BBB en de Vluchtelingen

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 08/09/2023 09:05:24

Caroline van der Plas [BBB] is een veelbesproken politica, die
van diverse zijden is belicht. Hier mijn belichting, die allerlei factoren meeneemt,
waar anderen niet aan denken

CAROLINE VAN DER PLAS EN DE VLUCHTELINGEN/
HET BBB STANDPUNT/ASTRID ESSED ATTACK

ZIE VOOR INLEIDING TOT BBB STANDPUNT

https://www.astridessed.nl/voorafgaand-aan-hoofdartikel-inleiding-tot-vl...

Verhaal gaat door bij BBB Standpunten

BBB EN DE VLUCHTELINGEN
BBB STANDPUNT OVER MIGRATIE

Genoeg over de complimenten
Nu de kritiek
En als Leidraad neem ik daarvoor uit het BBB verkiezingsprogramma
het Standpunt over Migratie, gepubliceerd op 13 februari 2023, geheten
''Streng met menselijke maat; BBB over migratie'' [20]
Best mogelijk, dat er hierop tegen het licht van de 22 november Tweede Kamer verkiezingen nog een herziening komt, maar die heb ik nu niet,
dus open ik mijn Attack op deze.
Verwacht o Lezers niet een uitputtende analyse, dat zou mij weken
en weken kosten en daarvoor ontbreekt de tijd.
Ik licht er gewoon een aantal punten uit, die ik cruciaal vind.
Dus....
FASTEN YOUR SEATBELTS!

Ik citeer steeds delen uit het BBB verkiezingsprogramma met daaronder
mijn kritiek

DEEL I

EN AVANT!

BBB

''Nederland is een huis, waarin Nederlanders een familie vormen. Zoals in veel huizen ontvangen wij gasten die weer vertrekken en is er een logeerkamer met een warm bed voor familie of bekenden, die het zwaar hebben en wat langer moeten blijven. Maar in de laatste decennia belden er zo veel hulpbehoevenden aan voor een plekje, dat de grond van de logeerkamer bezaaid ligt met matjes. En ons éigen familieleven wordt aangetast door onze gastvrijheid. Juist om dat originele warme bed te blijven bieden, moeten we voorlopig “nee” verkopen aan veel hulpbehoevende kennissen. '' [21]

ASTRID ESSED ATTACK

NEDERLAND ALS HUIS EN VLUCHTELINGEN ALS
''GASTEN''

Hoewel ik de vergelijking van Nederland als een Huis
wel leuk vind, maak ik bezwaar tegen de hieruit voortvloeiende consequenties.
Want in feite gaat deze redenatie ervan uit, dat vluchtelingen
gasten zijn, die mogen rekenen op gastvrijheid.
En hoewel waarschijnlijk [vanuit van der Plas' standpunt]
niet kwaadaardig bedoeld, betekent het in feite:
Dankbaarheid en het daaruit voortvloeiende niet volwaardige burgerschap in de samenleving.
Nu zal voor bepaalde vluchtelingen gelden, dat ze inderdaad
maar tijdelijk willen blijven en ook daadwerkelijk weer
teruggaan naar het land van herkomst [22], maar daar gaat
het niet om.
Naar mijn oordeel zijn vluchtelingen geen ''gasten'', die
dankbaar moeten zijn [ook al ben je blij als je aan
oorlog en vervolging bent ontsnapt en relatief veilig bent],
maar mensen, die het recht hebben, in Nederland een
volwaardig leven op te bouwen, met dezelfde rechten en
plichten van de reeds aanwezige Nederlanders.
Zie onder noot 24 een aardig stukje over de manier
waarop tegen vluchtelingen kan worden aangekeken:
Als ''gasten'' zoals BBB in feite zegt [23].
OF als volwaardige burgers, zoals Astrid Essed en
de schrijver van het stukje, Matthijs van de Sande, voorstaan. [24]

DEEL II

ASIELMIGRATIE-REDUCTIE OP KORTE TERMIJN
Ontwikkelingshulp en ''Bescherming'' buitengrenzen

Bovenstaande [Asielmigratie-reductie] titel staat in het BBB verkiezingsprogramma
Ik pik daaruit de volgende stukjes

STUKJE 1

'
Ontwikkelingslanden, die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, moeten gekort worden op de financiële steun die Nederland en de EU bieden. En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen. Als landen weigeren ons te steunen in een crisis en hun eigen staatsburgers niet terug willen nemen, zijn ze geen goede buren en verdienen ze ook niet onze steun. '' [25]

ASTRID ESSED ATTACK
GEEN GELIJKE VERHOUDINGEN TUSSEN LANDEN

Op het eerste gezicht lijkt die laatste zin logisch voor niet politiek ingewijden:
''Als landen weigeren ons te steunen in een crisis en hun eigen staatsburgers niet terug willen nemen, zijn ze geen goede buren en verdienen ze ook niet onze steun.'' [26]
Zo van:
Als jij mij niet tegemoet komt, dan ik jou ook niet.
Maar dat is Boerenbedrog!
Want er zijn hier geen gelijke verhoudingen!
Het gaat om Rijke en Arme landen, waarbij die Rijke
landen niet alleen op allerlei manieren profiteren
van die arme landen [27], maar hen nog opzadelen met
de gevolgen van de klimaatcrisis ook en hen nog
afknijpen ook!
Lees maar noot 28
En dat allemaal, terwijl genoemde arme landen
die klimaatcrisis nauwelijks veroorzaken! [29]

ASIELMIGRATIE-REDUCTIE OP KORTE TERMIJN
STUKJE 2

''

''Ontwikkelingslanden, die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, moeten gekort worden op de financiële steun die Nederland en de EU bieden. En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen'' [30]

ASTRID ESSED ATTACK
VERKEERDE VOORSTELLING ''STEUN'' AAN ONTWIKKELINGSLANDEN
DE WARE HELDEN ZIJN DE MIGRANTEN!

De slimme lezer heeft gezien, dat dit Stukje 2 overeenkomt
met de eerste alinea van Stukje 1
Hier echter belicht ik het aspect ''Ontwikkelingshulp'',
door van der Plas geformuleerd als
''de financiële steun die Nederland en de EU bieden'' [31]

Als je als politiek niet ingewijde dit zo zou lezen en je wist
niet beter, zou je inderdaad geloven, dat die ''ontwikkelingshulp''
[door Van der Plas ''steun'' genoemd], echt ten goede zou komen
aan de ''ontwikkelingslanden''
Niets is minder waar:
Zelf geeft de website van de Nederlandse Overheid aan, dat
ontwikkelingshulp [of samenwerking, noem het zoals je wilt]
bij het huidige beleid vooral neerkomt op handel en investering
door Nederlandse bedrijven [32]
Letterlijk staat er o.a.
''Meer kansen voor Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden'' [33]
Ik ben geen groot econoom, maar naar mijn oordeel
heeft dat weinig weg van daadwerkelijke steun aan arme
landen, of de economieen van arme landen.
Maar it is not just me!
Mijn mening wordt bevestigd door de Partij voor de Dieren,
die over het thema ''Ontwikkelingssamenwerking'' het volgende schrijft:
''De Partij voor de Dieren is op dit moment de enige politieke partij die de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen wil verhogen. De hulp moet worden gericht op de belangen van de mensen daar en niet primair op de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven'' [34]
Ook de kritische website ''Stop Wapenhandel'', die al jaren een terecht
verbod wil op wapenexport naar ondemocratische regimes en conflictgebieden [35], doet een Goede Duit in het Zakje en
schrijft:
'''' Ondanks dat er hoog opgegeven wordt over extra investeringen voor het tegengaan en omgaan met klimaatverandering en voor ontwikkelingssamenwerking hoef je niet te verwachten dat dat de komende jaren zal veranderen. Nederlands (economisch) eigenbelang blijft het leidende motief voor het buitenlandbeleid, en die extra investeringen moeten dan ook vooral ten goede komen aan de Nederlandse handelsbalans en bedrijven.'' [36]
Zie ook een interessant artikel van Frank van der Linde hierover [37]
De indruk te wekken, dat ontwikkelingssamenwerking
[of hulp] een werkbare steun is aan arme landen, is
dus een verkeerde voorstelling van zaken.
Daarbij ben ik bepaald geen fan van de zinsnede
[Lees Stukje 2 over]
'' En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen.'' [38]
Want dat riekt wel erg veel naar chantage.
Dat houdt in de praktijk in, dat wat dan nog wel ten goede zou
komen aan het land en/of aan zijn bevolking, niet meer
wordt betaald/gegeven/geleend, omdat landen zich niet
aan hun afspraken zouden houden.
En u raadt het al:
Wie wordt daarvan de dupe?
De gewone man.
Dit heet collectieve straf [in gewone taal ''de Goeien moeten
onder de Kwaaien lijden] [39] en is mijns inziens een
weerzinwekkende methode om een nagestreefd doel te
bereiken.
WEG DUS MET DERGELIJKE STANDPUNTEN!

MIGRANTEN ALS HELDEN ONTWIKKELINGSHULP
Trouwens, de meest effectieve en directe vorm van
ontwikkelingshulp komt van een Groep van wie de meesten
het niet zouden verwachten:
De Migranten, die grote bedragen geld naar Huis, de Familie
toesturen! [40]
Zij zijn de Ware Helden in dit Verhaal!

ASIELMIGRATIE-REDUCTIE OP KORTE TERMIJN
''BESCHERMING'' BUITENGRENZEN

STUKJE 3

''
De buitengrenzen van de EU moeten versterkt worden. Dit kan onder meer door de bouw van grenshekken op kwetsbare locaties voor migrantenstromen. Maar ook is het nodig dat Frontex (het Europees agentschap dat de buitengrenzen bewaakt) stevig versterkt wordt in bevoegdheden, middelen en manschappen.''

ASTRID ESSED ATTACK
SCHENDING RECHT OP ASIEL
VOORSTELLING VLUCHTELING ALS BUITENLANDSE
VIJAND
HORROR VOORBEELD POLEN

BBB spreekt over Frontex, de grenspolitie van Fort Europa,
waarop al heel veel op af te dingen is!
Lees noot 41 maar
Maar los daarvan:
Het BBB standpunt over ''versterking'' van de buitengrenzen
is al heel kwalijk.
Waarom grenzen als ''bescherming'' tegen vluchtelingen.
Zo wordt het kwalijke extreem-rechtse Beeld versterkt, dat vluchtelingen ''vijanden'' zouden zijn, tegen wie versterkingen
moeten worden opgetrokken.
Wat er weer toe leidt, dat reddingswerkers van vluchtelingen
worden gecriminaliseerd en vervolgd. [42]
En hoe staat het dan met het Recht op Asiel, verankerd
in EU Verdragen? [43]
Hoe kun je asiel aanvragen, als er bij de buitengrens
van Fort Europa een hek, een Muur, etc tegen je wordt
opgezet?
Waartoe dat optrekken van hekken en grenzen reeds heeft geleid, was o.a. te zien bij de grens van Polen en Belarus
[Wit-Rusland], waar in de nadagen van 2021 grote groepen
vluchtelingen [die eerst met allerlei mooie praatjes van Belarus
dictator Loekasjenko naar Europa waren gelokt] [44], naar de grens met Polen gedirigeerd, waar ze vervolgens niet alleen
keihard door Polen werden geweigerd [wat in strijd is met dat
steeds meer door de EU genegeerde Recht op Asiel], maar-wat nog erger was- doodvroren en/of uithongerden in het Niemands
land tussen Polen en Belarus. [45]
Er WAS solidaire steun van Poolse activisten en ook gewoon
Poolse burgers, die vonden, dat dit niet kon, maar de Poolse
regering was en bleef niet alleen hierin inhumaan en
misdadig, de EU verklaarde zich ook nog eens ''solidair''
met Polen, alsof Polen werd aangevallen door buitenlandse
vijanden! [46]
WEER die criminalisering van vluchtelingen als Vijanden! [47]
EN JA
In 2021 waren het de grenzen en een zwaar bewapend Pools
leger [zogenaamd vanwege de dreiging uit Belarus], dat de
vluchtelingen met geweld tegenhield [48], er werd ook daadwerkelijk een door Polen een Muur gebouwd. [49]
Een Muur, die mensen op de vlucht moet weren.

DEEL III

Asielmigratie-reductie lange termijn
[Bovenstaande tekst BBB]

STUKJE 1

''Nederland heeft zich in het verleden gebonden aan allerlei verdragen, die op dat moment een nuttig doel dienden. Het Vluchtelingenverdrag van 1951, voortvloeiend uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, is daar één van. Echter het doel van het verdrag in 1951 was nooit dat het de hedendaagse asielchaos tot gevolg zou hebben. Migratie is sindsdien enorm veranderd, in omvang en vorm.''

ASTRID ESSED ATTACK

Dat Migratie sindsdien enorm is veranderd ''in omvang en vorm'' [50] is niet de schuld van de vluchtelingen
Bijvoorbeeld de door de mens veroorzaakte klimaatcrisis [51],
is daaraan debet, naast andere oorzaken [52]
De Wereld blijft nu eenmaal niet hetzelfde.

STUKJE 2

''Nederland moet inzetten op een update van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en toewerken naar een Vluchtelingenverdrag van 2023. Wat BBB betreft moet zo’n verdrag de deelnemende landen de handvaten geven om grote asieltoestromen te dempen''
[53]

ASTRID ESSED ATTACK

Door steeds op die grote asielstromen te hameren, schept BBB
een Angstbeeld, als zouden er miljoenen vluchtelingen per dag
of maand [overdrijving Astrid Essed, om het BBB effect te laten
doordringen] Europa overspoelen.
Niets is minder waar.
De meeste vluchtelingen-het kan niet genoeg vermeld worden-komen helemaal niet naar Europa, maar worden opgevangen
in de regio! [54]

STUKJE 2 [VERVOLG]

''Dit bijvoorbeeld door asielprocedures buiten de eigen grens te kunnen behandelen, een terugnameverplichting in te stellen voor landen wier onderdanen elders zijn uitgeprocedeerd en door het terugsturen of terugbrengen van uitgeprocedeerde asielzoekers te vereenvoudigen. Uiteraard zijn er talloze andere voorstellen die ook gewogen moeten worden in een nieuw verdrag. '' [55]

ASTRID ESSED ATTACK
VLUCHTELINGENVERDRAG

Om met de laatste zin te beginnen:
Ik ben in het geheel NIET voor een nieuw Vluchtelingenverdrag,
omdat ik van mening ben, dat dan de rechten van vluchtelingen
verder worden uitgehold.
Want vergeet niet:
In het oorspronkelijke Vluchtelingenverdrag 1951 staat in de
Preambule ook:
''Considering that the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly have affirmed the principle that human beings shall enjoy fundamental rights and freedoms without discrimination,'' [56]
En verwijzend naar de ''Universal Declaration of Human Rights;;
[De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens], betekent
de erkenning van ''freedom from fear and want'' [zoals opgenomen
in het Mensenrechtenverdrag] [57], betekent het, dat het Vluchtelingenverdrag ook opkomt voor hen, die voor armoede op
de vlucht zijn.
Lees maar na onder noten 56 en 57

ASTRID ESSED ATTACK
''HET BEHANDELEN VAN ASIELPROCEDURES BUITEN
DE EIGEN GRENS''/BIZAR EN ONZINNIG EN BEK NOTTING
VAN DE RECHTEN VAN DE VLUCHTELING [ACHTER /TOEVOEGING ASTRID ESSED]
RWANDA DEAL

STUKJE 2 [VERVOLG]

''Nederland moet inzetten op een update van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en toewerken naar een Vluchtelingenverdrag van 2023. Wat BBB betreft moet zo’n verdrag de deelnemende landen de handvaten geven om grote asieltoestromen te dempen. Dit bijvoorbeeld door asielprocedures buiten de eigen grens te kunnen behandelen, een terugnameverplichting in te stellen voor landen wier onderdanen elders zijn uitgeprocedeerd en door het terugsturen of terugbrengen van uitgeprocedeerde asielzoekers te vereenvoudigen.'' [58]

UIT DIT STUKJE GETILD, DE ZIN

''''Dit bijvoorbeeld door asielprocedures buiten de eigen grens te kunnen behandelen...'' [59]
Waarom vind ik dit standpunt zo kwalijk?
In de eerste plaats:
Volgens het Internationaal erkende Recht op Asiel [zie
bijv de Universal Declaration of Human Rights] [60]
heeft ieder mens niet alleen het Recht om asiel aan
te vragen, maar ook het recht, naar het land af te reizen
alwaar men asiel wil aanvragen [61]
Want als je veilig wilt zijn, op de vlucht bent en denkt in
het land van je keuze [of voor mijn part het werelddeel
van je keuze, lees meestal Europa/EU] veilig te zijn, ga je
toch geen asiel in een heel ander land aanvragen?
Dat beknot iemand's recht op veiligheid en/of asiel.
Om een tegenwoordig omstreden voorbeeld aan te halen
[maar ik doe het toch], zou een Joodse man of vrouw, op
de vlucht voor het Nazi-regime, die Europa wil
ontvluchten en naar Zuid-Amerika of de VS wil,
asiel aanvragen in bijvoorbeeld Frankrijk, een buurland van
Duitsland, waar de Dreiging blijft?

Dat deze Vergelijking zo gek nog niet is, blijkt wel uit
de veel omstreden Rwanda deal, die Denemarken al
gesloten heeft en erop neerkomt, dat vluchtelingen, die naar Denemarken willen, in Rwanda asiel kunnen aanvragen en
wanneer hun asielaanvraag [die dus voor Denemarken bedoeld
is] wordt goedgekeurd, mogen ze in Rwanda blijven! [62]
Niet alleen bijna absurdistisch en in strijd met het Recht op
Asiel, ook nog eens gevaarlijk, aangezien in Rwanda de
mensenrechtensituatie verre van ideaal is! [63]
Het is dan ook geen Wonder, dat op deze Deal stevige kritiek
gekomen is, vooral ook van mensenrechtenorganisaties! [64]

DEEL IV
ACUTE ASIELSTOP/''INHUMAAN, ONACCEPTABEL/
TEGEN RECHTEN VLUCHTELINGEN'' [TUSSEN AANHALINGSTEKENS COMMENTAAR ASTRID ESSED]

STUKJE 1

''Acute asielstop
Niet elk land staat te juichen bij heronderhandeling van het Vluchtelingenverdrag van 1951. Sommige landen hebben economisch, sociaal of zelfs politiek profijt bij de oude afspraken en de chaos die ze ermee in andere landen kunnen veroorzaken. Daarom ziet BBB een acute asielstop tijdens het ontstaan van een asielcrisis als een effectief middel om:

de asielinstroom te dempen;
aan te tonen dat het verdrag van 1951 onwerkbaar is;
een drukmiddel richting andere landen om de verdragen te heronderhandelen'' [65]
ASTRID ESSED ATTACK

Hierop kan ik kort en duidelijk zijn.
Ik ben tegen een ''acute asielstop'', omdat dat mensen,
die worden vervolgd om welke reden dan ook, of mensen
op de vlucht voor oorlog en/of klimaatredenen etc, het elementaire recht op veiligheid beknot.
Bovendien vind ik het immoreel om ruzies met andere
EU landen over asielopvang [66] uit te vechten over de ruggen
van kwetsbare mensen.

DEEL IV

STUKJE 1

''Het is een natuurlijke reactie om een mens in nood te helpen. Niemand kijkt met de handen in de zakken toe hoe een ander verdrinkt, laat staan dat ze hem een trap na geven. Daarom wil BBB dit ook niet opleggen aan onze agenten aan de buitengrenzen van Europa. Het terugduwen van lekke bootjes, of mensen buiten de deur te houden zonder enige zorg en daarmee mensen veroordelen tot verdrinking of uitdroging, ziet BBB niet als menswaardig, zowel voor de pusher als de gepushte. Daarom zal BBB zich uitspreken tegen de pushbacks op zee waarvan aangenomen kan worden dat dit tot de dood leidt. Zoals hierboven aangetoond kunnen Nederland en de EU heel veel doen om migratie te beperken, voordat we ons zo diep verlagen. BBB is natuurlijk niet voor het toestromen van illegalen in de EU. BBB is wel voor het op een humane manier terugsturen van deze mensen naar het land van herkomst. '' [67]

ASTRID ESSED ATTACK

Mooi, dat BBB zich uitspreekt tegen pushbacks, ze zijn
dan ook illegaal en daarbij uiteraard inhumaan [68]
Over de laatste drie zinnen van bovenstaande [zie noot 69]
ben ik minder gecharmeerd, zoals iedereen al uit mijn
betoog moet hebben kunnen afleiden.
Het ''beperken van migratie'', zoals BBB dat noemt, is gevaarlijk,
want dan beknot je nolens volens [70] het recht van mensen,
die worden vervolgd en zo geen kans hebben, asiel aan te vragen.
Met andere woorden:
Je brengt ze in Gevaar.
En dat kan niet.
Bovendien:
Hoevaak is het al niet gebeurd, dat mensen zijn uitgezet,
al dan niet ''humaan'', die in eigen land in een uiterst gevaarlijke
situatie kwamen en zelfs zijn gedood?
Zie maar noot 71, maar er zijn vast nog veel meer voorbeelden
En vluchtelingen uitzetten, die de kans maken vervolgd te worden en/of gefolterd, mag niet, niet volgens de Internationale
Verdragen [72], niet volgens de Wetten der Humaniteit.

STANDPUNTEN BBB
BBB neemt ook nog standpunten in over arbeids en studiemigratie en studentenmigratie[73], waarover ik nog wil
opmerken, dat BBB weliswaar refereert aan het ''beslag op
de voorzieningen'' [74],dat van arbeidsmigratie het gevolg
zou zijn, maar niet van de schandalige uitbuiting van arbeidsmigranten [75], wat ik een ernstig manco vind.
Alsof de rechten van arbeidsmigranten niet zouden tellen!
Maar daarbij zou ik het, mbt tot arneidsmigratie en studentenmigratie willen laten.
Maar er is meer, oftewel, er zijn een paar opmerkelijkheden in BBB Standpunten, die ik wil blootleggen

OPMERKELIJKHEDEN/TEGENSTRIJDIGHEDEN
TEGEN PUSHBACKS
VOOR OPVANG OORLOGSVLUCHTELINGEN
VOOR STAGE/WERKPLEK ONGEDOCUMENTEERDE JONGEREN

Een Migratiestandpunt, dat uitgaat van vluchtelingen als 'gasten'', geen volwaardig
meedraaiende burgers.
Dat de asielmigratie wil ''reduceren'', zonder oplossingen aan te dragen voor
de oorzaken van migratie [76]
Dat om Fort Europa grenshekken wil optrekken
Dat Angstbeelden oproept over de ''grote migratiestromen'', die Europa
zouden overspoelen
Dat een pleidooi houdt voor het Rwanda model [de Rwanda deal] [77]
Een vluchtelingenvijandig Verkiezingsstandpunt dus!

En TOCH zijn er opmerkelijkheden/tegenstrijdigheden
Enerzijds steunt van der Plas een Tweede Kamermotie waarin het kabinet
de mogelijkheid van een Rwanda deal [in samenwerking met
Denemarken] moet onderzoeken [78] en stemt ze voor een xenofobe
en rare PVV motie [ingediend door PVV Tweede Kamerlid Markuszower]
''over stoppen met het binnenlaten van asielzoekers, die parasiteren op
onze verzorgingsstaat'' [natuurlijk verworpen en alleen gesteund
doorthe usual suspects PVV,Forum voor Democratie, Groep van Haga en ook BBB] [79]

MAAR ANDERSZIJDS
Anderszijds echter dient van der Plas dan weer een motie in om ongedocumenteerde jongeren [80] stage te laten lopen en gebruik
te laten maken van een zoekjaar voor een baan in de krapteberoepen [81]
Noot 82 legt uit, wat ''krapteberoepen'' zijn

''SCHIJTZIEK'' VAN ASIELDEBAT
Opmerkelijk was ook, dat zij, die niet afkerig staat tegenover het Rwanda model [83] en ook voorstemde voor een unheimliche [gelukkig niet aangenomen]
Motie Markuszower [84], zich dan weer in niet misverstane taal keerde tegen
xenofoob extreem-rechts:
Ik citeer:
''”Er zijn mensen op de wereld, die op de vlucht zijn.
Die met kinderen lopen.

Die gewoon…het enige wat die mensen willen is gewoon een

veilig huis, een veilig bestaan, dat ze niet in de ellende zitten en ik wil,

dat wij die mensen humaan behandelen en die mensen moeten

hier een plek hebben.'' [85]

EN

'' Want we maken de mensen in Nederland helemaal gek met

deze polarisatie.

Mensen, die denken ”oh, zie je wel, mijn huis wordt afgepakt, ik kan

elk moment op straat worden gezet”

Dat is gewoon helemaal niet waar!

Dat is gewoon helemaal niet waar!

En daar moeten we eens mee stoppen!

Ik wil, dat we hier een normale discussie voeren over

humane opvang voor mensen, die echt in nood zitten

en laat je hart daarin spreken en ook laat je verstand daarin spreken.

En als we dat met z’n allen kunnen doen, dan denk ik,

dat we een heel eind komen”'' [86]

Verder gaat zij in tegen het bewust door extreem-rechts gecreeerde

Angstbeeld van de ''miljoenen'' Afrikanen die Nederland/Europa

zouden komen bevolken [87]

Ook geeft zij aan, hoeveel asielopvang volgens haar in Nederland

mogelijk is [88] en daar kun je het mee eens zijn of niet, maar

hierin verzet zij zich wel tegen de extreem-rechtse retoriek, die ons

keer op keer overspoelt [89] en keert zij zich fel tegen de pushbacks [90],

die onder andere door de PVV worden bepleit [91]

Wat die pushbacks betreft:

Van der Plas liet zich er niet alleen fel tegen uit in het hier

geciteerde Youtube filmpje [92], ook diende zij er een motie

tegen in [die werd aangenomen, met als tegenstemmers het extreem-rechtse Blok] [93], waarmee ze de woede van extreem-rechts [hier Forum

voor Democratie], over zich afriep [94]

EPILOOG

Dit is een heel lang Verhaal geworden, omdat ik heb ontdekt,

dat BBB [althans door mij] niet simpelweg kan worden neergezet

in de hoek van extreem-rechts.

Dat heb ik proberen aan te tonen aan het Migratiestandpunt

van BBB.

Daarin zijn een groot aantal zaken, die ik verwerp, zoals

het neerzetten van vluchtelingen als ''gasten'' in plaats van

als volwaardige burgers, die een permanente plaats verdienen

in de samenleving.

Het bepleiten van grenshekken om vluchtelingen tegen te houden.

Het willen ''reduceren'' van asielmigratie

Het opzeggen van het nu al vaak niet nageleefde Vluchtelingenverdrag,

wat nog enige garantie aan vluchtelingen geeft.

Lees de rest zelf maar [95]

MAAR IK LEES OOK

Een succesvol aangenomen motie tegen de misdadige pushbacks

Een pleidooi voor een humane opvang van vluchtelingen [96]

[wat dan weer in strijd is met die hekken....]

Stageplekken voor ongedocumenteerde jongeren

En een stevige kritiek op demonisering en bangmakerij door

wat ik noem, het Extreem-rechtse Blok [PVV,Forum voor Democratie,JA21 en Groep van Haga] [97]

KORTOM:

Een aantal tegenstrijdigheden in de BBB opstelling over Migratie, maar

daarin ook enkele Lichtpuntjes

Hoe dit allemaal gaat uitpakken tijdens en na de verkiezingen van 22 november 2023, weet

ik natuurlijk niet.

Maar op dit Moment is BBB voor mij, op grond van mijn analyse

niet extreem-rechts, hoewel de Zetelvergroting van BBB en vooral wie

erbij gekomen is, mij zeker niet is ontgaan. [98]

Hoe dan ook:

Ik hoop niet, dat ik ooit zal zeggen:

''Toen nog niet''

Maar dan komt er van mij een ander Verhaal

ASTRID ESSED

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/caroline-van-der-plas-en-de-vluchtelingen-het...

OF

Caroline van der Plas en de vluchtelingen/Het BBB Standpunt/ASTRID ESSED ATTACK!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech