Update campagne Rodney Alvarez.

Nieuws, gepost door: nn op 15/12/2021 12:04:32

Wanneer: 15/12/2021 - 16:33

Zijn verdediging ging in beroep, maar dit proces werd gekenmerkt door hindernissen en gebreken. Ondanks het vonnis is de schuld van Álvarez in de tien jaar dat hij vastzit niet bewezen. Arbeiders in Guayana en in het land hebben herhaaldelijk om zijn vrijlating gevraagd. De ferrominer heeft te lijden gehad onder vertragingen in de procedures, schendingen van het recht op een eerlijk proces en geen garanties voor een eerlijk proces.

Grupo para la liberacion de los trabajadores presos venezuela

The defense of the ex-ferrominer Rodney Álvarez informed that last Tuesday, December 7, the hearing of the worker was held in the Court of Appeals of the Criminal Judicial Circuit of the metropolitan area of Caracas, presided over by the provisional judge Eiling Valdez Sarralha, who seeks to revert the 15-year prison sentence imposed on the worker.

Alvarez's lawyer, Luis Aguilera, notified that the judge availed herself of the legal lapse of ten days to publish the sentence, which could send the case back to the trial phase in a different court from the one that issued the conviction or ratify the same.

"If the second option is taken, we will exercise the cassation appeal before the Criminal Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice", added the defense counsel.

Aguilera indicated that in his right to speak during the hearing, Rodney Alvarez expressed: "They stole my right to be the father of three children, to be the son of Mrs. Yelitza Rodriguez and to be a friend of my siblings, inasmuch as I have been illegally deprived for ten years in the judicial boarding school El Rodeo, for having refused to admit the facts of a crime that I never committed, and above all, when judges and prosecutors of the Public Prosecutor's Office know and are aware that it was the leader of the United Socialist Party of Venezuela, Héctor Maican, who shot at three workers at the moment when the General Assembly of workers at Ferrominera Orinoco was about to begin, with the regrettable result of two workers wounded by firearms and the worker Renny Rojas murdered by Héctor Maican".

Likewise, Aguilera denounced that the Public Prosecutor's Office defended the sentence of the court that condemned Alvarez to serve a fifteen year prison sentence.

The worker served a decade in prison suffering procedural delays and without guarantees of a fair trial.
"The prosecutors of the Public Prosecutor's Office during the appeal hearing dedicated themselves to protect the unlawful decision of the trial judge, playing a clear role of defense lawyers of the appellee, underestimating the allegations made by the defense in the appeal," he said.

The defense counsel explained that, for the time being, Rodney Alvarez will continue to be deprived of liberty until January 11 of next year, date in which the legal lapse for the legal pronouncement expires, "unless as usual they use the traditional tricks and tricks to continue with the interminable procedural delay", he indicated.
On June 8, 2021, Alvarez was sentenced to 15 years in prison for the murder of the worker Renny Rojas, more than 10 years ago in front of the gates of Ferrominera Orinoco.

His defense appealed, but this process has been marked by obstacles and flaws. Despite the sentence, Alvarez's guilt has not been proven during the decade in which he has been detained. Guayana workers and the country have repeatedly demanded his release. The ferrominer has suffered procedural delays, due process violations and no guarantees of a fair trial.

Two years ago, the International Labor Organization's (ILO) Commission of Inquiry recommended to the Venezuelan government that he be released. However, ignoring the international recommendation, the worker was unjustly sentenced.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De advocaat van ex-ferrominer Rodney Álvarez heeft meegedeeld dat de werknemer afgelopen dinsdag 7 december is gehoord in het Hof van Caracas, voorgezeten door de voorlopige rechter Eiling Valdez Sarralha, die tracht de gevangenisstraf van 15 jaar die de werknemer is opgelegd ongedaan te maken.

De advocaat van Álvarez, Luis Aguilera, deelde mee dat de rechter gebruik heeft gemaakt van de wettelijke termijn van tien dagen om het vonnis bekend te maken, waardoor de zaak kan worden terugverwezen naar de procesfase voor een andere rechtbank dan die welke de veroordeling heeft uitgesproken of kan worden bekrachtigd.

"Als voor de tweede optie wordt gekozen, zullen wij in beroep gaan bij de Kamer van Cassatie in strafzaken van het Hooggerechtshof," voegde hij eraan toe.

Aguilera gaf aan dat in zijn recht om te spreken tijdens de hoorzitting, Rodney Álvarez zei: "Ze hebben mijn recht gestolen om vader te zijn van drie kinderen, om de zoon te zijn van mevrouw Yelitza Rodríguez en om een vriend te zijn van mijn broers en zussen, omdat ik tien jaar lang illegaal ben vastgehouden in het gerechtelijk internaat El Rodeo, omdat ik geweigerd heb de feiten te bekennen van een misdaad die ik nooit heb begaan, en bovenal, wanneer de rechters en officieren van justitie van het Openbaar Ministerie weten en ervan op de hoogte zijn dat het de leider van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela, Héctor Maican, was die op drie arbeiders schoot op het moment dat de algemene vergadering van arbeiders van Ferrominera Orinoco op het punt stond te beginnen, met als betreurenswaardig resultaat dat twee arbeiders gewond raakten door vuurwapens en de arbeider Renny Rojas door Héctor Maican werd vermoord".

Aguilera klaagde ook aan dat het Openbaar Ministerie het vonnis van de rechtbank verdedigde waarbij Álvarez tot vijftien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

De werknemer heeft een tiental jaren in de gevangenis doorgebracht met procedurele vertragingen en zonder waarborgen voor een eerlijk proces.
"De officieren van justitie van het Openbaar Ministerie hebben zich tijdens de zitting in hoger beroep toegelegd op het beschermen van de onrechtmatige beslissing van de procesrechter, waarbij zij de rol speelden van advocaten van de verdachte en de aantijgingen van de verdediging in het hoger beroep onderschatten," zei hij.

De verdediger legde uit dat Rodney Álvarez voorlopig van zijn vrijheid beroofd zal blijven tot 11 januari volgend jaar, de datum waarop de wettelijke termijn voor de rechterlijke uitspraak verstrijkt, "tenzij zij, zoals gewoonlijk, de traditionele trucs en kunstgrepen gebruiken om de eindeloze procedurele vertraging voort te zetten", zo gaf hij aan.
Op 8 juni 2021 werd Álvarez veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor de moord op arbeider Renny Rojas, meer dan 10 jaar geleden, voor de poorten van Ferrominera Orinoco.

Zijn verdediging ging in beroep, maar dit proces werd gekenmerkt door hindernissen en gebreken. Ondanks het vonnis is de schuld van Álvarez in de tien jaar dat hij vastzit niet bewezen. Arbeiders in Guayana en in het land hebben herhaaldelijk om zijn vrijlating gevraagd. De ferrominer heeft te lijden gehad onder vertragingen in de procedures, schendingen van het recht op een eerlijk proces en geen garanties voor een eerlijk proces.

Twee jaar geleden heeft de onderzoekscommissie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) aanbevolen dat de Venezolaanse staat hem zou vrijlaten. Maar door de internationale aanbeveling te negeren, werd de werknemer ten onrechte veroordeeld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La defensa del exferrominero Rodney Álvarez informó que el pasado martes 7 de diciembre se realizó la audiencia del trabajador en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, presidida por la jueza provisoria Eiling Valdez Sarralha, que busca revertir la sentencia de 15 años de prisión impuesta al obrero.

El abogado de Álvarez, Luis Aguilera, notificó que la jueza se acogió al lapso legal de diez días de despacho para publicar la sentencia que podría remitir el caso nuevamente a fase de juicio en un tribunal distinto al que dictó la pena condenatoria o ratificar la misma.

“De llegarse a tomar la segunda opción ejerceríamos el recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia”, agregó el defensor.

Aguilera indicó que en su derecho de palabra durante la audiencia, Rodney Álvarez expresó: “Me robaron el derecho a ser padre de tres niños, a ser hijo de la señora Yelitza Rodríguez y a ser amigo de mis hermanos, por cuanto he permanecido privado ilegalmente durante diez años en el internado judicial El Rodeo, por haberme negado a admitir los hechos de un delito que nunca cometí, y sobre todo, cuando jueces y fiscales del Ministerio Público saben y les consta que fue el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Maican, quien disparó contra tres trabajadores en el momento en que se iba a iniciar la Asamblea General de trabajadores en Ferrominera Orinoco, con el saldo lamentable de dos trabajadores heridos por arma de fuego y el trabajador Renny Rojas asesinado por Héctor Maican”.

Asimismo, Aguilera denunció que el Ministerio Público defendió la sentencia del tribunal que condenó a Álvarez a cumplir la pena de quince años de prisión.

El trabajador cumplió una década en prisión sufriendo retardos procesales y sin garantías de un juicio justo
“Los fiscales del Ministerio Público durante la audiencia de apelación se dedicaron a proteger la írrita decisión del juez de juicio, haciendo un claro papel de abogados defensores de la recurrida, menospreciando las denuncias esgrimidas por la defensa en el recurso de apelación”, expresó.

El defensor explicó que, por el momento, Rodney Álvarez continuará privado de libertad hasta el 11 de enero del próximo año, fecha en que se vence el lapso legal para el pronunciamiento legal, “a menos que como de costumbre se valgan de las tradicionales artimañas y triquiñuelas para continuar con el interminable retardo procesal”, indicó.
El 8 de junio de 2021, Álvarez fue sentenciado a 15 años de prisión por el asesinato del obrero Renny Rojas, hace más de 10 años frente a los portones de Ferrominera Orinoco.

Su defensa apeló, pero este trámite ha estado marcado por trabas y vicios. Pese a la sentencia, no se ha comprobado la culpabilidad de Álvarez durante la década en la que ha estado detenido. Trabajadores de Guayana y el país han exigido -en reiteradas oportunidades- su liberación. El ferrominero ha sufrido retardos procesales, violaciones al debido proceso y nulas garantías de un juicio justo.

La Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde hace dos años recomendó al Estado Venezolano su liberación. Sin embargo, omitiendo la recomendación internacional, el obrero fue injustamente sentenciado.

Tags: Rodney Alvarez

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech