De Mobiele Eenheid ontruimd uit Gedempt Hamerkanaal 86

Nieuws, gepost door: nn op 06/02/2019 02:11:55

Wanneer: 06/02/2019 - 11:13

Op vrijdag 1 verliet de Mobiele Eenheid het pand op Gedempt Hamerkanaal 86/Spijkerkade 2, opvolgend aan het ontruimingsvonnis van de civielrechtelijke procedure. Hiermee zijn zes mensen thuisloos geraakt en heeft Amsterdam wederom een niet-commercieel sociaal centrum verloren.


Het originele ontruimingsvonnis was gemaakt op basis van de veronderstelde plannen van de eigenaar om te starten met renovatiewerkzaamheden aan het pand ten behoeve van de bouw van een hotel.

Hoewel de eigenaar een hotelvergunning heeft uit 2013 – van voor de afkondiging van een hotelstop in Amsterdam – heeft hij sindsdien geen verdere stappen ondernomen, ook liet hij in de rechtbank geen enkel concreet plan of contract zien dat blijk gaf van en voornemen dit te gaan doen. De Mobiele Eenheid trok hieruit de conclusie dat de eigenaar al meer dan 12 jaar speculeert met het ontroerend goed, waarin na de laatste kraak in 2006 het pand grotendeels leeg stond.

De Mobiele Eenheid beargumenteerd dat het de ware intentie van de eigenaar is om te wachten op het aankomende Gemeentelijk ontwikkelingsplan voor het Hamerkwartier in 2020, in dit plan wordt het gebied grotendeels herontwikkeld voor huisvesting. De eigenaar zal tegen die tijd zijn ontroerend goed verkopen tegen de hogere grondwaarde van een hotel, hiermee heeft hij voor eigen gewin ingespeeld op het systeem en gaat het ten koste van de stad.

Dit is een verhaal van vastgoedspeculatie dat zich al talloze malen heeft afgespeeld in Amsterdam. Het is een verhaal dat door de stadsautoriteiten, waaronder de rechterlijke macht, actief is aangemoedigd.

De rechter heeft op 20 november geoordeeld dat de krakers op 1 februari 2019 het pand moesten verlaten, verwijzend naar een willekeurige datum waarop de eigenaar zei dat hij met de renovatie zou beginnen.

In de periode tussen dit vonnis en de ontruimingsdatum heeft de Mobiele Eenheid ambtenaren benaderd om deze zaak nader te onderzoeken op het vermoeden dat de eigenaar met het vastgoed speculeert en dat er helemaal geen concreet plan voor de bouw van een hotel bestaat. Wat dus in strijd zou zijn met het vermeende stadsbeleid niet te ontruimen voor leegstand.

Wethouder van Amsterdam, Marieke van Doorninck, heeft een reactie opgesteld op de vragen van verschillende raadsleden. Deze brief maakte duidelijk dat de bouw van het hotel zich nog in de onderhandelingsfase bevond en niet in lijn is met de toekomstige ontwikkelingsplannen van het gebied. De brief bracht ook het feit onder de aandacht dat de eigenaar, sinds het vonnis, heeft geprobeerd zijn hotelvergunning te ‘ruilen’ met andere ondernemers in het gebied.

Deze brief maakte het voor de Mobiele Eenheid mogelijk om de rechtzaak te heropenen op basis van de nieuwe informatie die aan het licht was gekomen. Echter, toen dit in de rechtbank gepresenteerd werd bracht de eigenaar een nieuw plan naar voren, wederom zonder concrete basis, om de ruimte tijdelijk te verhuren als ‘congreshal’ totdat zijn hotelplan wordt uitgevoerd.

De rechter heeft wederom de kant gekozen van de eigenaar. Het ultimatum van 1 februari bleef staan.

De Mobiele Eenheid heeft het pand in veel betere staat achtergelaten dan dat het aangetroffen was. De Mobiele Eenheid is ontruimd voor leegstand.

Deze uitkomst is de nieuwe norm in Amsterdam. De vrije heerschappij van speculanten, door de stadsautoriteiten toegestaan om gebouwen leeg te laten staan, onderdrukt niet alleen krakers. Het is ook de oorzaak van de steeds onzekerder wordende en onbetaalbare woonsituatie in de stad.

De Mobiele Eenheid is solidair met iedereen die lijdt onder, en strijd tegen, de overname van Amsterdam door kapitalistische belangen. Wij zetten het gevecht voort.
---------------------------------------
[English]
Mobiele Eenheid Evicted from Gedempt Hamerkanaal 86

On Friday first of February, the Mobiele Eenheid left Gedempt Hamerkanaal 86 and the adjoining Spijkerkade 2 following an eviction ruling from civil court proceedings. Six people have been made homeless and Amsterdam has lost yet another non-commercial social space.

The original eviction verdict was made on the basis of the property owner's supposed plan to begin renovation works on the building for the purposes of building a hotel.

Though the owner has a permit from 2013 – prior to the city's policy not to build more hotels – he has taken no further steps since this time, nor did he present any concrete plans or contracts in court demonstrating this intent. The contention of Mobiele Eenheid was that the owner has been speculating on the property for the more than 12 years in which it has largely been empty, since it was last squatted in 2006.

Mobiele Eenheid argued that the owner's true intention was to await the municipality's forthcoming development plan for the Hamerkwartier in 2020, whereupon it is anticipated that much of the area will be redeveloped for housing. At this point, the owner will attempt to sell his property at the higher land value commanded for a hotel, having played the system for his own benefit at a cost to the city.

This is a story of property speculation that has played out across Amsterdam numerous times. It is a story that the city authorities, including the judiciary, have actively encouraged.

The judge ruled on November 20 that the squatters must leave on February 1 2019 owing to an arbitrary date on which the owner said he would begin renovations.

In the period between the ruling and the eviction date, Mobiele Eenheid approached city officials to look into this specific case on the suspicion that the owner was speculating with his property and that there was no concrete plan to build a hotel, thus contradicting the city's supposed policy of “no evictions for unjustified emptiness.”

The alderwoman of Amsterdam, Marieke van Doorninck, drafted a letter in reaction to questions asked by various council members that contradict a number of the claims made by the owner in court. The letter made clear that construction of a hotel was still in the negotiation phase and did not align with the future development plans for the area. The letter also drew attention to the fact that since the verdict, the owner has sought to “trade” his hotel permit with other businesses in the area.

This letter made it possible for Mobiele Eenheid to reopen the court case on the basis that new information had come to light. This was presented in court at which point the owner put forward a new plan, again with no concrete basis, to temporarily rent out the space as a 'congress hall' until the hotel plan is put into action.

The judge, once again, sided with the owner. The ultimatum for February 1 remained in place.

Mobiele Eenheid left the building in a much better state than which we found it. Evicted for emptiness.

This outcome has become the new normal in Amsterdam. The free reign of speculants granted by city authorities to leave buildings empty does not only repress squatters. It is also the cause of the increasingly precarious and unaffordable housing situation throughout the city.

Mobiele Eenheid stands in solidarity with all those who suffer under and struggle against the takeover of Amsterdam by capital interests. We will continue the fight.

E: info@mobiele-eenheid.org
W: http://mobiele-eenheid.org/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech