Brief aan B&W Amsterdam aangaande de geplande ontruimingen uit de LVV

Nieuws, gepost door: een aantal buddy's op 07/12/2021 12:06:21

Wanneer: 07/12/2021 - 17:53

Er zijn weer uitspraken gedaan in door wethouder Groot Wassink aangespannen rechtszaken tegen bewoners van LVV. Zie eerder bericht: https://www.indymedia.nl/node/50998: Gemeente Amsterdam wil LVV-bewoners ontruimen, rechtbank wijst dit in een meedogenloos vonnis toe

Het goede nieuws is nu dat in 1 van de 4 kort gedingen die aangespannen waren door de gemeente Amsterdam de rechter gisteren besloten heeft de ontruimingen niet toe te staan.


In de zaak van de Surinaamse vrouw heeft de rechter de vordering afgewezen omdat 'de belangen van de vrouw om niet op straat te leven zwaarder wegen dan het belang van de gemeente'. Er is niet goed naar haar medische situatie gekeken.

Het slechte nieuws is dat de 3 andere personen deze week op straat dreigen te komen staan. En dat de gemeente heeft laten weten dat de volgende 4 dagvaardingen in voorbereidingen zijn.

Er is vandaag een brief uitgestuurd naar de burgemeester en wethouders van Amsterdam over deze kwestie:

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Wij schrijven u inzake de vier kort gedingen die aangespannen zijn door de gemeente Amsterdam tegen deelnemers aan het LVV-project. In alle vier de zaken was het standpunt van de gemeente dat de deelnemer niet meewerkt aan vertrek. Er werd gesteld dat er om die reden een einde moet komen aan de geboden opvang.

Bij aanvang van het LVV-project is afgesproken dat dit project niet alleen op vertrek zou aansturen. Aan het begin van het traject zou er een juridische toets plaatsvinden waarbij ook verblijfskansen zouden worden beoordeeld. In het convenant onder paragraaf 7 is afgesproken dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich inspant om oplossingsgericht mee te denken. Uit het cliëntvolgsysteem blijkt in geen van deze vier zaken dat de IND input geleverd heeft en constructief heeft meegedacht. Terwijl er naar gelang het convenant door de IND wel ‘oplossingsgericht [zou] worden meegedacht waarbij hun professionele ruimte optimaal benut zou worden om tot een oplossing te komen.’

In een van de vier zaken heeft de rechter de vordering afgewezen omdat de belangen van de vrouw om niet op straat te leven zwaarder wegen dan het belang van de gemeente. Er is niet goed naar haar medische situatie gekeken. In de communicatie vanuit de gemeente wordt steeds benadrukt dat alles heel zorgvuldig gebeurt binnen het LVV traject. Deze uitspraak laat echter zien dat dat niet het geval is.

Wij zijn op de hoogte van de technische vragen die de partijen Denk en Bij1 hebben gesteld en de antwoorden van 6 december. Opvallend is het citaat: 'Met alle samenwerkingspartners is bij de start van de pilot afgesproken om zo min mogelijk informatie vast te leggen, zodat zoveel mogelijk relevante informatie openlijk met elkaar kan worden gedeeld. Enkel de besluiten werden vastgelegd en rondgestuurd naar alle deelnemende partijen.' Wij begrijpen hieruit dat tijdens het LSO besproken wordt wat het perspectief is en dat de IND hier input op levert, dat er vervolgens conclusies worden getrokken en dat enkel deze conclusies geregistreerd worden. Er wordt dus openlijk informatie met elkaar gedeeld over iemand in een kwetsbare situatie en als de betreffende persoon inzage wil hebben in wat er gedeeld is, dan is dit niet mogelijk want het is niet geregistreerd. Dit is op zijn zachtst gezegd weinig transparant te noemen.

Wij vragen daarom het college:

1) om alsnog een deskundige met aantoonbare kennis op het gebied van vreemdelingenrecht - regulier en asiel - te vragen het dossier te beoordelen en aan de IND voor te leggen met het verzoek om oplossingsgericht mee te denken. Tevens verzoeken wij dat dit vastgelegd wordt, zodat de persoon in kwestie inzage kan hebben in hetgeen er in diens zaak besproken is. Wij verzoeken daarbij ook indien aan de orde de analyse van de ondersteunende buddy’s en betrokken advocaten hierinmee te nemen.

2) hoe u aankijkt tegen situaties waarbij het evident is dat iemand vanwege veiligheidsredenen niet zal terugkeren naar het land van herkomst maar waarbij de IND het asielrelaas niet inhoudelijk wil toetsen omdat de nationaliteit niet is vast komen te staan. Terwijl betrokkenen alles doen wat in hun macht ligt om aan de bewijslast van de IND te voldoen en de IND de samenwerkingsplicht die geldt volgens Europees recht, aan haar laars lapt. Dit kan de gemeente wellicht niet oplossen. Maar waarom wordt er ook in deze zaken door de gemeente gesteld dat er niet meegewerkt wordt? En waarom worden deze mensen naar de straat verwezen terwijl het overduidelijk is dat een overheidsorgaan eindelijk verantwoordelijkheid moet gaan nemen om deze kafkaëske situatie te doorbreken?

3) na te gaan of er een medische check heeft plaatsgevonden voor mensen waarbij signalen zijn dat er medische problematiek speelt. Als betrokkenen onder de categorie kwetsbaren vallen waarvan in de rechtspraak is uitgemaakt dat zij in het bijzonder aanspraak op hulp hebben, bent u het dan met ons eens dat het onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt om zich ervan te vergewissen dat een medicus om advies gevraagd wordt? In het handboek Programma ongedocumenteerden van 11 juli 2019 staat op pagina 10: ‘De uitstroom van ongedocumenteerden met zorgbehoefte wordt nog uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen chronisch zieken en niet-chronisch zieken.’ Hoe wordt gewaarborgd dat deze stap niet vergeten wordt enhoe worden kwetsbare mensen hierin beschermd?

4) waarom de gemeente tot dusver ervoor gekozen heeft om niet te reageren op de bezwaarschriften die zijn ingediend door de gedupeerden tegen de beslissing tot beëindigen van het LVV-traject. Kunt u dit toelichten? Zonder beslissing op bezwaar kunnen we deze zaken ook nooit aan de bevoegde rechter, de bestuursrechter, voorleggen en vragen of het besluit overeenkomstig het geldende beleid is.

5) waarom er gewacht wordt op de evaluatie volgende zomer om zaken te verbeteren aan de Amsterdamse LVV? De IND schendt het convenant door in veel zaken niet oplossingsgericht mee te denken, maar de gemeente zegt tegen de deelnemers: regels zijn regels, wij kunnen u niet verder helpen en verwijzen u terug naar de straat. Door de Amsterdamse opzet van de pilot is er geen ruimte om daadwerkelijk de problemen aan te pakken waar mensen al jaren tegenaan lopen en ontbreekt het aan erkenning voor alle eerdere inspanningen die al gedaan zijn om aan de bewijslast van de IND te voldoen. De LVV is voor velen de zoveelste ervaring van stress, vernedering en teleurstelling.

6) aan te geven hoe u de pandemie en de winter mee heeft gewogen in de beslissing om de civiele rechter te vragen de vordering tot ontruiming te beoordelen.

Zolang er nog geen antwoord is op deze vragen, verzoeken wij u om uiteraard niet tot ontruiming over te gaan.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord,

getekend door een aantal buddy's

facebookpage: https://www.facebook.com/permanentverblijf :
Wij zijn een groep mensen, met en zonder verblijfspapieren, die samen het nederlands asiel beleid aan de kaak stellen. Een gedeelte van de ongedocumenteerden die onderdeel zijn van deze groep maakten deel uit van de ‘Wij zijn hier’ groep.Wie: 
nn

Aanvullend:

De Eritrese vrouw die vorige week een negatief vonnis kreeg heeft van de opvang coördinator te horen gekregen woensdag 8 december de Maya Angelou opvang te moeten verlaten. Veelvuldig is nagevraagd bij verschillende gemeenteraadsleden hoe de gemeente gaat handelen naar aanleiding van het vonnis.
Gisteren kregen we eindelijk respons. Als zij woensdag niet vrijwillig de opvang verlaat kan de gemeente binnen enkele dagen desnoods met behulp van politie tot ontruimen overgaan.

Wethouder Rutger Groot Wassink heeft in een Paroolartikel (zie foto) aangegeven per individuele zaak te bekijken hoe met het vonnis zal worden omgegaan. Op basis van welke informatie hij dit doet, wat de afwegingen zijn en wanneer en hoe hij dit kenbaar maakt aan de personen blijft onbeantwoord en mistig.

Collega gemeenteraadsleden geven aan hier ook geen zicht op te krijgen. Dit is een kwalijke zaak want naast dat het voor nog meer onzekerheid zorgt bij betrokkenen, is het toch juist de taak van gemeenteraadsleden om het handelen van het college te kunnen toetsen/controleren!
Het is opvallend dat er niet meer interne ophef is over het gebrek aan transparantie en communicatie binnen de gemeenteraad.
Tussentijdse conclusie: We zijn opgelucht voor de Surinaamse vrouw, maar maken ons erge zorgen over de andere 3 personen. Wordt vervolgd.

Foto: 


Wie: 
nn

Asielzoeker die 15.000 euro re-integratiebudget wilde moet opvang uit
Een asielzoeker die in de 24-uursopvang aan de Pieter Aertszstraat in De Pijp verblijft moet dat pand verlaten. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Hij werkte volgens de gemeente onvoldoende mee aan zijn terugkeer.
https://www.at5.nl/artikelen/212315/asielzoeker-die-15000-euro-re-integr...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech