In May 2014, an appeal followed: the conviction was maintained for two of the four articles, the prison sentence was halved to two months and unconditionally converted into conditional. The cassation lodged against it was rejected in 2015.

In 2015, Joke was sentenced to two weeks in prison for taking part in a disruption action during a meeting of the city council in Zeist. It was directed against the construction of a prison for (families with) children on the grounds of Kamp Zeist, the existing detention center where refugees are locked up prior to their deportation. It had taken place during her probationary period of the incitement case, so that the conditional sentence came into effect. So the two months of prison for the incitement case were now added to the two weeks in the disruption case. The appeal upheld the conviction, after which also cassation followed. It is this cassation that has been rejected today. Both the two-week prison sentence and the two-month prison sentence are now irrevocable. Joke Kaviaar will most likely be in the cell soon. Locked up because she resisted injustice, imprisoned because she spoke out against that injustice.

That struggle continues anyway. Joke Kaviaar says in his own statement: “Does the Dutch state really think that by locking me up I would change my mind? Hilarious! “She adds: “I am not finished yet. The state with its borders is worth nothing but its overthrow. It is time to mobilize resistance. And fast as well. For the freedom to live, not just to survive.” Also prison will not silence her: “I will use the time you want to take from me against you. Time to think about follow-up steps, new plans. In the attack. In word and deed.” For the statement by Joke Kaviaar see: https://jokekaviaar.nl/Grenzen-gevangenissen-rijp-voor-de-sloop.html#eng

The Support Group on 13 September, set up to organize solidarity with Joke in this case, continues to protest. This attack on a freedom fighter is an attack on anyone who sticks out her or his neck against injustice. The support group therefore calls for her immediate release and asks people to support that call in word and deed. Direct statements of support to Joke are also very welcome. More will soon be made known about the way that both this support and the fight for its cause can take into account. As far as the Support Group is concerned, the motto is:

Freedom for Joke Kaviaar!

Support group 13 September

Tags: Censuur Joke Kaviaar steungroep 13 september

Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech