AAGU blokkeert hoofdingang Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nieuws, gepost door: AAGU op 10/03/2016 03:05:40

Wanneer: 10/03/2016 - 06:05

Vanaf 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag (Turfmarkt 147). De actie is een protest tegen de voor dit voorjaar gepland staande ingebruikname van een nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen in Soesterberg. Enkele activisten hebben zich aan het hek van het ministerie vastgeketend, anderen staan met spandoeken en delen flyers uit.


De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment afgebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woorvoerder van AAGU zegt: “De actie van vandaag richt zich specifiek op de nieuwe gezinsgevangenis. Die mag niet in gebruik genomen worden, en daarnaast moet ook het 'gewone' detentiecentrum Kamp Zeist gesloten worden. We staan hier echter ook om het migratiebeleid in het geheel aan te klagen. Van de pogingen, met steeds meer militaire middelen, om vluchtelingen buiten Europa te houden, met talloze doden tot gevolg, tot het naar ellende deporteren van mensen die afgewezen worden. Of het nu gaat om het opsluiten van gezinnen of om de steeds grotere bijdrage van Nederland aan Frontex: het beleid en het systeem dat dat bepaalt en uitvoert moet volledig op de schop.

Eind januari sprak Defence for Children, dat eerder een voortrekkersrol vervulde in de campagne 'Geen Kind In De Cel', zich in een expertmeeting in het Europees Parlement uit tegen de nieuwe gezinsgevangenis. De organisatie wees er bovendien op dat de nieuwe gevangenis juist meer opsluiting van kinderen met zich meebrengt, terwijl de regering eerder bakzeil had moeten halen met het gevangen zetten van kinderen in detentie- en uitzetcentra. “Een punt van grote zorg is bovendien dat gezinnen met kinderen die kunnen worden uitgezet sinds de opening van de GGV structureel in bewaring worden gesteld, ook als zij zich nooit eerder aan het toezicht hebben onttrokken. Dit leidt tot grote angst en onrust op de open gezinslocaties waar deze kinderen verblijven en 's morgens door de Vreemdelingenpolitie worden opgehaald”, aldus Defence for Children.

Voor AAGU staat voorop dat mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, op een warme ontvangst moeten kunnen rekenen. Ieder mens moet het recht hebben op vrijheid van beweging en geen mens is illegaal.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.Wie: 
nn

See pictures

Foto: 


Wie: 
AAGU

Update 7.30 uur: Politie is begonnen met aanhouden en weghalen van mensenWie: 
nn

Video van aanhoudingen en mensen in lock-on aan het hek: https://www.youtube.com/watch?v=dGyfaJxNkbEWie: 
nn
Foto: 


Wie: 
AAGU

Lock-on aan het hek is opengeslepen door BraTra, nog drie mensen aangehouden.Wie: 
nn

smeris hangt spandoek op

Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
AAGU

AAGU blocks main entrance of ministry of Safety and JusticeAAGU blocks main entrance of ministry of Safety and Justice
- action agains family prison for refugees at Kamp Zeist

As of … hrs. this morning activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht are blocking the main entrance of the ministry of Safety and Justice in Den Haag (Turfmarkt 147). The action is a protest against the planned commissionig of a new prison for refugee families in Soesterberg. Some activists have chained themselves to the gate of the ministry, other are standing with banners and are handing out leaflets.

The action is part of a campaign by AAGU against the construction of the so called 'Closed Family Facility' (GGV), a prison for refugee families and unaccompanied minor refugees. The construction is currently being completed on the terrain of detention center Kamp Zeist near Soesterberg. At the moment, a temporary GGV is already in use, where the first year 128 children have been locked up. 72 of them have been deported.
The government presents the GGV as 'child friendly', but rather does not mention the fact that is indeed a prison, surrounded by fences inside the five meter high walls, that in turn will be surrounded by a penitentiairy fence with live wire and camera surveillance. The inprisonment of children, under whatever circumstances, causes great harm to them anyhow, as research has shown several times.

A spokesperson of AAGU says: “The action of today is specifically aimed at the new family prison. It may not be taken into use, and the 'regular' detention center Kamp Zeist needs to be shut down as well. But we are also standing here to denounce the migration policy as a whole. From the attempts, with more and more military means, to keep refugees out of Europe with many casualties as a result, up to deporting people that have been rejected into misery. Whether it is the inprisonment of families or the increasing contribution of the Netherlands to Frontex: the policy and the system that decides so and executes this needs to be changed completely.

At the end of January Defence for Children, that played a leading role in the campaign 'No Child In A Cell', has spoken out against the new family prison during an expert meeting in European Parliament. The organization also pointed out that the new prison lead to even more incarceration of children, although the government previously has had to back down on locking up children in detention- and deportation centers. “A matter of great concern is also the fact that families with children that can be deported are structurally being locked up since the opening of the GGV, even if they have never evaded supervision before. This lead to great anxiety and unrest in the open family locations where these children are staying and being picked up by the immigration police in the morning, according to Defence for Children.

For AAGU it is paramount that people who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception. Every person should have the right to freedom of movement and no one is illegal.
The activists will continue to resist borders and states and work towards an end to capitalism, which is the root cause of so much misery in this world that forces people to flee.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech