Boycot van nieuw boek over de geschiedenis van de anarchistische beweging Noord Nederland

Opinie, gepost door: Boekhandel Het Fort van Sjakoo, te Amsterdam op 19/03/2023 03:11:41

Wij hebben begin januari 2023 van Arend Hazekamp, ook bekend onder de voornaam Arie, een aankondiging ontvangen van het in april 2023 te verschijnen boek dat hij heeft geschreven over de anarchistische beweging in de Noordelijke drie provincies (Drenthe, Friesland en Groningen), getiteld Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis: Het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe 1890-1940. Normaal gesproken zou een dergelijk boek uiteraard direct een plek krijgen in onze boekhandel. Echter er is een ernstig probleem met deze auteur.

[ENGLISH BELOW]


Arend/Arie Hazekamp is een zeer omstreden figuur. Hij zat jarenlang als penningmeester in het bestuur van de oude stichting die het anarchistische kampeerterrein in Appelscha beheerde. Er is jarenlang een steeds verder escalerend conflict met hem geweest. Een deel van de kampeerders wilde de organisatievorm van het eigendom veranderen van een stichting naar vereniging, omdat het bestuur (en dan met name Arie als penningmeester) allerlei besluitvorming dwarsboomde. Hij meende (samen met een paar bestuursleden die op zijn hand waren) een horizontalere organisatievorm te moeten blokkeren. Tevens had de voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen (PL: een jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse en Belgische anarchisten en actievoerders die in het pinksterweekend bijeen komen voor uitwisseling, workshops, debatten en het vormen van netwerken) jaar op jaar conflicten met hem waarbij hij op allerlei manieren de organisatie van de PL saboteerde, door geen of heel traag en beperkt financiële middelen ter beschikking te stellen, de voedselvoorziening te frustreren, enzovoort. Uiteindelijk liep deze combinatie van wrijvingsfactoren uit op een huurdersstaking van een aanzienlijk deel van de vaste kampeerders. Die eisten dat de organisatievorm van de camping van een stichting naar een verenging omgevormd zou worden, waarbij de algemene ledenvergadering van alle vaste kampeerders de besluiten zou nemen in plaats van stichtingsbestuur van Hazekamp en enkele kompanen.
Penningmeester Arend/Arie Hazekamp besloot met instemming van zijn overige stromannen in het bestuur, het kampeerseizoen van 2018 niet te openen, de sluiting van de camping aan te kondigen, de stroom en het water af te sluiten en de aanstaande Pinksterlanddagen in 2018 af te gelasten. Toen dat genegeerd werd door een groot deel van de kampeerders, de stroom en het water weer aangesloten werden, en de Pinksterlanddagen 2018 gewoon zoals elk jaar werden aangekondigd en voorbereid, diende Hazekamp bij de burgemeester van Appelscha een verzoek in om de politie de camping te laten ontruimen. Dat is niet gebeurd. Je kan je wel afvragen hoe iemand die zichzelf als anarchist definieert het in zijn kop haalt om burgemeester en politie in te willen schakelen. Dit getuigt van alles behalve een anarchistische levenshouding.
De verhoudingen waren zo verziekt, dat Arie en zijn medebestuursleden een ultimatum stelden waarbij alle kampeerders een contract moesten ondertekenen waarin kampeerders allerlei regels werden opgedwongen. Dit werd uiteraard geweigerd. Het bestuur onder leiding van Arend/Arie kondigde in het najaar van 2018 aan het kampeerterrein te gaan verkopen. Formeel was de stichting de eigenaar, dus zij kon dat besluiten, maar dat was zò in strijd met de geschiedenis van het terrein en die van de anarchistische beweging in Nederland, dat men ondertussen wel vast kan stellen dat Hazekamp en zijn medebestuursleden alles behalve anarchisten zijn en de anarchistische beweging € 130.000 afhandig hebben gemaakt. Het betreft hier € 100000 die het kampeerterrein moest kosten en € 30000 spaargeld van het kampeerterrein, bestemd voor onderhoud van het terrein.
Één van de kampeerders heeft een openbare veiling van het terrein weten te voorkomen door de vraagprijs van € 100000 voor te schieten. Door een fundraiseractie (waaraan ook het Fort met € 20.000 bijdroeg) werd het terrein opgekocht voor een bedrag van € 100000. Zo werd voorkomen dat het terrein verloren zou gaan. Maar de aankoop betekende absoluut geen acceptatie van het te koop zetten en van het afpersen door het oude bestuur van € 100000 en het spaargeld van € 30000, die aan de anarchistische beweging in Nederland, en de horizontaal georganiseerde kampeerdersvereniging, die na de aankoop in 2018 werd opgericht, toekomt.

Die € 130000 moet dus terug aan de huidige kampeerdersvereniging gegeven worden.

Zo lang dat niet gebeurd is zal Boekhandel het Fort van Sjakoo het boek van Arend Hazekamp NIET verkopen.

Wij roepen ook iedereen op Hazekamp’s boek NIET aan te schaffen en de door Hazekamp opgerichte Stichting Genootschap Vrij Socialisme duidelijk te maken dat de anarchistische beweging deze afpersingspraktijken verwerpt.

Wij steunen de nieuwe horizontaal georganiseerde vereniging van kampeerders in hun strijd om restitutie van het ontvreemde geld waar heel veel belangrijker acties mee ondersteund hadden kunnen worden dan het terugkopen van het kampeerterrein van een stichtingsbestuur dat het ingepikte geld in een compleet schimmige nieuwe stichting heeft gestopt, waarvan niemand weet waartoe het aangewend gaat worden. Terug met dat geld!!!

Vrijwilligerscollectief van Boekhandel Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
www.sjakoo.nl
info@sjakoo.nl

***************************************************
ENGLISH:

BOYCOTT OF A NEW DUTCH BOOK ON THE HISTORY OF THE ANARCHIST MOVEMENT IN THE NORTHERN NETHERLANDS

We received an announcement in early January 2023 from Arend Hazekamp, also known by the first name Arie, of the book he has written on the anarchist movement in the northern three provinces (Drenthe, Friesland and Groningen), to be published in April 2024, entitled Kindred spirits of Ferdinand Domela Nieuwenhuis: Free Socialism in Groningen, Friesland and Drenthe 1890-1940. Normally, such a book would, of course, immediately find a place in our bookshop. However, there is a serious problem with this author.

Arend/Arie Hazekamp is a very controversial figure. He sat for years as treasurer on the board of the old foundation that ran the anarchist campsite in Appelscha. For years, there was an increasingly escalating conflict with him. Some of the campers wanted to change the organisational form of the property from a foundation to an association, because the board (especially Arie as treasurer) thwarted all kinds of decision-making. He (along with a few board members who were on his side) felt he should block a more horizontal organisational form. Also, the preparatory group of the Pinksterlanddagen (PL: an annual gathering of Dutch and Belgian anarchists and activists who meet over the Whitsun weekend for exchanges, workshops, debates and networking) had year-on-year conflicts with him in which he sabotaged the PL's organisation in all sorts of ways, by not providing funding, frustrating food supplies and so on. Eventually, this combination of friction factors culminated in a tenant strike by a significant proportion of the permanent campers. These demanded that the campsite's organisational form be transformed from a foundation to an association, with the general membership meeting of all permanent campers making the decisions instead of the foundation board of Hazekamp and some companions.
Treasurer Arend/Arie Hazekamp, with the agreement of his other stooges on the board, decided not to open the 2018 camping season, announce the closure of the campsite, cut off power and water and cancel the forthcoming 2018 Pinksterlanddagen. When that was ignored by much of the campers, the power and water were reconnected, and the 2018 Pinksterlanddagen were simply announced and prepared as every year, Hazekamp submitted a request to the mayor of Appelscha for the police to clear the campsite. That did not happen. One may well wonder how someone who defines himself as an anarchist gets it into his head to want to call in mayor and police. This shows anything but an anarchist attitude to life.

Relations were so sour that Arie and his fellow board members issued an ultimatum requiring all campers to sign a contract forcing all kinds of rules on the campers. This, of course, was refused. The board of the foundation, led by Arend/Arie, announced in the autumn of 2018 that it was going to sell the campsite. Formally, the foundation was the owner, so it could decide to do so, but this was so contrary to the history of the site and that of the anarchist movement in the Netherlands, that by now it can be established that Hazekamp and his fellow board members are anything but anarchists and have cheated the anarchist movement of €130,000. This is €100000 that the camping site was supposed to cost and €30000 of the camping site's savings, intended for maintenance of the site.
One of the campers managed to avoid a public auction of the site by advancing the asking price of €100000. Through a fundraiser campaign (to which the Fort also contributed with €20000), the terrain was bought for an amount of €100000. This prevented the site from being lost. But the purchase meant absolutely no acceptance of putting it up for sale and extortion by the old board of €100000 and kidnapping of the savings worth €30000, which belongs to the anarchist movement in the Netherlands, and the horizontal campers' association in particular, which was founded after the purchase in 2018.

So that €130000 should be given back to the current association of campers in Appelscha.
As long as that has not happened, Bookstore het Fort van Sjakoo will NOT sell Arend Hazekamp's book.
We also call on everyone NOT to purchase Hazekamp's book and to make it clear to the Genootschap Vrij Socialisme Foundation, founded by Hazekamp, that the anarchist movement rejects these extortionist practices.
We support the new horizontally organised association of campers in their demand for the restitution of the stolen money that could have supported much more important actions than buying back the camping site from a foundation board that has put the stolen money into a completely shady new foundation, of which nobody knows what it will be used for. Neither do we want to know. We simply want that money to be paid back!!!

Volunteer Collective of Bookstore The Fort of Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
www.sjakoo.nl
info@sjakoo.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech