Boycot Israelische producten/Brief aan Dirk van den Broek over verkoop Israelische producten

Hier kun je discussieren over Boycot Israelische producten/Brief aan Dirk van den Broek over verkoop Israelische producten.

BOYCOT ISRAELISCHE PRODUCTEN/BRIEF AAN DIRK VAN DEN BROEK OVER IMPORT/VERKOOP ISRAELISCHE PRODUCTEN

Geachte Redactie en lezers van Indymedia

Zoals u kunt zien, doe ik u onder P/S een brief toekomen, die ik heb gestuurd naar aanleiding van hun reclamecampagne voor Israelische producten [in dit geval
het merk Sabra Houmous] enkele weken geleden

In mijn schrijven wijs ik er Dirk van den Broek op, dat het immoreel is om
producten te importeren en te verkopen uit Israel, dat het Internationaal
al 45 haar aan zijn laars lapt door ondanks VN Resoluties zich terug te trekken uit sinds
1967 bezet Palestijns gebied, weigert de internationaalrechtelijk illegale
nederzettingen te ontmantelen en een misdadige Gaza Blokkade in stand houdt, die
neerkomt op de uithongering van de Palestijnse burgerbevolking

En niet te vergeten structurele Israelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals willekeurige militaire aanvallen op de Palestijnse burgerbevolking
en de foltering van gevangenen

Zolang Israel zich niet terugtrekt uit bezet gebied, de nederzettingen niet ontmantelt,
de illegale Muur niet afbreekt, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen niet erkent [1] en de politiek-militair verantwoordelijken voor gepleegde oorlogsmisdaden niet berecht, dienen Supermarkten geen israelische producten te importeren en te
verkopen

Dirk van den Broek verschuilt zich in een reactie op eerdere protestbrieven achter de Nederlandse Overheid
Ik vind dat laf afschuiven, aangezien Supermarkten zelf de keuze maken met welk land
zij zaken willen doen
Het moreel disfunctionneren van de Nederlandse/EU autoriteiten mag en kan geen criterium zijn

Voor wie zelf Dirk van den Broek wil aanschrijven

Zie de volgende gegevens:

Klantenservice Lekker Doen
tav Mariska Speekhoudt (Dirk v.d.Broek)
E-mail: servicedesk@detailresult.nl
Website: www.lekkerdoen.nl
Telefoon: 0251- 278 799

Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw moeite en solidariteit

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

P/S

[1]

RECHT OP TERUGKEER:
VN RESOLUTIE 194, 1948

Handelt over de in 1948 door Israelische troepen verdreven 750 000 Palestijnen,
de oorspronkelijke bevolking van Palestina, dat door VN Resolutie 181 [1947] over
de hoofden van de Palestijnse bevolking heen in twee delen werd verdeeld,
een Arabisch deel [dus van de oorspronkelijke Arabisch-Palestijnse bevolking]
en een Joods deel [toegewezen aan de Joodse zionisten, die vanaf het begin van de
20 ste eeuw naar Palestina waren getrokken met als doel in Palestina, toen nog
kolonie van het Ottomaanse Rijk, een Joodse Staat te stichten

Een puur kolonialistische onderneming dus, waarbij het zelfbeshikkingsrecht van het
Palestijnse volk van de tafel werd geveegd

Vergelijk het met de Batavieren, die na 2000 jaar in Nederland ''terugkomen'' en een Bataafse Staat willen stichten zonder de Nederlandse bevolking daarin te kennen]

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_194

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN PRAKTISCH HAALBAAR,
MIST JOODSE ISRAELI'S HUN KOLONIALE MENTALITEIT AFSCHUDDEN

SALMAN ABU SITTA

http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/27/245

EERDERE REACTIE DIRK VAN DEN BROEK OP EERDERE PROTESTBRIEVEN
OVER DE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN MET BARCODE 729

Geachte heer en mevrouw ...... [om privacyredenen verwijderd],

Dirk van den Broek is geen politieke organisatie, de kwestie ligt primair bij de overheid. Israel en Palestijnse gebieden zijn niet door de overheid benoemd tot landen waarvanuit een importverbod geldt. Voor Dirk van den Broek is dit leidend. Bovendien is dit een politieke situatie waar wij moeilijk over kunnen oordelen. Daarnaast hebben we geen rechtstreeks contact met de leveranciers uit Israel. Eventuele naleving is hierdoor door ons niet te controleren.

Graag wil ik u laten weten dat de belangenorganisatie van de supermarkten, het CBL, ook namens Dirk van den Broek een dialoog is gestart bij het OESO-meldpunt bij het ministerie van EL&I met aantal organisaties waaronder SOMO en Nederlands Palestina Comite.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze reactie, dan kunt u ons daarover altijd bellen. Als u dan het meldingsnummer paraat heeft, kunnen wij uw melding snel terugvinden. U kunt ook uw vragen of opmerkingen naar ons e-mailen. Dat doet u door te reageren op deze e-mail.

Met vriendelijke groet,

Mariska Speekhoudt

BRIEF AAN DIRK VAN DEN BROEK/UW VERKOOP
VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN MET
BARCODE 729

AAN DE DIRECTIE VAN DIRK VAN DEN BROEK
EN KLANTENSERVICE ''LEKKER DOEN''
TAV MEVROUW M SPEEKHOUDT

UW VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN MET
BARCODE 729

Geachte Directie en mevrouw Speekhoudt,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Als klant van Dirk van den Broek werd ik in de week van 8-13 october onaangenaam
getroffen door uw reclamecampagne voor Israelische producten Sabra Houmous met
barcode 729
Hiermee draagt u willens en wetens bij tot de economische steun aan het reeds 45 jaar durende Israelische bezettingsregime, dat zich schuldig heeft gemaakt en nog maakt aan
onderdrukking, vernedering en oorlogsmisdaden

TE UWER INFORMATIE
ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat Israel sinds 1967 [nu dus 45 jaar] de
Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, alsmede
de Syrische Golan Hoogte bezet
Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarin Israel werd opgeroepen,
zich terug te trekken uit alle in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden, waaronder de
Palestijnse en de Syrische Golan Hoogte

ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT
NEDERZETTINGEN

Een destructief neveneffect van deze bezetting is geweest de sinds eind zestiger jaren
in Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen, die in strijd zijn
met het Internationaal Recht [2] en in twee VN Resoluties, 446 [1979] en 452 [1979] zijn veroordeeld [3]
Naast die illegaliteit van de nederzettingen hebben zij gezorgd voor heel wat menselijke ellende, omdat zij tot stand zijn gekomen door massale Palestijnse landonteigeningen,
waardoor meer dan 100 000 Palestijnen van eigen huis en haard zijn verdreven

In het nieuws kunt u lezen, dat ondanks de internationaalrechtelijke illegaliteit van die nederzettingen en de VN Veiligheidsraadsveroordelingen Israel deze nederzettingen niet
alleen weigert te ontmantelen, maar nog heden ten dage vrolijk doorbouwt aan nieuwe en
bestaande uitbreidt [4]

ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT/ONDERDRUKKING EN OORLOGSMISDADEN

Iedere bezetting waar ook ter wereld, dus ook de Israelische, impliceert onderdrukking, vernederingen, willekeur, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden
In Israel is hier sprake van een groot scala [bedenk, dat die bezetting nu al 45 jaar duurt], waarbij vooral berucht zijn de Israelische militaire invallen/expedities in de bezette
Westelijke Jordaanoever en Gaza
Ik verwijs uit een van de talrijke voorbeelden naar de in de Operatie Cast Lead [eind 2008/januari 2009] in Gaza gepleegde oorlogsmisdaden [5]
Maar deze zijn nog een tipje van de sluier

Palestijnse gevangenen worden vastgehouden zonder vorm van aanklacht en
proces, wat als administratieve detentie [6] in strijd is met het Internationaal Recht
Ook is er structurele foltering van Palestijnse gevangenen [7]

ISRAEL ALS BEZETTENDE MACHT
BLOKKADE VAN GAZA

Een van de ergste misdaden van het Israelische bezettingsregime is wel de sinds 2007
durende Blokkade van Gaza, waarbij de Gazaanse bevolking door de Israelische autoriteiten
systematisch wordt afgesneden van voedsel, medicijnen, brandstof en andere eerste
levensbehoeften
Dit is niet alleen wreed en inhumaan, maar ook als collectieve straf en uithongering van de
burgerbevolking als middel van oorlogvoering
verboden volgens het Internationaal Recht [8]

Dat Israel zo nu en dan de Blokkade wat verlicht [9] is een stap in de goede richting, maar niet voldoende
Het moet in zijn geheel worden opgeheven
Want de uithongering van een burgerbevolking, op welke gronden ook, is verachtelijk
en een misdaad

UW MORELE VERPLICHTING, ISRAELISCHE PRODUCTEN UIT DE SCHAPPEN TE HALEN

Gezien Israel's status van bezettende macht, de aantoonbaar gepleegde oorlogsmisdaden,
de landroof [nederzettingen]. de illegale Muurbouw [10] en de uithongering van de Palestijnse burgerbevolking moge duidelijk zijn, dat iedere politieke en/of economische steun aan Israel, of het nu direct investeren in de economie is of het importeren/verkopen van Israelische producten, medeplichtig maakt aan Israels misdaden

Dat geldt ook voor u, Directie van Dirk van den Broek, waaronder de klantenservice ressorteert

Op eerdere mails, die u daarop wezen [zie hieronder een excerpt van uw reactie [11]
kwam van u de volgende reactie [waarvan excerpt]

''Dirk van den Broek is geen politieke organisatie, de kwestie ligt primair bij de overheid. Israel en Palestijnse gebieden zijn niet door de overheid benoemd tot landen waarvanuit een importverbod geldt. Voor Dirk van den Broek is dit leidend. Bovendien is dit een politieke situatie waar wij moeilijk over kunnen oordelen.''

Met alle respect:

Dit is een laffe wijze van zich verschuilen achter de Overheid, aangezien u als Supermarkt hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf een keuze maakt of u wel of geen producten wilt importeren uit Israel
Het feit, dat de Overheid kennelijk de mensenrechten en het Internationaal Recht hier aan zijn laars lapt, is geen excuus of rechtvaardiging voor u, dit ook te doen

Bovendien is uw opmerking ''dat u moeilijk kunt oordelen over de politieke
situatie'' ongefundeerd
Juist in deze tijd met uitgebreide nieuwsinformatie op radio, TV, papieren kranten
en Internet, is het voor ieder weldenkend mens, organisatie en of Supermarkt/winkelketen mogelijk tot een afgewogen oordeel te komen

Hierijn wordt u nog geholpen door de betrouwbare en zeer deskundige informatie van gerennommeerde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en Btselem.org

www.amnesty.org

www.hrw.org

www.btselem.org [Israelische mensenrechtenorganisatie, gespecialiseerd in Israel]

Leest u hun rapporten en persberichten maar eens goed
Dan kunt u niet meer beweren ''er geen oordeel over te kunnen vormen''

UW MORELE VERPLICHTING

In bovenstaande is het al gezegd
U kunt u niet meer verschuilen achter de Overheid en het is uw morele verplichting, te handelen conform de universele mensenrechten en producten
van een Staat, die op zo grove wijze het Internationaal Recht schendt, niet meer
te importeren of te verkopen

Dat geldt voor producten uit de illegale nederzettingen, maar ook voor producten uit bezettingsstaat Israel zelf

Zolang Israel het Internationaal Recht aan zijn laars lapt en weigert, de
bezetting van de Palestijnse gebieden op te geven, daarnaast ook nogeens het land van de Palestijnse burgerbevolking steelt [nederzettingen], de Palestijnse burgerbevolking uithongert [Gaza Blokkade] en een door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag veroordeelde Muur bouwt, die ook de Palestijnse bevolking op allerlei manieren dupeert [12] hoort u geen zaken te doen met Israel

Doet u dit toch, dan bent u niet alleen moreel, maar ook politiek [want u
ondersteunt een bezettingsstaat economisch] verantwoordelijk voor het leed, door
Israel aan de Palestijnse bevolking aangedaan

Ik hoop, dat u dit niet op uw geweten wilt dragen en de juiste keuze naakt

Ziehier nog de link naar een lijst van Israelische producten, die niet meer in uw schappen thuishoren

http://www.palestina-komitee.nl/upload/UserFiles/File/Made%20in%20Israel...

Aangezien u zegt [zie noot 11] via de Belangenorganisatie van Supermarkten [het CBL] in
dialoog te zijn met een aantal organisaties, waaronder het SOMO en het Nederlands Palestina Komitee,
gaat deze brief cc naar deze organisaties

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten en beterschap in uw importbeleid toegewenst

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

Ondanks de Israelische militaire terugtrekking uit Gaza in 2005 is Israel volgens het Internationaal Recht nog steeds bezettende macht, aangezien het de grenzen en het
luchtruim van Gaza controleert

Zie

''12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren. Israël zal effectieve militaire en administratieve controle over de Gazastrook blijven uitoefenen door:

- de controle of het behoud van het recht op de controle over het luchtruim;
- de controle of het behoud van het recht op de controle over de kuststrook;
- het behoud van het recht om invallen in de Gazastrook te doen;
- het regelen van het passeren van personen en goederen door internationale grenzen, of het behoud van het recht om dit te doen;
- de controle over overheidsfuncties: migratie, handel en fiscale politiek;
- het opleggen van de Palestijnse infrastructurele afhankelijkheid wat betreft water en elektriciteit;
- de controle over de Philadelphi corridor in Rafah. ''

Bron:

VRAAG EN ANTWOORD

ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/duiding/596/

[2]

Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve, zijn alle in bezet Palestijns gebied gebouwde

nederzettingen illegaal

4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

Bron website van het Internationale Rode Kruis

www.icrc.org

ZIE OOK HUMAN RIGHTS WATCH OVER DE ILLEGALITEIT

VAN DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED

''Article 49 of the Fourth Geneva Convention prohibits the establishment of settlements in occupied territory. ''

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL: REJECT SETTLEMENTS REPORT

18 JULI 2012

http://www.hrw.org/news/2012/07/18/israel-reject-settlements-report

ZIE BTSELEM.ORG, ISRAELISCHE MENSENRECHTENORGANISATIE OVER

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

www.bstelem.org

SETTLEMENTS AND LAND

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[3]

WIKIPEDIA

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446, 1979

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

Zie ook Engelstalige tekst

''Determines that the policy and practices of Israel in establishing settlements in the Palestinian and other Arab territories occupied since 1967 have no legal validity and constitute a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;''

.................

..................

''Calls once more upon Israel, as the occupying Power, to abide scrupulously by the 1949 Fourth Geneva Convention, to rescind its previous measures and to desist from taking any action which would result in changing the legal status and geographical nature and materially affecting the demographic composition of the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem, and, in particular, not to transfer parts of its own civilian population into the occupied Arab territories;

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BA123CDED3EA84A5852560E50077C2DC

WIKIPEDIA

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452, 1979

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

Zie ook Engelstalige tekst

''Considering that the policy of Israel in establishing settlements in the occupied Arab territories has no legal validity and constitutes a violation of the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949''

........................

........................

''Calls upon the Government and people of Israel to cease, on an urgent basis, the establishment, construction and planning of settlements in the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem''

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/0B7116ABB4B7E3E9852560E5007688A0

[4]

METRONIEUWS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTING WESTOEVER UIT
6 JUNI 2012

http://www.metronieuws.nl/nieuws/israel-breidt-nederzetting-westoever-uit/IWIlff!egkZwy9B1lGy2qKNO2XH0Q/

''Alle nederzettingen in bezet gebied zijn volgens internationaal recht illegaal.''

Bron:

VOLKSKRANT
ISRAEL BREIDT ILLEGALE NEDERZETTINGEN UIT
4 APRIL 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/artic...

[5]

BTSELEM.ORG
GAZA STRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC. '08 TO 18 JAN. '09

http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_operation

GAZA
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2009

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/gaza-vuile-oorlog-tegen-de-pale...

[6]

''Israel's use of administrative detention blatantly violates these restrictions. It is carried out under the thick cover of privilege, which denies detainees the possibility of mounting a proper defense.

Bron:

BTSELEM.ORG

ADMINISTRATIVE DETENTION

http://www.btselem.org/topic/administrative_detention

[7]

BTSELEM.ORG

TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

http://www.btselem.org/topic/torture

[8]

BLOKKADE GAZA/COLLECTIEVE STRAF

Artikel 33, 4e Conventie van Geneve, verbiedt een collectieve straf
Zie 4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

Ook is uithongering van de burgerbevolking verboden volgens artikel 54,
1e Additionele Protocol bij de Conventies van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument

''Israel’s decision to limit fuel and electricity to the Gaza Strip in retaliation for unlawful rocket attacks by armed groups amounts to collective punishment against the civilian population of Gaza, in violation of international law, and will worsen the humanitarian crisis there, Human Rights Watch said today.''

Bron:

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL'S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007

http://www.hrw.org/news/2007/10/28/gaza-israel-s-fuel-and-power-cuts-vio...

BBC NEWS
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 December 2008

''The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel's policies there amount to a crime against humanity.
Richard Falk's statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. ''

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED
17 JUNI 2010

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-...

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/GAZA/EASING BLOCAKDE OF IMPORT A FIRST STEP
21 JUNI 2010

http://www.hrw.org/news/2010/06/21/israelgaza-easing-blockade-imports-fi...

THE INTERNATIONAL RED CROSS
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES: PROVIDING SUPPORT
IN GAZA AND MONITORING DETAINEES IN HUNGER STRIKE
15 AUGUSTUS 2012

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/palestine-israel...

[9]

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED
17 JUNI 2010

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-...

[10]

ILLEGALE ISRAELISCHE MUURBOUW

BTSELEM.ORG
SEPARATION BARRIER

OPINION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

http://www.btselem.org/separation_barrier/international_court_decision

[11]

REACTIE DIRK VAN DEN BROEK OP EERDERE PROTESTBRIEVEN
OVER DE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN MET BARCODE 729

Geachte heer en mevrouw ...... [om privacyredenen verwijderd],

Dirk van den Broek is geen politieke organisatie, de kwestie ligt primair bij de overheid. Israel en Palestijnse gebieden zijn niet door de overheid benoemd tot landen waarvanuit een importverbod geldt. Voor Dirk van den Broek is dit leidend. Bovendien is dit een politieke situatie waar wij moeilijk over kunnen oordelen. Daarnaast hebben we geen rechtstreeks contact met de leveranciers uit Israel. Eventuele naleving is hierdoor door ons niet te controleren.

Graag wil ik u laten weten dat de belangenorganisatie van de supermarkten, het CBL, ook namens Dirk van den Broek een dialoog is gestart bij het OESO-meldpunt bij het ministerie van EL&I met aantal organisaties waaronder SOMO en Nederlands Palestina Comite.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze reactie, dan kunt u ons daarover altijd bellen. Als u dan het meldingsnummer paraat heeft, kunnen wij uw melding snel terugvinden. U kunt ook uw vragen of opmerkingen naar ons e-mailen. Dat doet u door te reageren op deze e-mail.

Met vriendelijke groet,

Mariska Speekhoudt

[12]

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map


Israel

Bezette gebieden? Waar heb je het over Astrid? Israel heeft dat land eerlijk gewonnen toen zij in 1967 door haar Arabiesche buren werd aangevallen in een poging de Joodse bevolking de middelandse zee in te drijven. Als de Palestijnen vrede willen moeten ze om te beginnen ophouden met de dagelijkse raket aanvallen op Israelische burgers.
Verder hebben Arabiesche Israeliers het een stuk beter dan de Palestijnse vluchtelingen in de Arabiesche landen, die om zuiver politieke redenen na 60 jaar nog steeds in vluchtelingen kampen wonen en nog steeds geen richt op staatsburgerschap of werk hebben in hun gastland, zelfs al zijn ze al de2, 3de of 4de generatie die daar geboren zijn.
Nou snel naar de Dirk van de Broek om zo'n lekker potje Sabra Houmous met
barcode 729 te halen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.racisme

Comment was hidden

overbodig geworden reactie

Comment was hidden

overbodig geworden reactie

Comment was hidden

overbodig geworden reactie

Comment was hidden

overbodig geworden reactie

Comment was hidden

overbodig geworden reactie

Comment was hidden

overbodig geworden reactie

Comment was hidden

overbodig geworden reactie

bah

Aha, dus je bent er ook zo een... Mens, hou 's op om te doen alsof je links bent. Solidariteit met de Palestijnen gaat niet samen met idiote beweringen over 'het joodse volk'. Het zonder verder uitleg bezigen van een begrip als 'volk' duidt op een weinig doordachte visie.
Hetzelfde geldt voor lieden die telkens weer beginnen over het koerdische volk, het baskische volk, het nederlansche volk... Hoe erg de onderdrukking van taal en cultuur ook, bevrijding en emancipatie begint bij het verlaten van moeilijk defineerbare en splijtzaam werkend begrippen als 'volk' en 'vaderland'.

Je kan beter naar de

Je kan beter naar de Albert-Heijn gaan want daar is de Sabra Houmous in de aanbieding.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.racisme

inderdaad

Lever zoveel kritiek op het beleid van de staat Israel als je wilt (en ik zal het vaak nog wel met je eens zijn ook). Maar als je het over joden in het algemeen hebt en zelfs schrijft dat Joden wereldwijd medeplichtig zijn aan iets, dan vind ik dat anti-semitisch.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Desinfo / provocatie.

mja, zo is het. En grapjes

mja, zo is het. En grapjes maken over wereldheerschappij is leuk, maar misschien een beetje teveel vragen hiero.

boykot

warom word er altijd over israel gepraat, en dat we die produkten moeten boykotten. alsof dat het enige land is dat recent met het verdrijven van volkeren bezig is. kijk naar canada(of heel noord amerika) waar de inheemse volkeren nog steeds van hun grond verjaacht worden, en hun drink water voorzieningen bevuild door olie ravinaderijen, en hun bossen gekapt. niet te zwijgen over bedrijven als IKEA dat niet alleen is opgericht door een nazi, maar dat ook de russische oerbossen aan het kappen is, maar slaap maar lekker in je ikea betje. overal op de wereld gebeuren de zelfde dingen en de producten die daar uit voort komen kopen we met ze allen, maar israel, dat kan echt niet!
ik zou zeggen astrit en mede israel boykotters,
misschien is het wat om gewoon niet naar de supermarkt te gaan maar zelf een moestuin te beginnen, groei je eigen kikkererten en maak verse hummos(sabra hummos heeft tog amper smaak), ga het bos in pluk bessen, eetbare planten en padestoelen. koop als je geen plek hebt voor een moes tuin je groente bij je lokale bio boer. als je zonodig naar de supermarkt wil kijk dan even achter in de container en haal daar je eten uit. maar houd wel op met dat gezeur over isreal, boykot de hele bende of niets anders maak je niet zo'n groot verschil in de wereld ben ik bang(plus het ziet er een beetje hypokriet uit, maar goed iedereen heeft zijn of haar hypokrisie).
xNNx

Als Nederlander heb ik

Als Nederlander heb ik inderdaad alle reden mezelf te boycotten! Laten we dat vooral niet vergeten. Verder treft een boycot volgens mij ook zelden de mensen die aan de touwtjes trekken. Het betreft hier een uiterst ingewikkeld confilct waarbij aan beide kanten "foute" en "goede" mensen zijn.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.inhoudelijke argumenten zijn welkom, maar auteurs op de persoon aanvallen valt hier niet onder!

Saoedi-Arabië

Inderdaad, blindstaren op Israël is verkeerd. Beter is het om Saoedi-Arabië te boycotten. Alhoewel het olie exporteert, importeert Saoedi-Arabië hoogwaardige technologie, waaronder folterwerktuigen, alsmede gastarbeiders. Deze gastarbeiders wordt vaak het loon niet uitbetaald, en als zij alsnog hun loon gaan halen, wordt hun hand afgehakt. Gelukkig staat Saoedi-Arabië onder sterke Iraanse druk.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech