Corona is het virus – Kapitalisme is de crisis - Solidariteit is de oplossing

Aankondiging, gepost door: Anti Capitalist Action Amsterdam op 10/02/2021 02:09:49

Wanneer: 20/02/2021 - 09:34

Kom op straat


Corona is het virus - Kapitalisme is de crisis!

Het coronavirus gaat al meer dan een jaar de wereld rond. Grote delen van het publieke leven zijn stilgelegd. De capaciteit van de Nederlandse gezondheidszorg staat steeds meer onder druk. Terwijl publiek geld gebruikt wordt om grote bedrijven te "redden", gaat er al jaren te weinig geld naar gezondheidszorg en wordt het systeem steeds meer geprivatiseerd. Zorgverzekeringen zijn duur en zorg is niet toegankelijk voor mensen die het niet kunnen betalen. Mensen in gemarginaliseerde of kwetsbare groepen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben of krijgen helemaal geen zorg. Honderdduizenden mensen zijn hun baan of huis kwijtgeraakt. Er zijn veel levens verloren gegaan vanwege de pandemie en vanwege het mismanagement van de staat, maar het had niet zo hoeven zijn, het hoeft niet zo te zijn. Laten we hun leugens niet geloven, we staan er niet “allemaal samen” voor. De rijken worden rijker vanuit de veiligheid van hun mooie huizen, terwijl de werkers, de arme mensen en de mensen in gemarginaliseerde groepen de grootste lasten dragen en hun levens op het spel moeten zetten.

Het komt niet alleen door de pandemie, er zijn systematische problemen die veroorzaakt worden door het kapitalisme en de staat. Hier zullen we er een aantal benoemen.

Institutioneel racisme / Politiegeweld

We worden niet allemaal op dezelfde manier geraakt door de lockdown en de pandemie in het algemeen. De avondklok geldt alleen voor arme mensen, aangezien rijke mensen de boete kunnen betalen. Mensen met een tuin kunnen nog steeds naar buiten, maar als je geen tuin hebt, kan je dat niet. Als je geen thuis hebt, kun je ook niet thuis blijven. De mensen van ons die in wijken wonen waar het gemiddelde inkomen lager ligt en waar historisch gezien altijd meer mensen hebben gewoond met een immigratie-achtergrond, krijgen met meer politie-aanwezigheid en agressie van de politie te maken dan mensen die in rijkere buurten wonen.
De Toeslagenaffaire is één van de vele voorbeelden die ons laten zien dat dit land institutioneel racistisch is.
En nu gebruikt de staat de crisis om verdere machtsuitbreiding van de politie door te voeren, het recht op demonstratie in te perken en nog meer invloed uit te oefenen op ons publieke leven. De politie meer macht geven, dat zal er alleen voor zorgen dat er nog meer racistisch politiegeweld komt. Etnisch profileren, massasurveillance en "predictive policing" (waarbij algoritmes worden gebruikt om zogenaamd "misdaad te voorspellen") vormen een bedreiging voor onze gemeenschappen.

De politie beschermt ons niet, wij beschermen elkaar. Stop institutioneel racisme en stop de Nederlandse surveillancestaat. Ze zijn er niet om ons te helpen, maar om de rijken te beschermen.

Huisvesting

In Amsterdam, één van de duurste steden van Europa, is de situatie rondom huisvesting verergerd tijdens de coronacrisis. De privatisering heeft het punt bereikt dat sociale huurwoningen verkocht worden aan de private sector. De huizenprijzen zullen naar verwachting opnieuw stijgen, grote bedrijven krijgen huurkorting terwijl wij moeite hebben om onze huur te kunnen betalen. Zelfs de buitenwijken waar we naartoe gedreven zijn, hebben te kampen met gentrificatie en worden onbetaalbaar. Ondertussen staan er overal in de stad panden leeg, zodat de rijken ermee kunnen speculeren. Mensen zonder woning hebben geen zekerheid en opvangplekken worden steeds vaker gesloten. Sociale centra die mensen een ruimte bieden, hebben serieuze financiële problemen, dreigen uit hun pand gezet te worden en solidariteit wordt gecriminaliseerd.
Vanwege de lockdown is huiselijk geweld toegenomen, net zoals mentale gezondheidsproblemen. We willen goede huisvesting voor iedereen.

Klimaat
We denken misschien dat er nu op z'n minst een goede ontwikkeling is voor het klimaat omdat er minder mensen reizen en er dus ook minder CO2-uitstoot is. Maar dat is niet zo. Individuele levensstijl en individuele keuzes zijn niet de oorzaak van de klimaatcrisis. De crisis is kapitalisme. Kapitalisme is ontzettend inefficiënt.
Om een voorbeeld te geven: er zijn nu vliegtuigen die helemaal leeg zijn en alsnog blijven vliegen, omdat dat goedkoper is dan ze op de grond te laten staan. Klinkt dat belachelijk? Dat is het ook!
Het kapitalistische systeem zal de aarde blijven uitputten, pandemie of niet. Alles moet namelijk plaatsmaken om winst te maximaliseren. Overheidsbeleid zal hier geen einde aan maken. Grote multinationals werken samen met staten. Op deze manier kan er nooit een effectieve reactie komen op de klimaatcrisis. We moeten af van het idee van eindeloos winst maken. We moeten af van het kapitalisme en van de staat.
Er is niet zoiets als eindeloze groei op een eindige planeet.

Europese grenzen

Nadat het overvolle vluchtelingenkamp Moria was afgebrand vorig jaar, is de EU doorgegaan met het expres negeren van het feit dat mensen elke dag het leven laten bij de grenzen. De Europese "kustwachters" van FRONTEX duwen mensen op zee terug, de onmenselijke omstandigheden in kampen tijdens een pandemie, mensen die verdrinken terwijl het redden van mensen op zee en solidariteit bij de grenzen wordt gecriminaliseerd, en de racistische EU die samenwerkt met staten zoals Turkije en Libië om mensen bij de grenzen koste wat het kost te stoppen. Sinds het begin van de pandemie is de situatie alleen maar verergerd.
De EU gaat niet veranderen, wij moeten opstaan en verandering waar maken.

Complottheoriën en Nazi's
Ultra-rechts probeert gebruik te maken van deze onzekerheid om mensen te mobiliseren voor hun doeleindes. Complottheoriën zijn niet het antwoord op de systematische problemen. Kapitalisme is geen complottheorie, het is echt en de effecten ervan zijn meetbaar, en we kunnen het afschaffen. Nazi mobilisatie? - Niet bij ons!

Economie
We hebben elke reden om boos te zijn: terwijl rijkere mensen thuis kunnen blijven, moeten wij nog steeds werken onder gevaarlijke omstandigheden en voor een laag loon. Wij zijn de mensen die illegaal werken, de fabriekswerkers, de vakmensen, de winkelmedewerkers, de bezorgers, de taxichauffeurs, de verplegers. Wij zijn de mensen die ervoor zorgen dat we allemaal gezond zijn, dat je nog steeds eten kunt halen bij de supermarkt - wij zijn de sociaal werkers, de onderwijsmedewerkers, de schoonmakers, de sekswerkers. Maar wij zijn ook de mensen die niet geboren zijn met de Nederlandse nationaliteit, voor wie het minder goed is omdat we niet dezelfde rechten hebben om te werken en we niet dezelfde toegang hebben tot sociale voorzieningen. We zijn degenen die niet genoeg geld hebben om een appartement te huren in deze belachelijke huizenmarkt. We zijn de mensen zonder burgerschap die daardoor geen rechten hebben. Wij zijn de studenten voor wie het moeilijk is het hoge collegegeld te betalen. Wij zijn de mensen die nu werkloos zijn geworden en met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Wij hebben deze crisis niet gecreëerd, waarom zouden wij dan de consequenties moeten voelen? Moeten wij nu "de broekriem aanhalen" omdat we nu "allemaal in hetzelfde schuitje zitten"? Ja, wij zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje - maar de kapitalisten, grootgrondbezitters, huisbazen, managers en politici zitten in een andere.

Coronacrisis? Niet over onze ruggen!

Kom in actie - We laten de rijken betalen voor COVID-19!

Een andere wereld is mogelijk!

13.02.2021 Amsterdam (Draag een mondkapje en let op de 1.5 meter afstand)

Onze conclusie:

Goede huisvesting voor iedereen. We kraken de rijken, we houden onze huur.
Verander je sloten, verzet je tegen huisuitzettingen, collectief verzet.

Stop de surveillancestaat en stop politiegeweld. Laten we onszelf verdedigen en elkaar beschermen.

Antisemitische complotdenkers en QANON-ers zijn gevaarlijk en bieden geen antwoord op de crisis.
Weg met racisten, antisemieten, agenten en nazi's!

Laten we het kapitalisme omverhalen voordat het kapitalisme de aarde verwoest.

We laten de rijken betalen voor COVID-19

Bijeenkomst van de Anti-Capitalistische Actie Amsterdam

Manifesto:
Corona is the virus – Capitalism the crisis!

The virus has been going around the world now for more than a year. Entire sectors of public life have been put to a standstill. The capacity of the Dutch healthcare system is pushed to its limits. While public money is being used to bailout big corporations, the health care system is underfunded and increasingly more privatised. Health care insurance is expensive and health care is not accessible for those who cannot pay. People in marginalised and vulnerable groups cannot be treated properly or are not treated at all. Hundreds of thousands of people have lost their jobs, their homes, and their livelihoods. Many lives have been lost because of the pandemic and the state's mismanagement of it, but it does not and it did not have to be like this. Let's not believe their lies, we are not “all in this together”. The rich get even richer because of this crisis from the safety of their beautiful homes, while the (frontline)workers, the poor and the marginalised carry the biggest burden and are forced to risk their lives.

It's not just the pandemic, there are systemic problems with capitalism and the state. Here we will try to tackle some of them:

Systemic Racism / Police Violence
Lockdown policies and the pandemic in general, does not affect all people in the same way. The curfew only applies to the poor as the rich can afford to pay the fine. People with gardens can still go outside. If you don’t have a home you can not self-isolate. Those of us who live in working class and historically immigrant neighbourhoods, have to deal with more police presence and aggressive policing then those in middle class and rich neighbourhoods. As proven, amongst other things, by the ‘toeslagen affaire’ (benefit scandal) this country is institutionally racist. Now the state is using this crisis to further extend police powers and crackdown on our rights to protest and exist in public. Giving more power to cops will only increase racist police violence. Ethnic profiling, mass surveillance, and predictive policing are posing a threat to our communities.

The police do not protect us, we protect each other. Stop institutional racism and the Dutch Police / Surveillance state. They are not here to help us but they are here to protect the rich.

Housing
In one of the most expensive cities in Europe, the housing situation has worsened during the pandemic. The privatisation of the housing market has reached the point that social houses are being sold to the private sector. Housing prices are expected to rise again this year, big businesses are getting rent cuts while we struggle to pay rent. Even the suburbs we have been pushed into are being gentrified and are becoming unaffordable. At the same time houses everywhere in the city are intentionally left empty for the rich to speculate with. People without homes have no certainty and shelters are getting closed down. Social places that offer spaces for people affected are facing serious financial problems, are getting evicted and solidarity is being criminalised. Because of the lockdown, domestic violence is increasing as well as serious mental health concerns. We want proper housing for everyone.

Environment
We might think that because many people have stopped travelling that C02 emissions are decreasing and that at least this is a positive development for the environment. However, individual lifestyle consumption choices are not to blame for the climate crisis. The crisis is capitalism. Capitalism is incredibly inefficient. For example, Airplanes continue flying empty, because it's cheaper to do this than to leave them standing at the hangars. Sounds ridiculous? - it is!
The capitalist system will continue to drain the planet's resources, pandemic or not. Everything must give way in order to maximise profit. Government regulation will not stop this. Large multinationals are working together with states. In this way, there cannot be an effective response to the climate crisis. We have to get rid of this idea of infinite growth. We have to get rid of states and capitalism. There can be no infinite growth on a finite planet.

European Borders
After the overcrowded Moria camp on the Greek island of Lesbos burned down last year, the EU continues to intentionally ignore the fact that humans are dying at its borders every day. Push backs by the EU coastguards of FRONTEX, inhumane conditions in camps during a pandemic, drowning of people whilst sea rescue and solidarity at the borders is criminalized, and the racist EU cooperates with states such as Turkey and Libya to stop people at the borders by any means. Since the beginning of the corona pandemic the situation has only worsened. The EU will not change, we need to rise up to make change happen.

Conspiracies and Nazis
The far-right tries to make use of this uncertainty to mobilise people for their gains. Conspiracy theories fail to show the real systematic issue. Capitalism is not a conspiracy it is very real and observable and can be abolished. Nazis mobilizing? – not with us!

Economy
We have every reason to be angry: While the upper class is able to stay home, we still have to work under dangerous conditions for a low wage - we are the ones that work illegally, the industrial workers, the craftspeople, the retail workers, delivery people, the taxi drivers, the nurses. We are the ones who make sure that we are all healthy, that there is still food to get at the supermarkets - the social workers, the educators, the cleaning staff and the sex workers. But we are also the people who are not native Dutch, who are not taken care of because we do not have the same rights to work or access to social services. The ones who do not have enough, or any money to afford a flat in this ridiculous housing market. We are the ones without citizenship and therefore, without any rights. We are the students that struggle to pay high tuition fees. We are the now unemployed workers struggling to get by. We did not create the crisis, and yet should we now bear the consequences? We should "tighten our belts" because we are now "all in the same boat"? Yes, now we are all in the same boat - but the capitalists, bosses, landlords, politicians, and managers are in another.

Corona Crisis? Not on our backs!

Come in action - let’s make the rich pay for Covid 19!

Another World is Possible!

13.02.2021 Amsterdam (Wear facemasks and try to keep to social distancing)

Our Conclusion:

Proper housing for everyone Squat the rich, renters keep your rent!

Change your locks, resist evictions, community resistance now

Stop the surveillance state and stop police violence. Let's defend ourselves and protect each other.

Antisemitic conspiracy theorists and QANON-ers are dangerous and do not represent an answer to the crisis. Racists, antisemites, cops and Nazis off our streets!

Destroy capitalism before it destroys the earth.

Maake the rich pay for the Covid19
Anti-Capitalist Action Amsterdam. (Location TBA)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech