Actiekamp tegen bedrijventerrein in de Lutkemeer opgestart en .... ook weer ontruimd.

Nieuws, gepost door: Squash op 31/08/2019 08:09:31

Wanneer: 31/08/2019 - 20:35

Tuinen van de Lutkemeer ontruimd! Volg de ontwikkelingen in de timeline.
Vanavond om 19:00 verzamelen bij de Stopera in Amsterdam voor een demonstratie.

Op 31 augustus is de actiegroep Squash een landbezetting gestart om zo de aanleg van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder tegen te houden. De werkzaamheden zouden maandagochtend 2 september om 7 uur 's ochtends kunnen beginnen. Neem je slaapzak, skills en eventueel bouwmaterialen mee om de bezetting te komen versterken en te helpen met het bouwen van een verschansingen om een ontruiming tegen te gaan.


**** timeline ****
16:50 - Inmiddels 5 arrestanten. Ontruiming nog steeds bezig. Om deze reden zal er vanavond iets later worden verzameld dan eerder aangekondigd, mogelijk rond 19:00. Hou de updates in de gaten.
16:40 - Twee mensen zitten nog vastgeketend, rest is vreedzaam afgevoerd. Eén persoon gearresteerd. Maaimachines hebben als eerste alle moestuinen weggemaaid.
15:45 - Linie agenten staat klaar. Twee tractoren hebben voor de linie gemaaid, o.a. de moestuin van naastgelegen opvanghuis. Er is nog steeds niet ontruimd. Politie blijft volhouden dat ze het vandaag wel gaan doen.
15:00 - Circa 20 extra agenten gearriveerd. Ultimatum verstrijkt om 15:45. Komt allen!
13:15 - Indien het veld vandaag wordt ontruimd dan zal er om 17:30 bij de Stopera worden verzameld voor een demonstratie. Ingang Zwanenburgwal.
11:15 - De politie is via het dierenasiel het terrein op gekomen. Vanwege een executiegeding (gerechtelijke spoedprocedure) hebben ze inmiddels halt gehouden en is er een vreemd soort status quo ontstaan.
9:00 - De deurwaarder begeleid door 6 agenten stond voor de sloot.

Andere, maar soortgelijke updates staan in Lutkemeer ontruiming svz

**** ****

[english below] Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam een klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Maar tot nu toe heeft de gemeente Amsterdam tegen deze verklaring gehandeld. De Lutkemeer is hier een goed voorbeeld van. Het gaat om een zeldzaam vitaal stuk vruchtbare kleigrond. Dit land fungeert als een koolstofopslag, vooral als het land door de boeren op een biologische manier wordt gebruikt: wat de Boterbloem boerderij al 20 jaar doet. Het is perfect om de Amsterdamse voedselketens in te korten en de stad naar een groenere en klimaatneutrale stad te leiden. Amsterdam en Schiphol Area Development Company willen deze grond echter onder beton begraven, zodat particuliere bedrijven winst kunnen maken met land dat toebehoort aan de mensen. Ondanks alle voordelen die de Lutkemeerpolder voor Amsterdam en haar inwoners met zich meebrengt, wordt de Lutkemeerpolder op maandag 2 september ontruimd. De boeren verzetten zich al jaren tevergeefs tegen deze vernietiging. Erger nog, de afgelopen maanden zijn ze geïntimideerd en bedrogen door het stadsbestuur. Dit is onaanvaardbaar.

Dus hier zijn we dan: Een dag voordat GEM BV, het bedrijf dat dit land heeft gekocht, het land - en alles wat er op groeit - komt bedekken met zand. Maandagochtend vanaf 6 uur 's ochtend is er een Verzetsontbijt op de hoek van de Lutkemeerweg en de Etnastraat. (Volg de bordjes naar de tuinen).

Als het eenmaal met zand bedekt is, is de strijd voorbij.

Wij zijn hier om hun vernietiging de grond in te behoren (in het Engels: to SQUASH).
Om de gemeenschap te beschermen die de laatste vijf maanden een mooie weerstand heeft ontwikkeld: biologische maïs, wortelen, vriendschap en vastberadenheid. We zullen hier voedsel blijven verbouwen. We zullen dit verzet laten groeien. Vanaf dit moment tot het moment dat de gemeente haar werk doet, zullen we deze ruimte beschermen, voor de stad, voor de boeren en voor de toekomst.

Geen vernietiging van vruchtbare grond meer te midden van een klimaatramp.
Geen winst meer voor de mensen en de planeet.

Sluit je aan bij het verzet. Help het land te beschermen.
Welkom op de Tuinen van Lutkemeer.

Waar:
De hoek van de Etnastraat en Lutkemeerweg, volg dan de borden.
Breng je tent, je gitaar, je vastberadenheid en vreugde mee.

Actieconsensus

1. 1. Als groep hebben wij, SQUASH, besloten dat wij ons lichaam en onze aanwezigheid zullen gebruiken om de vernietiging van de Lutkemeerpolder te blokkeren.
2. 2. Squash zal niet toestaan dat GEM BV dergelijke vitale grond voor speculatieve winsten weggooit.
3. 3. Aangezien deze gemeenschap wordt gebouwd om dit land te verdedigen verwachten wij dat iedereen die zich bij ons aansluit het land respecteert en er zorg voor draagt.
4. 4. Squash zal zich vreedzaam verzetten, hoewel we een verscheidenheid aan tactieken ondersteunen.
5. 5. We streven naar een wereld zonder onderdrukking in al zijn vormen en daarom streven we ernaar om een gemeenschapsruimte te creëren die ieder individu waardeert en ons allen aanmoedigt om naar onze inherente vooroordelen te kijken en ons bezig te houden met het leren ze te overwinnen. Zolang er geen rechtvaardigheid is, is er geen vrijheid.

Iedereen die dit verzet tegen de belangen van de staat en het bedrijfsleven, dat ons steeds dieper in de klimaatnoodtoestand brengt, wil laten groeien, is welkom.

Join the resistance, help to protect the land

On August 31st the action group SQUASH began a land occupation in the Lutkemeerpolder to halt construction, which is set to begin Septmember 2nd at 7am. Bring your sleeping bag, your skills, and any building materials you can to help us fortify the occupation starting now. Verzetsontbijt at 6am September 2nd on the corner of Lutkemeerweg and Etnastraat. (Follow the signs to the Tuinen).

On June 20th the city of Amsterdam declared a climate emergency. So far, they have acted directly against this declaration. The Lutkemeerpolder
is a perfect example of this. This is a vital piece of rare, fertile clay soil. This land functions as a carbon sink, especially when the land is used by farmers organically: which the Boterbloem Boerderij has done for 20 years. It is perfect for shortening Amsterdam's food chains and moving the city towards becoming more green and climate neutral.

However, Amsterdam and Schiphol Area Development Company want to bury this land under concrete, so private companies can make a profit off of land that belongs to the people. Despite all the benefits that the Lutkemeerpolder brings to Amsterdam and its people, it will be evicted on Monday the 2th of September. Already for years, the farmers have been resisting this destruction to no avail. Even worse, in the previous months they have been intimidated and deceived by the city. This is unacceptable.

So here we are: One day before GEM BV, the company that bought this land, will come and cover it - and everything that grows on it - with sand.

Once it is covered, the fight is over.

We are here to SQUASH their destruction.
To protect the community that, in the last five months, has grown a beautiful resistance: organic corn, carrots, comradery, and determination. We will continue to grow food here. We will continue to grow this resistance. From this moment until the moment the municipality does its job, we will protect this space, for the city, for the farmers, and for the future.

No more destruction of fertile land in the middle of a climate catastrophe.
No more profits before people and planet.

Join the resistance. Help protect the land.
Be welcome at the Tuinen van Lutkemeer.

Where

The corner of Etnastraat and Lutkemeerweg, then follow the signs.
Bring your tent, your gitar, your determinination and joy.

Action Consensus

1. As a group we, SQUASH, have decided that we will use our bodies and our presence to block the destruction of the Lutkemeerpolder
2. Squash will not allow GEM BV to throw away such vital soil for speculated profits.
3. Since this community is being built to defend this land we expect that any who join us respect the land and take care of it.
4. Squash will practice peaceful resistance, although we support a diversity of tactics.
5. We strive for a world free of oppression in all its forms and therefore aim to create a community space that values every individual and encourages us all to look at our inherent biases and engage with learning and moving past them. Until there is equity there is no freedom.

Everyone who wants to grow this resistance against state and corporate interests leading us ever deeper into the climate emergency, is welcome.Wie: 
We Squash

Op maandagochtend 2 september wordt er zand gestort op de vruchtbare Lutkemeerpolder. Tenzij we in verzet gaan.

Ontbijt mee en sta op tegen de destructieve plannen van de gemeente en SADC. Er zijn verschillende taken, iedereen is welkom en nodig. Ook support vanaf de zij-lijn.

Maandag 06:00 - ONTBIJT

Zondag 18:00 - legal briefing
Zondag 19:00 - actie vergadering
Zondag 20:00 - kampvuur & muziek
(Sleepover! Neem een tent mee als je kan, zo niet dan neem je slaapzak en wij zullen je een plek vinden!)

— English

On Monday Morning the 2th of September the fertile soil of the Lutkemeerpolder will be covered with sand. Unless we stop it.

Join our breakfast and rise up against the destructive plans of the municipality and SADC. There are different tasks, everybody is welcome and needed. Also supporters from the side line.

Monday 06:00 - BREAKFAST

Sunday 18:00 - legal briefing
Sunday 19:00 - action plenary
Sunday 20:00 - bonfire & music
(Sleepover! Bring tent if you can, if not; bring a sleeping bag and we'll find you shelter)Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
Squash

Op maandagochtend rond 9 uur verscheen de deurwaarder begeleid door 6 agenten. We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Maar versterking is dus zeer welkom!Wie: 
Squash

De politie was inmiddels via het dierenasiel het terrein op gekomen. Vanwege een executiegeding (gerechtelijke spoedprocedure) hebben ze inmiddels halt gehouden en is er een vreemd soort status quo ontstaan.
Om drie uur is er een zitting met als inzet de ontruiming. Omdat er vandaag begonnen zou worden met de werkzaamheden was er een ontruimingsbevel afgegeven. Maar het blijkt dat er vandaag helemaal geen werk is gepland. De spoedzitting gaat dan ook om de vraag of die ontruimingsvergunning niet onterecht is verleend.
Tot de uitslag van dit kort geding staat de politie dus aan een kant van het veld terwijl de bezetters zo snel als het gaat een barricade aan het opwerpen zijn. Het is nog steeds mogelijk het bezette terrein op te komen. Hulp en materialen zijn zeer welkom!Wie: 
nn

Indien het veld vandaag wordt ontruimd dan zal er om 17:30 bij de Stopera worden verzameld voor een demonstratie. Ingang Zwanenburgwal.Wie: 
pompoen

ontruiming ultimatum loopt af om 15.45 uur. kom allemaalWie: 
nn

De smeris kijkt toe. Er zijn er 20 bijgekomen maar nog steeds zijn ze zwaar in de minderheid

Foto: 


Wie: 
nn

5 arrests have been made. Gardens and buildings projects mowed down. 2 people are in lockon still. Demo is announced at Stopera 19.00!

Foto: 


Wie: 
nn

Inmiddels bericht ook AT5 over de ontruiming. Met een paar fotootjes. En in elk geval hebben ze niet de GroenLinks propaganda overgenomen. Er staat gewoon waar het om gaat: "De Lutkemeerpolder wordt ontruimd omdat de gemeente hier een groot bedrijventerrein gaat bouwen."
https://www.at5.nl/artikelen/196492/politie-ontruimt-lutkemeerpolder-act...Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Yesterday 6 people were arrested during the eviction of the action camp which was set up by action group Squash at the Tuinen van Lutkemeer. The project was set up to protect the Lutkemeerpolder from being destroyed for private profit.

Two of the people arrested locked on to structures on the field, one of them has been released already last night.

Four other people were arrested for refusing orders to leave the field. Of them one has been released.

One was arrested for demanding the police give him their badge number after pushing him into a ditch while he was trying to cross a bridge. The police informed him they would not give him the badge number and pushed him a second time into the ditch. When he stood up again and asked again for the badge number he was dragged to the ground and arrested while police kneeled on his back.

Of these four people none have been released and the lawyer has only an hour ago been able to make contact with them. Another illegal action since they were all arrested yesterday before 18:00.

Updates will be added onto this post throughout the day.

However, the rest of the group is not giving up the fight. LUTKEMEER BLIJFTWie: 
hf
Foto: 


Wie: 
nn

The four arrestees who stayed anonymous have now been put "inverzekeringstelling"; prolonged detention, which can last up to three days starting Tuesday morning.Wie: 
nn

Arrestees will be released today.Wie: 
nn

De aanklachten tegen de vier personen die nog vast zitten zijn ingetrokken. Ze zouden nu binnen twee uur vrijgelaten moeten worden.Wie: 
nn

‘Bestorming’ Amsterdams stadhuis op til
Een ratjetoe van mensen is van zins komende vrijdag verhaal te halen bij de lokale politieke macht vanwege de ontruiming van een ecodorp in de Lutkemeerpolder eerder deze week.
https://www.ravage-webzine.nl/2019/09/04/bestorming-amsterdams-stadhuis-...Wie: 
nn

Demonstratie Lutkemeer | Wie repressie zaait, zal verzet oogsten
Vrijdag 6 september, 17:00 - 20:00 uur, De Dokwerker, Amsterdam

https://www.indymedia.nl/node/46629


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Amsterdam Zeeburg, Behoud Lutkemeer!!, Stop "Groenslinkse" ontruimingen

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech