Kraaienest leeft!

Nieuws, gepost door: nn op 10/07/2022 07:12:09

Wanneer: 10/07/2022 - 00:00

Kraakpand Kraaienest in Groningen heeft het hoger beroep verloren en moesten er binnen drie dagen uit zijn. Een snel einde van een half jaar dat het meer dan waard was. Maar we zijn pas net begonnen..9 juli 2022
Kraaienest aan de Spilsluizen in Groningen is ontruimd. Dinsdagochtend 5 juli 2022 werd bekendgemaakt hoe het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep van het kort geding heeft geoordeeld. We moesten er binnen drie dagen uit met als dreiging voor elke dag dat we zouden blijven een dwangsom van 10.000 euro (daarbij kwamen nog een slordige 4500€ proceskosten). De reden was dat Stichting Valquest het pand voordat wij er kwamen wonen had verkocht aan vastgoedbedrijf LMJD B.V., ook al heeft deze zijn eventuele concrete plannen nog niet expliciet bekendgemaakt. Hij wilde meteen beginnen aan een verbouwing, waardoor “van daadwerkelijke leegstand geen sprake meer” zou zijn. Toen we het kort geding wonnen in januari was er volgens de voorzieningenrechter nog geen sprake van spoedeisend belang, en woog ons woonbelang tijdelijk zwaarder. Nu is dus uitspraak gedaan tegen deze beslissing. Welke belangen afweging hebben we het hierover? Het enige belang voor de vastgoedspeculanten zoals Joshua Camera en al die andere kapitalisten die hier zwaarwegende belangen bij zouden hebben is om geld te verdienen dat ze al genoeg hebben. Dat is geen belang, dat is profiteren over de ruggen van anderen. Onze belangen zijn ons leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Deze kapitalistische bezitslogica heeft ons bijna op straat gezet. We wisten al dat de rechtbank privaateigendom beschermt, dus we zijn niet verrast. Dat maakt ons niet minder boos.

De ontruiming van een gekraakt pand mag volgens de wet niet tot ongerechtvaardigde leegstand leiden. Maar hoe gerechtvaardigd is een pand dat omgetoverd wordt tot iets dat alleen voor een een kleine groep mensen te betalen is? De regels van het spelletje kunnen soms in ons voordeel vallen, maar zijn fundamenteel onrechtvaardig. Het feit dat wij nu thuisloos zijn en bij vrienden moeten couchsurfen brengt geen geld op. Vastgoedeigenaren gebruiken geen huizen, maar bezitten ze volgens het systeem.

De stad heeft niet nog een grand café of luxe appartementen nodig, maar goedkope huisvesting en toegankelijke sociale ruimte. Vastgoed verdient vast goed, maar dat komt doordat de prijs wordt betaald door de lagere klassen die er altijd voor op moeten draaien. Wij creëren de rijkdom terwijl we alleen indirecte vormen van geweld zoals ontruiming en een precaire leefsituatie als troostprijs krijgen. Kapitalisme is geweld, wij vechten terug. Dat eigendom beschermd wordt is niet verbazend, want als mensen iets gestolen hebben willen ze dat graag houden. Eigendom is namelijk diefstal. Torenhoge huren zijn tegenwoordig heel normaal, maar weinig mensen spreken het uit dat het voelt alsof je elke maand bestolen wordt. Wij krakers willen niet de enigen zijn zonder huur, we willen dat niemand zoveel loon moet uitgeven aan een huisbaas.
Zijn huizen alleen voor de rijken niet ook een soort ongerechtvaardigde leegstand? Fuck deze gentrificatie! Vercommercialisering van de stad en woonruimte gaat door terwijl de armen steeds verder uit het centrum worden gedrukt. Kraken is maar een voorbeeld van verzet daartegen.

Dit halve jaar Kraaienest leeft voort. De snelle verhuizing was stressvol, maar onze groep heeft het niet verdeeld. Dit is misschien het einde van een hoofdstuk, maar ook het begin van nieuwe mogelijkheden. We laten ons niet kapotmaken door repressie. Als dit niet werkt bij ons, kunnen we barstjes maken in het systeem waar we ademruimte kunnen creëren. Dit vonnis berooft ons van ons huis en een plek om onze dromen in de praktijk te brengen. Maar wat hier ontstaan en opgebouwd is zit in ons. Een groep vrienden en kameraden en een netwerk zit niet vast aan een huis. We hebben geleerd van de ervaringen en elkaar. Er is te veel gebeurd om op te noemen. Vergaderingen, info-avonden, benefieten, trainingen, leesgroepjes, concerten, elke week volkskeuken en sociaal centrum (met bieb en weggeefwinkel), filmavonden, spontane initiatieven.. Groningen Pride picknick, Free Ujang benefiet, brieven schrijven voor anarchistische gevangenen, Ter Apel vluchtelingen solidariteit, een pop-up tattoo shop, veel gesprekken en nog meer koffie..

Weg met dit hele systeem met zijn rechtbanken, huisbazen, politie, belastingdienst, vervuiling, onmenselijkheid en alle vormen van onderdrukking, uitbuiting en repressie!

Een grote zwart-rode vlag heeft in Groningen gewapperd, als symbool voor dit alles. Er zal altijd weer een vlag van verzet gehesen worden.

KRAAIENEST LEEFT!

IDEALEN ONTRUIM JE NIET, KRAKEN GAAT DOOR!

-English-
Kraaienest lives!
Kraaienest at the Spilsluizen in Groningen has been evicted. On Tuesday morning, 5 July 2022, the verdict of the Arnhem-Leeuwarden Court in the appeal proceedings was announced. We had to leave within three days with the threat of a fine of 10,000 euros for every day we stayed (plus 4500 euros in legal costs). The reason was that Stichting Valquest had sold the property to the real estate company LMJD B.V. before we came to live there, even though the real estate company had not yet explicitly announced its concrete plans. He wanted to start renovating immediately, so that "there would be no more actual vacancy". When we won the preliminary relief proceedings in January, the court in preliminary relief proceedings found that there was no urgent interest to evict, and that our living interests temporarily outweighed ours. Now a ruling has been given against this decision. What interests are we talking about? The only interest for the real estate speculators like Joshua Camera and all those other capitalists who would have a vested interest in this is to make money that they already have enough. That is not an interest, that is profiting on the backs of others. Our interests are our lives and the struggle for justice. This capitalist logic of property has almost put us on the street. We already knew that the courts protect private property, so we are not surprised. It does not make us any less angry.

According to the law, the eviction of a squatted building should not lead to unjustified vacancy. But how justified is a building that is transformed into something that only a small group of people can afford? The rules of the game may sometimes fall in our favour, but they are fundamentally unjust. The fact that we are now homeless and have to couchsurf with friends does not bring in any money. Property owners do not use houses, but own them according to the system.

The city does not need another grand café or luxury flats, but cheap housing and accessible social space. Real estate certainly makes big money, but that is because the price is paid by the lower classes who always have to pay for it. We create the wealth while getting only indirect forms of violence like eviction and precarious living conditions as a consolation prize. Capitalism is violence, we fight back. It is not surprising that property is protected, because when people have stolen something they want to keep it. Property is theft. Sky-high rents are very normal these days, but few people say out loud that it feels like being robbed every month. We squatters don't want to be the only ones without rent, we don't want anyone to have to spend so much money to a landlord.
Aren't houses only for the rich also a kind of unjustified vacancy? Fuck this gentrification! Commercialisation of the city and housing continues while the poor are pushed further and further out of the centre. Squatting is just one example of resistance to this.

This half year of Kraaienest lives on. The rapid relocation was stressful, but our group did not get divided. This may be the end of a chapter, but it is also the beginning of new possibilities. We will not let repression destroy us. If this does not work to get us down, we can make cracks in the system where we can create breathing space. This verdict robs us of our home and a place to put our dreams into practice. But what was created and built here is within us. A group of friends and comrades and a network is not attached to a house. We have learned from the experiences and from each other. Too much has happened to mention. Meetings, information evenings, benefits, trainings, reading groups, concerts, every week a collective kitchen and social centre (with a library and a free shop), film evenings, spontaneous initiatives... Groningen Pride picnic, Free Ujang benefit, writing letters for anarchist prisoners, Ter Apel refugee solidarity, a pop-up tattoo shop, lots of talks and more coffee...

Away with this whole system with its courts, landlords, police, tax authorities, pollution, inhumanity and all forms of oppression, exploitation and repression!

A big black and red flag flew in Groningen, as a symbol for all this. A flag of resistance will always be raised again.

KRAAIENEST LIVES!

YOU CAN’T EVICT IDEALS, SQUATTING CONTINUES!

Links:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtsho...

https://www.indymedia.nl/node/51893

https://radar.squat.net/en/groningen/kraaienest

https://www.indymedia.nl/node/51519

https://en.squat.net/2022/04/13/groningen-kraaienest-court-case-solidari...

https://www.sikkom.nl/video-tim-hofman-is-boos-op-joshua-camera-wij-gaan...

Tags: kraken

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech