27 oktober: Landelijke actiedag bij detentie- en andere centra

Nieuws, gepost door: No Border Netwerk op 24/10/2012 10:09:58

Wanneer: 27/10/2012 - 10:40

Het in juni in Nederland opgerichte No Border Netwerk roept 27 oktober 2012, zeven jaar na de brand in het detentie- en uitzetcentrum op Schiphol die aan elf mensen het leven kostte, uit tot landelijke actiedag. Al deze gevangenissen krijgen bezoek: Detentie- en uitzetcentrum Schiphol Oost, Detentiecentrum Kamp Zeist, Detentie- en uitzetcentrum Rotterdam, Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, Vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel Gezinslocatie Gilze-Rijen...

No Fences No Borders

The No Border Network, founded in the Netherlands in June, calls for a nationwide day of action on October 27th 2012, seven years after the fire at detention and deportation center Schiphol, that cost the lives of eleven people.

Waar / Where:

Detentie- en uitzetcentrum Schiphol Oost - 14.30, voorverzamelen/pre gathering 13.30 uur, MKZ, Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam. Geef je op voor de bus! Sign up for the bus! Mail: info@no-border.nl, subject: 27 oktober Schiphol. Oproep/Call Out burgerinitiatief op 27 oktober
NB! Er is nog plaats in de bus die naar Schiphol Oost gaat, mail: info@no-border.nl ovv 27 oktober
Note! There is still room in the bus that goes to Schiphol Oost, mail: info@no-border.nl ovv 27 oktober

Detentiecentrum Kamp Zeist - 14.30 vlakbij/near Kamp Zeist, hoek/corner Kampweg/Richelleweg (bij viaduct), Soesterberg. Oproep /Call out AAGU

Detentie- en uitzetcentrum Rotterdam, 14.30 detentiecentrum. Oproep/Call out Occupy Rotterdam

Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, 15 Trainstation Alphen a/d Rijn. Oproep/Call out AFA Den Haag

Vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel - 14.30 VBL Ter Apel. Oproep/Call out AFA Fryslan, onderzoeksgroep Alaska & Werkgroep Vluchtelingen Vrij

Gezinslocatie Gilze-Rijen - 13.00 Steenakkerplein in Gilze, van daaruit lopen we naar de/from there we walk to Gezinslocatie Gilze-Rijen, Prinsenbosch 2. Aankomst bij/Arrival at Gezinslocatie: 14.30 uur. Oproep/Call out anarchisten in Brabant

Lees hier de volledige aankondiging en oproep
Read the full announcement and call out here

Tags: detentiecentra landelijke actiedag 27 oktober 2012 no border netwerk


Wie: 
No Border Netwerk / Rondje Binnenhof

NB: er worden nog mensen gezocht die kunnen livestreamen met video op diverse locaties. Kun je dat, neem dan contact op met: livestream@rondjebinnenhof.nlWie: 
nn

Het in juni in Nederland opgerichte No Border Netwerk roept 27 oktober 2012, zeven jaar na de brand in het detentie- en uitzetcentrum op Schiphol die aan elf mensen het leven kostte, uit tot landelijke actiedag.

Verschillende groepen in het land organiseren bij een detentie- of uitzetcentrum bij hen in de regio een demonstratie of andere aan te kondigen actie. Ook bij de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel zal worden gedemonstreerd en meer meldingen worden nog verwacht.

26 oktober 2005: Kort voor middernacht brak brand uit in het cellencomplex op Schiphol. Het complex bleek brandgevaarlijk, de communicatie slecht, de brandweer stond voor de verkeerde poort, bewakers kregen deuren niet open en de marechaussee joeg uit de cel gelaten vluchtelingen met getrokken karabijnen een luchtkooi in. Elf mensen stikten en verbrandden in cellen die niet geopend werden. Getraumatiseerde vluchtelingen werden in isoleercellen gegooid. Verantwoordelijk ministers zijn vrijuit gegaan. Een Libische vluchteling, Ahmed Issa al-Jeballi, beschuldigd van het veroorzaken van de brand, procedeert tot op de dag van vandaag nog om zijn recht te krijgen: vrijspraak.

Wanneer het gaat over de Schipholbrand gaat het over brandveiligheid. Een schijnoplossing werd gevonden in het bouwen van een nieuwe grensgevangenis op Schiphol West, een bunker die grotendeels in private handen zal worden beheerd door bouwbedrijf BAM. De gemeente Haarlemmermeer tekende hiervoor, want het is op hun grondgebied. Tegelijk trok vorig jaar de gemeente de herdenking van de Schipholbrand naar zich toe en kondigde aan dat dit de laatste herdenking zou zijn.

Het is niet brandveiligheid waar het in eerste plaats over moet gaan, maar het bestaan van grensgevangenissen op zich.

Wanneer het gaat over vreemdelingendetentie, gaat het over omstandigheden. Rapport na rapport komt uit over slecht eten, het ontbreken van medische voorzieningen, het veelvuldig in de isoleercel gooien van de gevangenen, agressie van onbeholpen privébewakers van het bedrijf G4S, en intimidatie door de Dienst Terugkeer en Vertrek. Maar het zijn niet de omstandigheden waar het in eerste plaats over moet gaan, maar het bestaan van grensgevangenissen op zich.

Wanneer het gaat over de vreemdelingenwet, gaat het over alternatieve methoden om mensen te dwingen om het land te verlaten. Humanistische en kerkelijk organisaties gaan hiermee nogal eens akkoord en zetten zich in voor programma's om zogenaamd vrijwillige terugkeer te bevorderen.

Maar het zijn niet alternatieven waar het over moet gaan, maar het bestaan van het racistische vreemdelingenbeleid op zich.

Vrijwillige terugkeer bestaat niet. Mensen keren slechts 'vrijwillig' terug nadat zij langdurig onder druk zijn gezet in de vrijheidsbeperkende locatie met een dagelijkse stempelplicht, nadat zij gedwongen werden op straat te leven, regelmatig zijn opgesloten, feitelijk vogelvrij zijn verklaard, ziek worden, wanhopig worden, en tenslotte geen uitweg meer zien. Vrouwen en kinderen die niet op straat mogen worden gezet, worden in zogenaamde gezinslocaties geplaatst waar strenge strafregimes heersen en voor kinderen geen speelruimte is.

De overheid presenteert migratie als een probleem. Maar het is niet migratie dat een probleem is, maar de uitbuiting van al die landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Of dat nu is vanwege oorlog, droogte, overstroming, hongersnood, repressie, religieuze of politieke vervolging, geen mens vlucht vrijwillig. Terugkeer, zoals dat zo fraai heet, kan daarom ook nooit vrijwillig zijn! De Westerse democratieën, die hun welvaart hebben opgebouwd dankzij de kapitalistische vernietiging van grond, lucht en water, de diefstal van grondstoffen en slavenarbeid, beantwoorden de vluchtelingen die hier een beter leven zoeken met repressie. Een machinerie die er op gericht is de onbruikbare mensen te scheiden van de bruikbare, alles naar kapitalistische maatstaven. Wetten, politie, grenscontrole, identiteitscontrole, alles is erop gericht de migratie uit arme landen onder controle te houden. En de multinationals profiteren.

Met deze landelijke actiedag zeggen wij: recht op vrijheid van beweging en vestiging voor allen. Geen alternatieven of mooiere cellen, maar afschaffing van alle gevangenissen waarin mensen worden kapotgemaakt met als enig doel hun deportatie, goedschiks of kwaadschiks, te bewerkstelligen.

Herdenk niet alleen de doden die door de Schipholbrand zijn gevallen, maar herdenk alle doden die door beleid van migratiecontrole vallen. De zelfmoorden, de verdrinkingen in de Middellandse Zee, de zieken die creperen. Kom in actie tegen de moordende praktijk van Fort Europa!Wie: 
nn

The No Border Network, founded in the Netherlands in June, calls for a nationwide day of action on October 27th 2012, seven years after the fire at detention and deportation center Schiphol, that cost the lives of eleven people.

Several groups in the country organize a demonstration or another action to be announced at a detention or deportation center in their region. There will also be a demonstration at the freedom restricting center in Ter Apel and more announcements are to be expected.

October 26th 2005: shortly before midnight fire broke out in the cell complex at Schiphol. The complex turned out to be a fire hazard, the communication poor, the fire brigade was standing in front of the wrong gate, guards could not get doors open and the military police rushed the refugees that were let out of their cells into a cage, at gunpoint. Eleven people suffocated and burned in cells that had not been opened. Traumatized refugees were thrown in isolation. Responsible ministers got off scott-free. A Libyan refugee, Ahmed Issa al-Jeballi, accused of causing the fire, is up to this day still fighting for justice: acquittal.

When the Schiphol fire is discussed, fire resistance is the issue. A feigned solution was found in building a new border prison at Schiphol West, a bunker of which the management will largely be privatized and be in the hands of construction company BAM. The city of Haarlemmermeer signed for its construction, because it is their territory. At the same time, last year the city of Haarlemmermeer took control of the commemoration of the Schiphol fire and announced that it would be the final commemoration.

It is not fire resistance that should be the issue, but the existence of border prisons on its own.

When migration detention is discussed, the circumstances are the issue. Report after report comes out about bad food, the lack of medical care, the frequent use of isolation cells, aggression of blundering private guards of the company G4S, and intimidation by the 'Dienst Terugkeer en Vertrek' (Department of Return and Departure). But it is not circumstances that should in the first place be the issue, but the existence of border prisons on its own.

When the foreigners law is discussed, alternative methods of forcing people to leave the country are the issue. Humanistic and religious organizations often agree with this, and make an effort to further programs for so called voluntary return.

But it is not alternatives that should be the issue, but the existence of the racist foreigners law on its own.

Voluntary return does not exist. People only return 'voluntary' after having been under pressure for a long time, in the freedom restricting location with a daily obligation to stamp, after having been forced to live on the street, been locked up on a regular basis, in fact been outlawed, gotten sick, desperate, and in the end see no way out anymore. Women and children that cannot be kicked out on the street, are being placed in so called family locations where strict penal regimes prevail and where there is no recreation space for children.

The government presents migration as a problem. But it's not migration that is the problem, but the exploitation of all those countries where refugees come from. Whether it is because of war, drought, flooding, famine, repression, religious or political prosecution, no man flees voluntary. Return, as it is called so beautifully, can therefore never be voluntary! The Western democracies, that have built their prosperity on the capitalist destruction of land, air and water, the theft of resources and slave labor, respond to the refugees, that seek a better life here, with repression. A machinery that is aimed at separating useful people from useless people, all by capitalist standards. Laws, police, border control, identity control, everything is aimed at controlling migration from poor countries. And multinationals profit.

With this day of action we state: right to freedom of movement and settlement for all. No alternatives or nicer cells, but abolition of all prisons in which people are being broken for the sole purpose of realizing their deportation, willingly or unwillingly.

Commemorate not only the deaths of the Schiphol fire, but commemorate all deaths caused by the policy of migration control. The suicides, the drownings in the Mediterranean Sea, the sick persons that starve. Take action against the murderous practices of the Fortress of Europe!Wie: 
No Borders

Er wordt vanaf een aantal demonstraties live video gestreamd, deze komen bij elkaar op http://www.livestream.com/rondjebinnenhof

Het gaat om de demonstraties bij Kamp Zeist, Schiphol Oost, Ter Apel en Rotterdam. Met de demonstraties in Alphen en GilzeRijen wordt zoveel mogelijk telefonisch contact gehouden. Ook dit kun je volgen via de livestream.

Maar het beste is het natuurlijk om er zelf bij te zijn!Wie: 
voorverzamelen voor Alphen

@afadenhaag voorverzamelen in Den Haag is om 13:30 op centraal station

https://twitter.com/afadenhaagWie: 
livestream

Beste mensen, men heeft in Zeist last van een tegendemonstratie van Voorpost. Als je in de buurt bent, kom de mensen die nu demonstreren ondersteunen.Wie: 
nn

De actie in Zeist was toch succesvol door de komst van een groep vluchtelingen, ±50 mensen (?) totaal, met een djembé, fluitjes, lekker veel keiharde toeters, mooie spandoeken enzzz. Binnen reageerden mensen door roepen en schreeuwen. Helaas waren de fasjoos voor sommigen een beetje beangstigend (ook al was t een klein groepje) zoals voor een kind dat er bij was en vlak langs ze moest lopen... Ook besloten we doordat sommige vluchtelingen deportatierisico lopen, mocht er een of ander probleem komen, en doordat er mogelijk meer sukkelfasjoos onderweg waren, om toch maar te stoppen met de demo (je zit daar in een bos en kunt moeilijk wegkomen, ook niet prettig om als klein groepje de demo te verlaten met zulke lui in de buurt...), we hadden toen wel de belangrjkste plekken gehad en lekker veel lawaai gemaakt !!!!!!

Liberté Sans Papiers

Freedom 4 all

We zijn heel erg benieuwd naar de andere plaatsen !!! graag laten weten !!!!!

Van een vluchteling in Ter Apel hoorde ik dat veel vluchtelingen daar niet meededen omdat ze met vrienden of familie het offerfeest vieren maar dat er wel een actie was ....Wie: 
peter storm

Goeie actie gehad bij en in Gilze, de gezinslocatie daar vlakbij, in 't kader van de actiedag. Flyers uitgedeeld in het dorp, later naar de locatie zelf en akelige ervaringen gehoord van bewoners. Persoonlijk verslagje: http://www.ravotr.nl/2012/10/27/huiveringwekkend-indrukken-van-actie-gilze/Wie: 
Doorbraakster uit Leiden

In Alphen 22 mensen. Veel contact kunnen maken met mensen binnen. Gesprekken kunnen voeren. Politie liet ons onze gang gaan. Veel lawaai gemaakt. Komt begin volgende week nog verslag op doorbraak-website.Wie: 
AFA Den Haag

7 Jaar na de brand in het detentiecentrum Schiphol, waar 11 mensen omkwamen, was er vandaag (27-10-2012) een landelijke actie dag bij 6 detentiecentra en AZC's. Ook bij het detentiecentrum Alphen aan den Rijn voerde zo'n 25 mensen actie uit solidariteit met de vluchtelingen die daar gevangen zitten.

Actie begon aan de voorkant waar niemand leek te zitten. Aan de zijkant van het complex zaten wel mensen. Hier kon door een rooster boven het raam over en weer gepraat en geschreeuw worden. Er was goed contact mogelijk waardoor enkele vluchtelingen hun verhaal konden doen.

“Is dit dan democratie?” schreeuwde iemand van uit zijn cel.

De omstandigheden in het detentiecentrum zijn erg slecht. Mensen die er opgesloten zitten hebben slechte zorg, geen rechten, nauwelijks tijdverdrijf en slecht eten. Kom je in verzet dan wacht de isoleercel, waar je al helemaal niets hebt. Mensen die gevlucht zijn en op zoek zijn naar een plek om een beter bestaan op te bouwen worden hier opgesloten en weggepest in plaats van te worden geholpen. Het is daarom belangrijk deze mensen te ondersteunen en te laten merken dat er wel degelijk mensen zijn in Nederland die dit inhumane beleid afkeuren.
Maar het gaat ons niet alleen om de slechte omstandigheden in de uitzetcentra. Het Nederlandse immigratiebeleid in het algemeen is een schandalige politiek van uitsluiting en onderdrukking. Dit immigratiebeleid dient om het kapitalistische systeem in stand te houden. Een systeem dat in het Westen veel rijkdom gecreëerd heeft door middel van onderdrukking en uitbuiting van de rest van de wereld. Dit resulteert daar in honger, armoede, oorlog en vervolging, waarvoor mensen op de vlucht slaan. Het is stuitend dat zij vervolgens hier in gevangenissen of de illegaliteit belanden.

Geen mens is illegaal! Bewegingsvrijheid van iedereen!

AFA Den Haag

http://www.afadenhaag.nl

Foto: 


Wie: 
AFA Den Haag

Foto's

Foto: 


Wie: 
nn

we stonden wel even een beetje raar te kijken, maar ze waren het toch echt. Met het oude linnengoed van paul peters moedertje en een spuitbus in de achterbak van de clubauto trotseerde de knulletjes van voorpost kou en wind en reisde af naar het detentiecentrum in zeist om de vluchtelingen een warm hard onder de riem te steken.

Foto: 


Wie: 
nn

verslag aagu over kamp zeist, foto's moeten nog komen

http://aagu.nl/2012/27oktober-verslag.html


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

https://www.indymedia.nl/node/9595

8 Voorposters. Ik vergiste me in 1. Ik lees gewoon Indymedia.Wie: 
Doorbraak

Op doorbraak.eu staat ook een verslag met foto's over de actie bij Alphen aan den Rijn.
Zie: http://www.doorbraak.eu/?p=11598


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech