Aftrap van de campagne 'Geen kind aan de kant!'

Nieuws, gepost door: Geen kind aan de kant! op 15/03/2016 03:02:10

Wanneer: 15/03/2016 - 02:16

Vandaag, 15 maart, is het de internationale dag tegen politiegeweld. Binnen de beweging worden we daar maar al te vaak mee geconfronteerd. Maar we zijn niet de enigen: honderden kinderen in Nederland hebben hier wekelijks mee te maken. Het zijn de kinderen in de gezinslocaties. Daarom organiseert 'Geen kind aan de kant' op 21-22 mei en 28-29 mei twee demonstratietournees.

In Nederland wonen talloze vluchtelingengezinnen in zogenaamde ‘gezinslocaties’. Vaak wonen ze daar al jaren, meestal in één kamer per gezin. Er zijn gezinslocaties in Gilze, Katwijk, Den Helder, Amersfoort, Emmen, Goes en Burgum. Meer dan een kwart van de vluchtelingenkinderen in Nederland woont in een gezinslocatie.

De meeste vluchtelingen in de gezinslocaties zijn afgewezen voor het Kinderpardon. Van deze aanvragen wordt 98% afgewezen omdat de gezinnen 'niet voldoende meewerken aan terugkeer' volgens de DT&V. Dat meewerken aan terugkeer een voorwaarde is om hier te kunnen blijven is natuurlijk bizar. Defence for Children voert al ruim drie jaar campagne tegen de misleiding van de Kinderpardonregeling.

Vluchtelingenkinderen en hun ouders leven jaren in onzekerheid. Daar komt de voortdurende dreiging van deportatie bovenop: wekelijks worden meerdere gezinnen voor zonsopgang door de vreemdelingenpolitie van hun bed gelicht, waarna ze worden overgebracht naar de gezinsgevangenis Kamp Zeist. Van daaruit worden ze op het vliegtuig gezet naar het land van herkomst, terwijl dat voor de ouders vaak een levensgevaarlijke situatie oplevert en de kinderen zich daar niet meer thuis voelen.
Uit de verhalen van de kinderen en hun ouders blijkt dat de politie niet zelden bij de razzia's en de deportaties geweld gebruikt. Zo zijn er getuigenverklaringen van duwen, slaan en meetrekken, maar ook zelfs van de inzet van politiehonden en het gebruik van stroomstootwapens en tranquillizers. In 2013 werd de toen 15-jarige M zo mishandeld door het arrestatieteam dat zijn hoofd bont en blauw was. Het gebeurt ook dat kinderen van hun ouders gescheiden worden tijdens het vervoer naar Kamp Zeist.

Omdat er maar zo weinig bekend is over de gezinslocaties, voltrekt het lijden van vluchtelingenkinderen die al langere tijd hier zijn, zich onzichtbaar en in stilte. Dat kan niet langer zo doorgaan.

GEEN KIND AAN DE KANT zet zich samen met de vluchtelingenkinderen, hun ouders en tal van organisaties in voor:

- een eerlijk en onvoorwaardelijk Kinderpardon
- het stoppen van razzia's in de gezinslocaties en de daarop volgende opsluiting en deportatie

Op 21-22 mei en 28-29 mei organiseert GEEN KIND AAN DE KANT twee demonstratietournees langs vijf gezinslocaties en de gezinsgevangenis. Sluit aan bij één van de demonstraties bij jou in de buurt of kom een heel weekend mee met de demo-bus!

Op geenkindaandekant.nl vind je meer info over de gezinslocaties, verhalen van kinderen en jongeren die daar wonen en alles wat je wil weten over de demonstratietournees.
Op de website kan je ook posters en flyers downloaden. Wil je papieren posters en flyers? Stuur dan een mailtje naar geenkindaandekant(at)gmail.com.

Kan je een groep van minstens vijftien mensen bij elkaar krijgen en wil je een info-avond over gezinslocaties en de demotournees? Neem dan ook even contact met ons op.

GEEN KIND AAN DE KANT!
Samen voor de rechten van kinderen en hun ouders in de gezinslocaties

Klik hier voor de promo-video!Wie: 
translator

Kick Off campaign 'No child to the side!"

Today, March 15, it is the international day against police brutality. Within the movement we are confronted with it all too often. But we are not alone: ​​hundreds of children in the Netherlands have to deal with this every week. They are the children in the family locations. This why 'No child to the side' organizes two demonstration tours on May 21-22 and May 28-29.

In the Netherlands, many refugee families live in so-called 'family locations'. Often they live there for years, usually in one room per family. There are family locations in Gilze, Katwijk, Den Helder, Amersfoort, Emmen, Goes and Burgum. More than a quarter of refugee children in the Netherlands live in a family location.

Most refugees in the family locations have been rejected for the Children's Pardon. 98% of these applications are rejected because the families 'did not sufficiently cooperate in their return', according to the DT&V. The fact that cooperating in return is a condition to stay here is of course bizarre. Defense for Children has been running a campaign for more than three-years against the deception of the Children's Pardon.

Refugee children and their parents live in uncertainty for years. On top of that, there is the constant threat of deportation: every week several
families are being lifted from their bed before dawn by the immigration authorities, after which they are transferred to the family prison Kamp
Zeist. From there they will be put on a plane to the country of origin, even though this often yields a life-threatening situation for the
parents, and the children do not feel at home there anymore.

The stories fo children and their parents show that the police often uses violence during the raids and deportations. There are testimonies
of pushing, hitting and pulling, but also even the deployment of police dogs and the use of stun guns and tranquilizers. In 2013, the then
15-year-old M was so mistreated by the arresting team that his head was black and blue. It also happens that children are being separated from
their parents during transport to Kamp Zeist.

Because so little is known about the family locations, the suffering of refugee children that have already been there for a long time, occurs
invisibly and silently. This can no longer continue.

NO CHILD TO THE SIDE is working with refugee children, their parents and numerous organizations for:
- An honest and unconditional Children's Pardon
- Stopping raids in family locations and the subsequent detention and deportation

On 21-22 May and 28-29 May NO CHILD TO THE SIDE organizes two demonstration tours along five family locations and the family prison.
Come along with one of the demonstrations in your area or join the demo bus a whole weekend!

On http://geenkindaandekant.nl you can find more information about the family locations, stories of children and young people who live there and all
you want to know about the demonstration tours.

On the website you can also download posters and flyers. Need paper posters and flyers? Send an email to geenkindaandekant(at)gmail.com.

If you can you get a group of at least fifteen people together and want an information evening about the family locations and demo tours? Please
be sure to contact us. And of course we hope you spread the call as much as possible ...

You can find the promo-video here: https://www.youtube.com/watch?v=xxTakGnXztU&feature=youtu.be

NO CHILD TO THE SIDE!

Together for the rights of children and their parents in the family locations.Wie: 
nn

Zie ook eerder:

Razzia, Kamp Zeist en deportatie: M(15jr) vertelt, https://www.indymedia.nl/node/32347 .Wie: 
geen kind aan de kant

Korter (en beter) promofilmpje hier / shorter (and better) video here:
https://www.youtube.com/watch?v=PNeeFHeB_nc&feature=youtu.beWie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech