Steun Fabrieksbezetters Italië: Voor Baanbehoud, Democratie & Ecologische transitie

Nieuws, gepost door: De Vrije Markt op 21/12/2023 12:09:28

Wanneer: 21/12/2023 - 09:31

[english below]

In juli 2021 kregen de werkers van de Italiaanse auto-onderdelenfabriek GKN bericht: het bedrijf wordt per direct gesloten. 500 mensen verliezen hun baan. Hierbij werden flink wat regels overtreden, zowel wat betreft de lokale CAO als op Europees niveau. Dit ondanks dat het bedrijf het prima doet. De achterliggende reden: het Britse investeringsfonds Melrose, dat de fabriek bezit, probeert de korte-termijnwinst van aandeelhouders te maximaliseren.De werkers van de fabriek zijn echter sterk georganiseerd. Via de vakbond, de FIOM-CGIL. En daarnaast ook via een autonoom fabriekscollectief (Colletivo Di Fabrica). Bovendien kunnen de werkers ook rekenen op flinke steun van activisten, verenigd als Insorgiamo (‘Laten we in opstand komen’). Vrijwel direct werd er een ‘permanente vergadering’ uitgeroepen in de fabriek, wat neer komt op een bezetting. Deze heeft o.a tot doel te voorkomen dat handlangers van het investeringsfonds de machines uit de fabriek halen. Er waren flinke demonstraties en er werd ook gestaakt door andere werkers in dezelfde sector. Samen met een juridisch offensief zorgde het er voor dat de ontslagen onwetmatig werden verklaard.

Dit gaf de werkers wat ademruimte. Tegelijkertijd werd duidelijk dat Melrose kostte wat kost hun plan wilde doorzetten. Dus gingen de werkers nadenken over een doorstart, in eigen beheer. De werkers hebben besloten elektrische cargo-bikes en zonnepanelen te gaan produceren. De eerste prototypes cargo-bikes zijn inmiddels al gemaakt. Toch ziet het er naar uit dat vanaf 1 januari 2024 de ontslagen alsnog kunnen worden doorgezet. En de fabriek het zoveelste winstgevende vastgoedproject van een investeringsfonds wordt. De werkers hebben aangekondigd door te strijden:

“Er is geen derde weg: GKN wordt een leegstaand gebouw of een sociaal geïntegreerde fabriek. Of het wordt een symbool dat ‘zij’ vroeg of laat, rechtsom of linksom, toch zullen winnen. Of een voorbeeld dat wij kunnen winnen, hier en nu. (...)

Wij hebben geen keuze. Dit is onze werkplek. We zullen proberen te verzetten tot het einde. Jij hebt een keuze. Of je kan passief opmerken hoe het allemaal is afgelopen, of je kan je engageren met het bestaan van een concreet voorbeeld van nieuwe machtsrelaties voor de vakbeweging, sociale rechtvaardigheid en de klimaatbeweging.”

Wat jij kan doen:
- Ondersteun de werkers en hun plannen financieel, door sociaal aandeelhouder te worden.
(1 aandeel kost 100 euro, en ze worden per 5 verkocht. Op die manier kan je dus samen met vrienden investeren als 500,- teveel voor je is. Zie http://insorgiamo.org/100x10-000/ . Wil je 100 - 500 inleggen en ben je op zoek naar mensen om samen tot 500 te komen, stuur dan een bericht naar vrijemarkt [a] disroot.org).

- Verspreid het verhaal van GKN. Deel deze post; volg ‘Insorgiamo Con I Lavoratori GKN’ op instagram en facebook; blijf de ontwikkelingen delen.

**www.vrijemarkt.org is een verkooppunt voor producten van 'vrije bedrijven', ook wel bekend als bedrijven in zelfbeheer, arbeidersgecontroleerde productiemiddelen, etc. We zetten ons in voor het opbouwen van een écht vrije, solidaire en mileuvriendelijke economie.**
---

Support factory occupiers - for their livelihoods, democracy and ecological transition

In July 2021, workers at the Italian auto parts factory GKN received notice: the company will be closed immediately. 500 people lose their jobs. Many rules were broken, both in terms of the local collective labor agreement and at European level. This despite the fact that the company is doing well. The reason behind it: the British investment fund Melrose, which owns the factory, is trying to maximize short-term profits for shareholders. However, the factory's workers are highly organized. Through the trade union, the FIOM-CGIL. And also through an autonomous factory collective (Colletivo Di Fabrica). Moreover, the workers can also count on strong support from activists, united as Insorgiamo ('Let's rise up'). Almost immediately, a 'permanent meeting' was declared at the factory, which amounts to an occupation. The aim of this, among other things, is to prevent accomplices of the investment fund from removing the machines from the factory. There were large demonstrations as well as strikes by other workers in the same sector.

Together with a legal offensive, it ensured that the dismissals were declared illegal. This gave the workers some breathing room. At the same time, it became clear that Melrose wanted to continue with their plan at all costs. So the workers started thinking about a restart, under their own management. The workers have decided to produce electric cargo bikes and solar panels. The first prototypes of cargo bikes have already been made. However, it appears that the layoffs can still be continued from January 1, 2024. And the factory becomes yet another profitable real estate project of an investment fund. The workers have announced that they will continue to fight:

“There is no third way: GKN becomes an empty building or a socially integrated factory. Or it becomes a symbol that sooner or later, one way or another, 'they' will win. Or an example that we can win, here and now. (...) We have no choice. This is our workplace. We will try to resist until the end. You have a choice. Either you can passively notice how it all turned out, or you can engage with the existence of a concrete example of new power relations for the trade union movement, social justice and the climate movement.”

What you can do:
- Support the workers and their plans financially by becoming a social shareholder.
(1 share costs 100 euros, and they are sold in packs of 5. This way you can invest together with friends if 500 is too much for you. For more information and to register, see http://insorgiamo.org/ 100x10-000/. If you want to invest 100 - 500 and are looking for people to reach 500 together, please send us a message at vrijemarkt [a] disroot.org).
- Spread the GKN story. Share this post; follow 'Insorgiamo Con I Lavoratori GKN' on Instagram and Facebook; keep sharing the developments.

**www.vrijemarkt.org is a point of sale for products from 'free companies', also known as self-managed companies, worker-controlled means of production, etc. We are committed to building a truly free, solidary and environmentally friendly economy.**


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech