25 januari, Amsterdam: Picketline Stop DT&V! Stop Deportaties!

Aankondiging, gepost door: Stop DT&V! Stop Deportaties! op 19/01/2015 01:01:00

Wanneer: 25/01/2015 - 15:00

Voor vrijheid van beweging en het recht op bestaan: Stop DT&V! Stop deportaties!
Zondag 25 januari, 15 uur: demonstratieve picketline voor De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

For freedom of movement and the right to exist: Stop DT&V! Stop deportations!
Sunday, January 25, 15 hrs: demonstrative picketline in front of De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.


[ENGLISH BELOW]

Op zondagmiddag 25 januari vindt in het Rosa Parks Café in De Nieuwe Liefde een bijeenkomst plaats onder de noemer “De nooduitgang van Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid”.
De vraagstelling: “Hoe effectief is dit terugkeerbeleid, als er nog zoveel vluchtelingen in de illegaliteit belanden? Hoe zou het verbeterd kunnen worden?”
De werkwijze: “In dit Rosa Parks Café een creatieve brainstormsessie mèt de DT&V. Vijf experts pitchen hun idee voor verbetering van het terugkeerbeleid. De DT&V vormt de jury en zal op de ongevraagde adviezen reageren.”

Met deze bijeenkomst, die net zo goed genoemd had kunnen worden “Deporteer mee met de DT&V”, wordt er vanuit gegaan dat het 'terugkeerbeleid' verbeterd moet worden. Maar het enige goede idee is afschaffing van de DT&V. Stop met het op straat zetten en opsluiten van vluchtelingen. Stoppen met deportaties. Voor een samenleving die geen mensen uitsluit omdat ze ergens anders geboren zijn. Stop met het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. Stop de misdadige migratiepolitiek van Fort Europa die jaarlijks duizenden slachtoffers eist.

De DT&V heeft als enige doel er voor te zorgen dat afgewezen vluchtelingen, ook wel genoemd 'illegale vreemdelingen', Nederland 'verlaten'. De DT&V zet hiervoor vluchtelingen onder druk, intimidatie is dagelijkse praktijk. De DT&V is ook niet vies van het verkrijgen van valse reisdocumenten (Laissez-Passers) en samenwerking met corrupte ambtenaren en regimes uit andere landen.

De bevoegdheden van de DT&V zijn het afgelopen jaar uitgebreid, evenals die van politie en marechaussee, hun rechterhanden. De politie mag bij razzia's en arrestaties van mensen zonder verblijfspapieren huiszoeking doen, mensen aan het lichaam onderzoeken en telefoons uitlezen, zonder rechterlijk bevel. In de toekomst wil staatssecretaris Fred Teeven de DT&V zelf de bevoegdheid geven om mensen in bewaring stellen, zonder tussenkomst van een officier van justitie of rechter. Op dit moment loopt er een pilot. Verder heeft Teeven afgelopen week aangekondigd te DT&V nog meer drukmiddelen te verschaffen om zogenaamd 'vrijwillig' vertrek te bevorderen: het verlengen van de inreisverboden voor wie niet meewerkt. Intussen wordt in de media en met bijeenkomsten als deze telkens geprobeerd het beleid en de DT&V een vriendelijk gezicht te geven, maar vluchtelingen weten wel beter.

Veel vluchtelingen moeten zien te overleven op straat. Wie niet meewerkt aan deportatie, moet maar voelen. Het moet hen dwingen te vertrekken. Tegen deze praktijken zijn vluchtelingen zelf in verzet gekomen door zich te laten zien met tentenkampen, demonstraties, marsen, en door panden te kraken. Intussen ligt er een uitspraak dat afgewezen vluchtelingen ten minste 'bed, bad en brood' moet worden geboden, niet genoeg maar tenminste iets. Hiertegen is Teeven in beroep, want opvang zal de crepeerstrategie van het beleid, uitgevoerd door de DT&V, doorkruisen. En Teeven heeft nu zelfs aangekondigd de Vluchtgarage in Amsterdam te laten ontruimen!

Het 'terugkeerbeleid' moet niet beter of effectiever, het moet worden afgeschaft! Kom 25 januari met spandoeken, borden en lawaai naar de Nieuwe Liefde! 15 uur, voor de ingang van De Nieuwe Liefde.

Actiegroep Stop DT&V! Stop deportaties!

[ENGLISH]

For freedom of movement and the right to exist: Stop DT&V! Stop deportations!

Sunday, January 25, 15 hrs: demonstrative picketline in front of De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

Sunday afternoon, January 25, a meeting will take place at the Rosa Parks Cafe in De Nieuwe Liefde, called “The emergency exit of The Netherlands: towards an different return policy in 5 steps”.
The question: “How effective is the return policy, if there are still so many refugees that end up in illegality? How can this be improved?”
The process: "In this Rosa Parks Cafe a creative brainstorming session with the DT&V. Five experts pitch their idea for improving the return policy. The DT&V forms the jury and will respond to unsolicited advice. "

With this meeting, which could just as well have been called "Deport along with the DT&V", it is assumed that the "return policy" should be improved. But the only good idea is removal of the DT&V. Stop putting refugees on the street and in prison. Stop deportations. For a society that does not exclude people because they were born somewhere else. Stop turning people of different groups against eachother. Stop the criminal migration policy of the Fortress Europe claiming thousands of victims every year.

The DT & V has the sole purpose to ensure that rejected refugees, also called "illegal aliens," "leave" The Netherlands. The DT&V puts refugees under pressure, intimidation is daily practice and the DT&V is also not averse to obtain false travel documents (Laissez-Passers) and collaboration with corrupt officials and regimes in other countries.

The powers of the DT&V have been expanded last year, as well as those of the police and military police, their right hands. During raids and arrests of undocumented people, the police may do house searches, examine their body and read out phones without court order. In the future, state secretary Fred Teeven wants to give the DT&V the power fo put people into immigration detention all by themselves, without the intervention of a public prosecutor or judge. Currently a pilot is running. Furthermore, last week Fred Teeven announced to supply the DT&V with more means to put pressure on refugees to leave 'voluntarily', by extending the duration of entry bans for those who do not cooperate. Meanwhile, in the media and in gatherings like this it is attempted to give the DT&V a friendly face, but refugees know better.

Many refugees have to survive on the streets. Those who do not cooperate with deportation, should feel the consequenses. It should compel them to leave. Against these practices refugees themselves took action, by making themselves visible with tent camps, demonstrations, marches, and by squatting buildings. Meanwhile, there is a ruling that rejected refugees should at least be offered 'bed, bath and bread', not enough but it's at least something. Teeven appealed against it, because shelter will cross the policy of destruction, conducted by the DT&V. And now Fred Teeven has even announced to have de Vluchtgarage in Amsterdam evicted!

The "return policy" should not be made better or more effective, it should be abolished! Come January 25th with banners, signs and noise to De Nieuwe Liefde! 15 hours.

Action group Stop DT&V! Stop deportations!Wie: 
Stop DT&V! Stop deportaties!

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/631581986969503/Wie: 
nn

Flyer

Foto: 


Wie: 
nn

fotoverslag Stop DT&V! Stop deportaties!, https://www.indymedia.nl/node/26256 .Wie: 
nn

Militant demonstration against meeting with DT&V, https://www.indymedia.nl/node/26274 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech