Plaats een aanvulling

Aanval op Egyptische anarchisten en revolutionair socialisten

Nieuws, gepost door: vertaling Tommy Ryan, Anarchistische Groep Nijmegen op 19/01/2012 01:07:44

Wanneer: 19/01/2012 - 07:49

Aanval op Egyptische anarchisten en revolutionair socialisten
30 december 2011 – bron: http://www.kosmoprolet.org/

De Egyptische linksradicale beweging gaat gebukt onder herhaaldelijke aanvallen door de opkomende alliantie tussen de militaire regeerders van het land en Islamisten die de mach willen grijpen. Dit is een vertaling van een tekst van de Egyptische Libertair Socialistische Beweging (Egyptian Libertarian Socialist Movement, ELSM) die met deze situatie geconfronteerd worden.

Het werd tijd! Al weken zijn er op verschillende internet sites en Facebookpaginas van het Moslim Broederschap, officieel of behorend tot leden er van, aanvallen gedaan tegen anarchisten en revolutionair socialisten in Egypte waarin ze hen beschuldigen als aanstichters van geweld en propagandisten van de vernietiging van de staat. Vandaag heeft een lid van het Moslim Broederschap een gerechtelijke aanklacht ingediend tegen drie socialisten. Een hiervan is kameraad Yaser Abdel Kawy, een bekende anarchist en een lid van de Egyptische Libertair Socialistische Beweging (ELSM). De openbare aanklager heeft de rechtzaak doorgestuurd naar de Staats Veiligheidsdienst GA, een speciaal onderdeel van het gerechtelijke systeem dat functioneert ten tijden van afgekondigde 'noodtoestand'.
Het was zeker te verwachten. Omdat, hoewel klein in aantallen, anarchisten in Egypte een redelijk prominente rol hebben gespeeld binnen de verschillende revolutionaire krachten die onderdeel waren in de revolutie van 25 januari (Jan25) in Egypte. Anarchisten zijn buitengewoon uitgesproken op sociale media sites, maar belangrijker nog, hebben ze altijd in de frontlinies gestaan o de straten wanneer revolutionairen zich verweerden tegen de gewelddadige repressie van de staat.

De ongemakkelijke maar sterke alliantie tussen het Moslim Broederschap en de regerende militaire junta was altijd duidelijk, al sinds het eerste begin. Het Broederschap was de enige politieke kracht die een van hun leden in de wetgevende commissie die verantwoordelijk was voor het voorbereiden van aanpassingen in de grondwet uit 1971, waarmee is ingestemd op het referendum van 19 maart. Het Broederschap weigerde deel uit te maken van bijna elke demonstratie tegen de Hoge Militaire Raad (vert: Supreme Council of Armed Forces, SCAF) en ging zelfs zo ver dat ze vaak over gingen tot het verdonkeremanen van deze demonstraties en zij die er voor opriepen.
Het Moslim Broederschap heeft ook een vijandige positie ingenomen tegen arbeiders in hun strijd tegen hun bazen, gesteund door de militaire junta. Het heeft altijd arbeidersdemonstraties, sit-ins en bezettingen veroordeeld en de strijd van de arbeiders voor hun rechten uitgemaakt als contra-revolutionair en geïnitieerd door Mubarak's regime.

Afstevenend op een verpletterende overwinning in de huidige parlementsverkiezingen samen met de radicalere Salafi Islamisten, lijkt het Broederschap zicht tot doel te stellen zich te ontdoen van een mogelijke toekomstige oppositie, met name socialisten. Het is duidelijk waarom, als men een blik werpt op het beleid van hun tegenhangers in Tunesië hebben ingesteld toen ze comfortabel in hun nieuwe zetels in het parlement zaten. Het is nog duidelijker zichtbaar als je kijkt naar de prominente leiders (het grootste deel zakenmensen) statements in de media. Waarin ze het neoliberale financiële en economische beleid van Mubarak's regime als goed en efficiënt omschrijven als deze niet zou zijn verbonden met corruptie en vriendjespolitiek/kapitalisme.

We zijn er zeker van dat de nieuwe aanvallen door de SCAF en hun Islamistische bondgenoten nog maar slechts het begin zijn. Een nieuwe fase van de Egyptische Revolutie begint op het moment al vorm te krijgen. Dit keer lijken de werkelijke conflicten zichtbaar te worden voor iedereen, waar deze eerste slechte voor enkele zichtbaar waren. De Egyptische Revolutie zal haar werkelijke gezicht laten zien als een klassenoorlog van ons, het proletariaat, tegen hen, de bazen, militaire junta en de conservatieve fascistische Islamisten.

de Egyptische Libertair Socialistische Beweging (ELSM)

-----------------------[English]-------------------------

Egyptian Anarchists and Revolutionary Socialists, under attack
30. December 2011

The Egyptian radical left is facing repeated attacks by an emerging alliance between the country's military rulers and the Islamists seeking power. This is a text by the Egyptian Libertarian Socialist Movement dealing with this situation.
It's about time! For weeks, several internet sites, and facebook pages that belong to the Muslims Brotherhood, either officially or administered by its members, launched an attack against Anarchists and Revolutionary Socialists in Egypt trying to single them out as inciters of violence and propagandists of State demolition. Today a member of the Brotherhood filed a lawsuit against three socialists one of them is comrade Yaser Abdel Kawy a well known anarchist and a member of the Egyptian Libertarian Socialists Movement. The general attorney forwarded the lawsuit to the State Security GA, an exceptional apparatus of the legal system that works only under the state of emergency.

It sure was expected. While small in numbers Anarchists in Egypt have been quite prominent amongst the different revolutionary forces taking part in the Jan25 Egyptian revolution. Anarchists are distinguishably vocal on the social media sites, but more importantly they are always in the front lines on the streets whenever revolutionaries take a stand in the face of the state brutal crack down.
The uneasy but strong alliance between the Brotherhood and the ruling military junta was always evident since the very beginning. The brotherhood was the only political force that had one of its members in the legislative committee responsible for preparing the modifications of the 1971 constitution approved by a referendum on March 19th. The brotherhood refused to take part almost in any rally against the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), and in many cases sought to tarnish these rallies and attack those who called for them.

The brotherhood, had also take an aggressive stance against laborers in their continuous struggle against the masters backed by the military junta. It has always condemned workers rallies, sit-ins, or occupations, and described the workers fight for their rights as counter-revolutionary and incited by clients of Mubarak's regime.

Poised for a land sliding victory in the current parliamentary elections along with the more radical Salafi Islamists, the Brotherhood is keen on getting rid of future opposition namely socialists. It's easy to know why if one takes a look at the policies their counterparts in Tunisia have adopted once confident in their new seats in the parliament. It's even clearer when once takes notice of their prominent leaders (mostly businessmen) statements to the media especially one describing Mubarak's regime financial and economic neoliberal policies, good and effective if not coupled with corruption and crony capitalism.

We are sure that these new attacks by the SCAF and its Islamists allies are nothing but an early beginning. A new phase of the Egyptian Revolution is already starting to take shape. This time the true conflict lines will be clear for all after being only clear for some. The Egyptian Revolution will take its true face of a class war of us the proletariat against them, the masters, the military junta, and the conservative fascistic Islamists.

Egyptian Libertarian Socialist Movement

Tags: Egypte Revolutie

Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech