Twaalf theses op "social Media"

Ruis, gepost door: Bauer op 28/03/2019 03:11:50

Wanneer: 07/02/2019 - 11:17

[nl(bot:de)] Deze theses hebben te maken met een technologische aberratie, die het bestaan van de menselijke samenleving dreigt in gevaar te brengen. Zij dienen om de reikwijdte en de complexiteit van het huidige probleem van de netwerkwereld over het algemeen begrijpelijk te maken, en om manieren voor de sociale emancipatie van het voor te bereiden.


[de] 12 Thesen über „soziale Medien“

[en] Twelve Points on „Social Media“

Bauer

[de] 7.2.2019

[en] 24.3.2019

[nl(bot:de)] Deze theses hebben te maken met een technologische aberratie, die het bestaan van de menselijke samenleving dreigt in gevaar te brengen. Zij dienen om de reikwijdte en de complexiteit van het huidige probleem van de netwerkwereld over het algemeen begrijpelijk te maken, en om manieren voor de sociale emancipatie van het voor te bereiden.

[nl(bot:en)] Deze punten hanteren een technologische aberratie die het bestaan van menselijke samenlevingen bedreigt. Zij moeten het type, de reikwijdte en de complexiteit van het huidige probleem van het internet in het gezond verstand leggen en manieren voor sociale emancipatie daarvan effenen.

[de] Diese Thesen befassen sich mit einer technologischen Fehlentwicklung, welche menschliche Gesellschaften die davon befallen sind in ihrer Existenz zu gefährden droht. Sie dienen dazu Art, Umfang und Komplexitätsgrad des gegenwärtigen Problems der Netzwelt allgemein verständlich zu machen, und der gesellschaftlichen Emanzipation davon Wege zu bereiten.

[en] These points are handling a technological aberration which threatens the existence of human societies afflicted by it. They are to lay out the type, scope and complexity of the current problem of the internet to common sense, and to pave ways for social emancipation thereof.

1.

[nl(bot:de)] "Sociale media" is noch sociaal noch media. In werkelijkheid, zijn dit bewustzijn-vernietigende computer spelen. Ze zijn het vernietigen van het bewustzijn, omdat ze systematisch proberen te passeren als de werkelijkheid wat is fictie. "Sociale media" is zo weinig "sociale" of "media" aangezien nationale Socialism nationaal of socialistisch was. Nazisme schande de rode vlag van het internationale socialisme met de Swastika van romantisch vervreemd Duits nationalisme. "Social Media" schreeuwen sociale interactie met het geweld van de massa media. Respect, menselijke waardigheid, persoonlijke rechten hebben geen betekenis meer.

[nl(bot:en)] "Sociale media" zijn noch sociaal noch zijn zij media. Eigenlijk zijn ze hersenbeschadiging computerspelletjes. Brain-beschadigen ze zijn door systematisch te beweren als de werkelijkheid wat in feite is fictie. "De sociale media" zijn zo weinig "sociaal" of "media" als "nationale Socialism" was "nationaal" of "socialist". "National Socialism" misbruikte de rode vlag van internationale Socialism met de Swastika van romantisch vervreemd Duits nationalisme. "Social Media" misbruik van de sociale coëxistentie door middel van het geweld van de massa media. Respect, de menselijke waardigheid en de individuele rechten hebben geen betekenis in hen.

[de] „Soziale Medien“ sind weder sozial noch Medien. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um bewusstseinszerstörende Computerspiele. Bewusstseinszerstörend wirken sie deswegen, weil sie systematisch als Realität auszugeben versuchen was tatsächlich Fiktion ist. „Soziale Medien“ sind so wenig „sozial“ bzw. „Medien“ wie der Nationalsozialismus national bzw. sozialistisch war. Der Nationalsozialismus schändete die rote Fahne des internationalen Sozialismus mit der Swastika des romantisch entfremdeten deutschen Nationalismus. „Soziale Medien“ schänden das gesellschaftliche Miteinander mit der Gewalt von Massenmedien. Respekt, Menschenwürde, Persönlichkeitsrecht haben darunter keinerlei Bedeutung mehr.

[en] “Social Media” are neither social nor are they media. Actually, they are brain-damaging computer games. Brain-damaging they are by systematically claiming as reality what in fact is fiction. “Social Media” are as little “social” or “media” as “National Socialism” was “national” or “socialist”. “National Socialism” abused the red flag of international Socialism with the swastika of romantically alienated German nationalism. “Social Media” abuse the social coexistence by means of the violence of mass media. Respect, Human Dignity and Individual Rights have no meaning in them.

2.

[nl(bot:de)] Het beVrijden van "Social Media" vereist het overwinnen van de onderliggende technologische misontwikkeling. Ze zijn valse software, als zodanig een kwaadaardige neveneffect van valse hardware, en zal daarom verdwijnen. De waan van "sociale media" is een direct gevolg van een agressieve verplaatsing concurrentie, die is geworden gefixeerd op de proliferatie van lithium kleinfits apparaten om gewelddadig te handhaven van een totalitaire netwerkstructuur waarin slechts een-gebruiker configuraties worden overgelaten En gebruikers worden gecontroleerd door apparaten in plaats van vice versa.

[nl(bot:en)] De emancipatie van "Social Media" vereist de correctie van de onderliggende technologische aberratie. Zij zijn valse software, als dusdanig een kwaadaardig neveneffect van valse hardware, en zullen daarom met het verdwijnen. De gekte van de "sociale media", die is gefixeerd op de handhaving van een totalitaire netwerkstructuur door middel van proliferatie van kleine Lithium-apparaten, die alleen kent single-user configuraties, zodat gebruikers worden gecontroleerd door apparaten in plaats van vice versa.

[de] Die Befreiung von den „sozialen Medien“ erfordert die Überwindung der diesen zugrundeliegenden technologischen Fehlentwicklung. Sie sind falsche Software, als solche eine bösartige Nebenwirkung falscher Hardware, und werden daher mit dieser verschwinden. Der Wahn der „sozialen Medien“ ist direkte Folge eines aggressiven Verdrängungswettbewerbs, welcher sich darauf versteift hat mittels Proliferation von Lithiumkleingeräten gewaltsam eine totalitäre Netzstruktur zu erzwingen, in der es nur noch Einbenutzerkonfigurationen gibt, und Nutzer von Geräten beherrscht werden anstatt umgekehrt.

[en] The emancipation from “social media” requires the correction of the underlying technological aberration. They are false software, as such a malignant side-effect of false hardware, and will therefore vanish with it. The craziness of the “social media” which is fixated upon enforcing a totalitarian network structure by means of proliferation of small lithium devices, which only knows single-user configurations, so that users are controlled by devices rather than vice versa.

3.

[nl(bot:de)] Totalitaire regel vreest netto vrijheid die kan voortvloeien uit de ontkoppeling van het apparaat en de gebruiker. Hierdoor verstoort het de markt door een vals fiscaal beleid, zodat de netwerk vrijheid wordt verdrongen en bijna onmogelijk. Dit is het resultaat van een verkeerd monetair beleid en een vals investerings dogma, dat dus gevolgen heeft voor de structuur van het netwerk. De gebruikers dan contact met elkaar in deze niet meer direct en gedecentraliseerd, maar bemiddeld door middel van centrale bureaus. Dit elimineert de hoeveelheid ingebouwde gegevensbescherming, en het totalitarisme breekt door. "Social Media" is een symptoom, maar ook een wapen van dit netwerk topologische vervorming.

[nl(bot:en)] Totalitaire regel vreest netwerk vrijheid die kan voortvloeien uit de scheiding van het apparaat en de gebruiker. Daarom is het verstoren van de markt met een vals fiscaal beleid, te onderdrukken en te belemmeren elke netwerk vrijheid. Dit is het resultaat van een vervalst monetair beleid en een vervalst investerings principe dat zich op de structuur van het net afdwingt. Gebruikers doen dienovereenkomstig niet rechtstreeks contact met elkaar, maar via centrale verzenders. Vandaar dat privacy-rechten ineffectief worden en totalitarisme doorbreekt. De "sociale media" zijn zowel symptomen als middelen van dit netwerk-topologische misvorming.

[de] Totalitäre Herrschaft fürchtet Netzfreiheit, die durch die Entkopplung von Gerät und Nutzer entstehen kann. Daher verzerrt sie den Markt durch eine falsche Finanzpolitik, so dass Netzfreiheit verdrängt und nahezu verunmöglicht wird. Dies ist Folge einer irrigen Geldpolitik und eines falschen Investitionsdogmas, die sich dementsprechend auf die Struktur des Netzes auswirken. Die Nutzer kontaktieren sich dann darin einander nicht mehr direkt und dezentral, sondern über Zentralen vermittelt. Dadurch entfällt der eingebaute Datenschutz, und der Totalitarismus bricht durch. „Soziale Medien“ sind Symptom, aber dazu auch Tatwaffe dieser netzwerktopologischen Deformation.

[en] Totalitarian rule fears network freedom which may arise from the separation of device and user. Hence it is distorting the market with a false fiscal policy, to repress and hamper any network freedom. This is the result of a bogus monetary policy and a bogus investment principle enforcing themselves upon the structure of the net. Users do accordingly not contact each other directly, but through central dispatchers. Hence privacy rights become ineffective and totalitarianism breaks through. “Social media” are both symptoms and means of this network-topological deformation.

4.

[nl(bot:de)] "Social Media" zijn pogroms wachten om uit te breken. De andere twee componenten van deze beschavings ramp zijn WilleKeurige wetten en inlichtingendiensten. WilleKeurige wetten zijn wetten die niet legaal zijn, geheime diensten zijn overheidsinstanties die zich niet legaal gedragen. Samen leiden ze tot de provocerende en intensivering van haat criminaliteit door "sociale media" het aanzetten tot gewone criminelen om misbruik van rechten tegen degenen die niet willen deelnemen aan het, zodat de georganiseerde criminelen van de geheime diensten, de voormalige Dienen als slechte rolmodellen om een voorwendsel te vinden met nog meer misbruik van rechten in het geheim te voeden met sociale symptomen van hun reeds gepleegd legale misbruik, in plaats van het geven van zichzelf een eliminatie van de oorzaken die zij zelf gebruiken moet omvatten. In het ergste geval, intelligentie bureaus portretteren zichzelf als vermeende genezingen tegen de gevolgen van de Copycat handelingen die zij hebben aangehaald, in plaats van onafhankelijke media van een verbinding van Mind-vernietigen Networking games en Tegen WilleKeurige Regiment in schending van internationaal recht; En verspreid dit fascistische gif door middel van "sociale media."

[nl(bot:en)] "Social Media" zijn pogroms wachten om te gebeuren. De andere twee onderdelen van een dergelijke catastrofe van beschaving zijn willekeurige wetten en inlichtingendiensten. WilleKeurige wetten zijn wetten die niet legaal zijn, inlichtingendiensten zijn autoriteiten die niet legaal zijn. Samen brengen ze en de handhaving van haat criminaliteit tegen deze die niet willen deelnemen. "Social Media" aanzetten tot gewone criminelen om misbruik te plegen, zodat de georganiseerde criminelen, die de voormalige ´ s criminele rolmodellen, kan bemoeien met de symptomen van hun misbruiken om meer misbruiken te plegen, in plaats van het indienen van de noodzakelijke uitroeiing van de oorzaken, die zou hebben om ze op te nemen. In het slechtste geval, bevorderen de intelligentieagentschappen zich als zogenaamde remedies tegen deze wedijver van hun misdaden, in plaats van zich het onthouden van het mengen van hersenen-beschadigend netwerk spelen en willekeurige wetten, en propageren dat fascistisch vergift door middel van "sociale media."

[de] „Soziale Medien“ sind Pogrome die darauf warten auszubrechen. Die beiden anderen Komponenten dieser Zivilisationskatastrophe sind Willkürgesetze und Geheimdienste. Willkürgesetze sind Gesetze die nicht rechtmäßig sind, Geheimdienste sind Behörden die sich nicht rechtmäßig verhalten. Zusammen führen sie dazu Hasskriminalität hervorzurufen und zu verstärken, indem „soziale Medien“ ordinäre Kriminelle zum Rechtsmissbrauch gegen diejenigen anstacheln, die dabei nicht mitmachen wollen, damit die organisierten Kriminellen der Geheimdienste, die ersteren als schlechte Vorbilder dienen, einen Vorwand finden mit noch mehr Rechtsmissbrauch klammheimlich an gesellschaftlichen Symptomen ihres bereits verübten Rechtsmissbrauchs herumzupfuschen, anstatt sich einer Beseitigung von Ursachen zu fügen welche sie selbst mit einbeziehen müsste. Im schlimmsten Fall stellen Geheimdienste sich als vermeintliche Heilmittel gegen die Auswirkungen der Nachahmungstaten dar, die sie angestachelt haben, anstatt dass unabhängige Medien einer Verbindung von bewusstseinszerstörenden Netzwerksspielen und völkerrechtswidrigen Willkürregiment entgegenwirken; und verbreiten dieses faschistische Gift mittels „sozialer Medien.“

[en] “Social media” are pogroms waiting to happen. The other two components of such a catastrophe of civilisation are arbitrary laws and intelligence agencies. Arbitrary laws are laws which are not legal, intelligence agencies are authorities which are not legal. Together they are bringing about and enforcing hate crime against these who do not like to participate. “Social media” incite ordinary criminals to commit abuses, so that organised criminals, who are the former´s criminal role models, can meddle with the symptoms of their abuses to commit more abuses, instead of submitting to the necessary eradication of the causes, which would have to include them. In the worst case, intelligence agencies promote themselves as the alleged remedies against these emulations of their crimes, instead of abstaining from mixing brain-damaging network games and arbitrary laws, and propagate that fascist poison by means of “social media.”

5.

[nl(bot:de)] Net zoals het nazisme is, vanuit het oogpunt van de historicus, een fascisme, dat wil zeggen, een combinatie Splagiarism, zoals zijn vlag getuigt, "sociale media" zijn puur wetenschappelijk prikken games, dat wil zeggen de nixed vermomming van de Suzanna onschuldigen met De daders of door hen, die woedt tot de eerste volledig worden geconsumeerd of niet meer regrow, en dan vallen over zichzelf als in de Kreisauer coup poging van 1944.

[nl(bot:en)] Zoals "National Socialism" historisch is fascisme, dat is een combinatie van plagiaat, zoals het vlag legt getuigenis, "sociale media" in een wetenschappelijke opgave zijn nominatie games, dat is de suiker-gecoate regeling met inbegrip van de naïeve en onschuldig met en door de daders, die blijven bestaan tot de eerste volledig zijn besteed en niet hergroeien; en die dan draaien op zichzelf net als in de 1944 couppoging van Kreisau.

[de] So wie der Nationalsozialismus aus der Sicht des Historikers ein Faschismus ist, d. i. ein Kombinationsplagiat, wie seine Fahne bezeugt, sind „soziale Medien“ rein wissenschaftlich betrachtet Aufstellspielchen, d. i. die verniedlichte Verkuppelung der Naiv-Unschuldigen mit den Tätern bzw. durch diese, die solange wütet bis erstere vollständig verbraucht sind bzw. nicht mehr nachwachsen, und dann über sich selbst herfällt wie im Kreisauer Putschversuch von 1944.

[en] Such as “National Socialism” historically is fascism, that is a combination plagiarism, as it flag lays testimony, “Social Media” in a scientific view are nomination games, that is the sugar-coated arrangement including the naive and innocent with and by the perpetrators, which are lasting until the former are totally spent and do not regrow; and which then are turning upon themselves just like in the 1944 coup attempt of Kreisau.

6.

[nl(bot:de)] Om de best mogelijke schadebeperking voor buitenstaanders te bereiken, kan het onontbeerlijk blijken om dit Culpmental keerpunt bewust te brengen door opzettelijk de fatale rol te maken die onschuldigen Suzanna bewust (gemaakt) de fatale rol uitvoeren die zij hebben gevuld. Deze uit te groeien. Dat is wat deze verklaringen dienen.

[nl(bot:en)] Om de grootst mogelijke schadepreventie voor buitenstaanders te bereiken, kan het als onvermijdelijk verschijnen om dit spirituele en morele keerpunt te bewerkstelligen door de naïeve en onschuldige rol die zij vervullen, duidelijk te maken, zodat ze verder kunnen groeien. Vandaar deze uitleg.

[de] Zwecks bestmöglicher Schadensbegrenzung für Außenstehende kann es sich als unverzichtbar herausstellen diesen geistig-moralischen Wendepunkt bewusst herbeizuführen, indem Naiv-Unschuldigen dabei die fatale Rolle die sie ausfüllen bewusst (gemacht) wird um unabhängig aus dieser herauswachsen. Dazu dienen diese Erklärungen.

[en] To achieve the greatest possible damage prevention for outsiders thereof, it may appear as unavoidable to bring about this spiritual and moral turning point by making clear to the naive and innocent the role they fill, in order for them to grow beyond it. Hence these explanations.

7.

[nl(bot:de)] De echte reden waarom het nazisme nu terecht als verwerpelijk wordt beschouwd, ook al heeft het zijn doel bereikt, is niet deze of die groep van slachtoffers, maar dat het de totalitaire staat van het imperium is, die een generatie voordien in nederlaag. Het was ingestort, in opdringerigheid, in inBraak-van totaliteit had overtroffen. De ideologie van de mindere kwaad dat vandaag machtigt "sociale media" negeert deze huidige parallel ten koste van de historische record.

[nl(bot:en)] De ware reden waarom "nationaal-socialisme" nu terecht wordt gezien als verachtelijk, hoewel het zijn doel bereikt, is niet dit of dat soort slachtoffers, maar het feit dat het was nog meer totalitaire dan zijn voorgangers. De ideologie van het mindere kwaad, die soms als verontschuldiging door sociale media wordt genomen, negeert deze huidige parallel voor de prijs van historisch correcte boekhouding.

[de] Der wahre Grund weshalb der Nationalsozialismus inzwischen zu Recht als verwerflich gilt, obwohl er sein Ziel erreicht hat, ist nicht diese oder jene Opfergruppe, sondern dass er den totalitären Staat des Kaiserreichs, der eine Generation zuvor in der Niederlage zusammengebrochen war, an Aufdringlichkeit, an Zudringlichkeit – an Totalität noch übertraf. Die Ideologie vom kleineren Übel, welche heutzutage „soziale Medien“ ermächtigt, ignoriert diese aktuelle Parallele zu Lasten der historischen Bilanz.

[en] The true reason why “National Socialism” now rightly is being seen as despicable, although it reached its goal, is not this or that kind of victims, but the fact that it was even more totalitarian than its predecessors. The ideology of the lesser evil, which sometimes is taken as an apology by “Social Media,” ignores this current parallel for the price of historically correct accounting.

8.

[nl(bot:de)] Genomen de termijn zonder zijn huidige dominante inhoud bij zijn woord, is Internet een sociaal middel op het niveau van elementaire dwars-systeem communicatieprotocollen, omdat het om het even welke sociale structuren kan repliceren. Dat is, zodra de Babylonische toren van "sociale media" instort iedereen praat met iedereen weer, maar heeft om te beginnen met de communicatie helemaal opnieuw. Deze onderbreking kan digitaal worden verkort, en in plaats van het uitschakelen van "sociale media" schokkerig, is een gecontroleerde sluiting zonder rem tekens denkbaar.

[nl(bot:en)] Nemend het concept door het woord, zonder betreffende om het even welk van zijn huidige marktdefinities, op de laag van systeem-onafhankelijke communicatieprotocollen is Internet een sociaal middel, aangezien het om het even welke sociale structuur kan vormen. Met andere woorden, zodra de Babylonische toren van "sociale media" uiteindelijk afbrokkelen, iedereen kan praten met iemand anders, maar moet opnieuw beginnen om te communiceren. Dit aandeel kan digitaal worden vereenvoudigd, en in plaats van het uitschakelen van "Social Media" met een schok, een gecontroleerde phase-out is denkbaar.

[de] Den Begriff ohne seinen derzeit marktbeherrschenden Inhalt beim Wort genommen, ist das Internet auf Ebene der elementaren systemübergreifenden Kommunikationsprotokolle ein soziales Medium, denn es kann beliebige Sozialstrukturen nachbilden. D. h. sobald der babylonische Turm der „sozialen Medien“ einstürzt redet wieder jeder mit jedem, muss dabei aber ganz von vorne anfangen sich zu verständigen. Dieser Bruch lässt sich digital kürzen, und statt „soziale Medien“ ruckartig abzuschalten ist ein kontrolliertes Herunterfahren ohne Bremsspuren denkbar.

[en] Taking the concept by the word, without regarding any of its current market definitions, on the layer of system-independent communication protocols the internet is a social medium, since it can form any social structure. In other words, once the Babylonian tower of “social media” finally crumbles, anyone may talk to anyone else, but must start anew to communicate. This proportion can be digitally simplified, and instead of turning off “social media” with a shock, a controlled phase-out is imaginable.

9.

[nl(bot:de)] "Social Media" wordt genoemd Lie media, omdat het is gebaseerd op een sociale accumulatie van leugens, het belang van die devalueren alles waar tussen. Dat betekent ook dat er een punt is waar de algehele leugen is te veel gebruikt en geeft manier, en kan verder met de waarheid. Historisch gezien betekent dit dat een technologische aberratie eindelijk zijn vernieling heeft uitgeput, zelfs als een voertuig van een centralisatie tendensen monetair beleid met Zero-Interest-Rate ideologie.

[nl(bot:en)] "Sociale media" worden genoemd leugens, omdat ze vertrouwen op een sociale accumulatie van leugens spot elke waarheid daartussen. Dit impliceert dat er een punt is waarop de grote leugen overbelast is en de waarheid kan opvolgen. Historisch gezien betekent dit dat een technologische aberratie eindelijk zijn destructieve krachten heeft uitgeput, zoals ook het voertuig van een kleptocratic Zero Hedge monetair beleid.

[de] „Soziale Medien“ werden Lügenmedien genannt, weil sie auf einer gesellschaftlichen Akkumulation von Lügen aufbauen, deren Stellenwert dabei alles Wahre dazwischen entwertet. Dass bedeutet auch, dass es einen Punkt gibt, an dem die Gesamtlüge überstrapaziert ist und nachgibt, und Wahrheit nachrücken kann. Historisch gesehen heißt dies dass ein technologischer Irrweg endlich seine Destruktivität erschöpft hat, auch als Vehikel einer Zentralisierungstendenzen Geldpolitik mit Nullzins-Ideologie.

[en] “Social Media” are being called lies, because they rely upon a social accumulation of lies deprecating any truth in between. This implies that there is a point at which the big lie is overstretched and truth may follow up. Historically, this means that a technological aberration has finally exhausted its destructive forces, as the vehicle of a kleptocratic zero hedge monetary policy as well.

10.

[nl(bot:de)] De auteur van deze theses is heel bewust niet aanwezig op alle op "sociale media." Vanuit een oogpunt van dieren bevrijding, het moet een kwestie zijn om deze stallen te ontmantelen zonder alle dieren in hen te doden, en de mate van complexiteit van deze taak is meer verwant aan het ontmantelen van een kernwapen pantser dan dat van een konijn kooi, zodat het beter is om deze uitgebreide onderneming te Organiseren zonder handmatig ingrijpen van de bevrijding functie om eventuele complicaties te voorkomen.

[nl(bot:en)] De auteur van deze punten heeft zeer bewust besloten om niet deel te nemen aan een "sociale media." Van een Animal Liberation oogpunt, wat van belang is te breken deze schuren zonder het doden van alle dieren daarin, en de complexiteit van de taak is eerder dat van nucleaire ontwapening dan die van de vernietiging van een konijntje schuur, zodat het de voorkeur aan org Anijs zo'n enorme inspanning zonder handmatig tussenbeide te komen uit de Bevrijdings functie, om eventuele complicaties te ontsnappen.

[de] Der Urheber dieser Thesen ist ganz bewusst überhaupt nicht in „sozialen Medien“ präsent. Aus Tierbefreiungssicht muss es darum gehen diese Ställe abzubauen ohne alle Tiere darin zu töten, und der Komplexitätsgrad dieser Aufgabe gleicht eher dem Abbau einer Atomrüstung als dem eines Kaninchenkäfigs, so dass es vorzuziehen ist dieses umfangreiche Unterfangen zu organisieren ohne aus der Befreiungsfunktion heraus manuell eingreifen zu müssen, um so vorausschauend jedweder Komplikationen dabei zu entgehen.

[en] The author of these points very deliberately has decided not to participate in any “social media.” From an animal liberation point of view, what matters is to break down these barns without killing all the animals therein, and the complexity of the task is rather that of nuclear disarmament than that of the destruction of a bunny barn, so that it is to be preferred to organise such a vast effort without having to manually intervene out of the liberation function, in order to escape any complications.

11.

[nl(bot:de)] "Social Media" niet de wereld veranderen, alleen verkeerd geïnterpreteerd. Maar het net kan de wereld veranderen als net totalitarisme slaagt ver genoeg in het omzeilen van het en uiteindelijk overwinnen. Alleen als er altijd een draad van A naar B waarvan niemand kan steepily grijpen zichzelf zal de netto vrijheid floreren.

[nl(bot:en)] "Sociale media" hebben niet de wereld veranderd, maar alleen gegeven valse interpretaties. Toch is het Internet kan de wereld veranderen als het lukt om het netwerk totalitarisme te omzeilen ver genoeg om eindelijk te verslaan. Slechts wanneer er altijd een draad van A aan B is kan niemand ongemerkt grijpen, kan de netwerk vrijheid bloeien.

[de] „Soziale Medien“ haben die Welt nicht verändert, sondern nur falsch interpretiert. Doch das Netz könnte die Welt verändern, wenn es gelingt den Netztotalitarismus weit genug zu umgehen und abschließend zu überwinden. Nur wenn es immer einen Draht von A nach B gibt dessen sich niemand klammheimlich bemächtigen kann wird Netzfreiheit gedeihen.

[en] “Social media” have not changed the world but only given false interpretations. Yet the internet may change the world if it succeeds to circumvent network totalitarianism far enough to finally defeat it. Only when there always is a wire from A to B no one can seize unnoticed, network freedom may flourish.

12.

[nl(bot:de)] Net als de verschijning van het nationaal-socialisme, de "sociale media" is een symptoom van een machts crisis. Ze zijn een neveneffect en Giveaway van democratisch totalitarisme, zoals de "Low-cost luchtvaartmaatschappij" die van de bom terreur (of de KdF reis van de pogrom), onbetaalbaar zonder zijn brutale tegenhanger. Democratisch totalitarisme is echter niet alleen verwerpelijk wanneer het de netwerkstructuur volgens zijn normen vervormt, maar omdat het niet toestaat dat sociale alternatieven verder groeien dan zichzelf.

[nl(bot:en)] Zoals de verschijning van "National Socialism," dat van "sociale media" is een symptoom van een crisis van macht. Zij zijn bijwerkingen evenals lokmiddel van democratisch totalitarisme, zoals de kortings vlucht is commerciële give-away van het tapijt bombarderen verschrikking (of de staat-georganiseerde vakantie die van pogrom), onbetaalbaar zonder hun brutaal prototype. Toch is het democratisch totalitarisme verwerpelijk, niet alleen als het de netwerkstructuur volgens zichzelf verstoort, maar al omdat het sociale alternatieven belemmert om boven zijn inferieure sociale niveau te groeien.

[de] Wie das Auftreten des Nationalsozialismus, so ist auch das „sozialer Medien“ ein Symptom einer Machtkrise. Sie sind Nebenwirkung und Werbegeschenk des demokratischen Totalitarismus, wie der „Billigflieger“ das des Bombenterrors (bzw. die KdF-Reise das des Pogroms), ohne ihr brutales Pendant unerschwinglich. Der demokratische Totalitarismus aber ist nicht erst dann verwerflich wenn er die Netzstruktur nach seiner Maßgabe deformiert, sondern schon weil er gesellschaftliche Alternativen nicht über sich hinauswachsen lässt.

[en] Such as the appearance of “national socialism,” that of “social media” is a symptom of a crisis of power. They are side-effects as well as lure of the democratic totalitarianism, such as the discount flight is the commercial give-away of the carpet bombing terror (or the state-organised vacation that of the pogrom), unaffordable without their brutal prototype. Yet democratic totalitarianism is reprehensible not only once it disturbs network structure according to itself, but already as it hampers social alternatives to grow above its inferior social level.

Leonhard Bauer

[nl(bot:de)] - freelance milieu-activist -

Gelieve mijn werk te ondersteunen met een geld donatie: IBAN DE12 4306 0967 6051 1419 02
(Zie ook: https://tinyurl.com/bauer-spenden).

[nl(bot:en)]- freelance milieu-activist -

Gelieve steun mijn werk met uw donatie via SWIFT International Banking code DE12 4306 0967 6051 1419 02 (Zie ook: https://tinyurl.com/bauer-spenden).

[de] – freischaffender Umweltaktivist –

Bitte um Unterstützung meiner Arbeit mit einer Geldspende: IBAN DE12 4306 0967 6051 1419 02
(siehe auch: https://tinyurl.com/bauer-spenden).

[en] – freelance environmental activist –

Please support my work with your donation trough SWIFT international banking code DE12 4306 0967 6051 1419 02 (see also: https://tinyurl.com/bauer-spenden).

Homepage: https://www.indymedia.nl/node/45564


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech