Gemeente wil De Vloek op 5 jan. 2015 ontruimen

Nieuws, gepost door: De Vloek op 02/07/2014 07:10:44

Wanneer: 02/07/2014 - 22:24

Vandaag, 2 juli 2014, heeft de deurwaarder een brief van de gemeente afgeleverd bij vrijplaats De Vloek. Daarin wordt verzocht dat men het pand op 5 januari 2015 verlaten moet hebben. Als het aan de gemeente ligt zal één van de laatste vrijplaatsen in Den Haag gaan verdwijnen.


Al eerder liet de gemeente Den Haag per brief weten dat vrijplaats De Vloek moet wijken voor een Topzeilcentrum. Momenteel is dit Topzeilcentrum gevestigd in het Nautisch Centrum tegenover De Vloek. Het Nautisch Centrum wat speciaal voor zeilsport is gebouwd, is in 2006 opgeleverd, maar staat al jaren voornamelijk leeg. Ook veel andere gebouwen in het gebied staan leeg. Ruimte voor de zeilsport is er dus genoeg. Nog meer nieuwbouw is onzinnig en betekent dat de vrijplaats hoogstwaarschijnlijk moet verdwijnen voor nog meer leegstand.

De afgelopen weken zijn wij twee keer op gesprek geweest bij de gemeente. Veel duidelijkheid over de haalbaarheid van de bouwplannen kregen we niet. Ook bleef onduidelijk of er wel zicht is op genoeg nieuwe gebruikers van het toekomstige zeilcentrum. De gemeente beloofde na het eerste gesprek een planning te overleggen maar dit gebeurde niet. Een paar dagen na het laatste gesprek kregen we uiteindelijk een summiere planning van een half A4'tje en een brief waarin stond dat wij het pand per 5 januari 2015 verlaten moeten hebben.

In plaats van de waarde van De Vloek in te zien, bleek in het gesprek dat de gemeente slechts geïnteresseerd is in het geld dat de grond oplevert. Wij zijn van mening dat de gemeente zich zou moeten bezig houden met wat de mensen in Den Haag belangrijk vinden en wat goed is voor de stad. Naast ruimte voor de zeilsport zou er in dit deel van Scheveningen Haven ook ruimte voor een plek als De Vloek moeten blijven. Voor duizenden mensen is de Vloek een belangrijke en onmisbare plek.

De Vloek is niet van plan om bij de pakken neer te zitten en wil graag blijven op de huidige plek. De Vloek is een levendige en inspirerende plek die prima past in de haven. Een nieuw Topzeilcentrum is het zoveelste vastgoed- en prestigeproject in de haven en voegt niet zoveel toe. Al jarenlang probeert de gemeente de Scheveningse haven te veranderen in een lustoord voor zeilers en yuppen. Veel bedrijvigheid zoals scheepswerven, die de haven maakte tot wat het was, hebben plaats moeten maken voor dure appartementen, kantoorruimte en een Nautisch Centrum waar geen enkele Scheveninger zich nog thuis voelt.

Wij zullen daarom de komende tijd verschillende acties organiseren om De Vloek te behouden. Wij roepen iedereen op om dat ook te doen en zich aan te sluiten bij de acties. De gemeente bouwt al te lang voor de rijke elite en lijkt zich niets aan te trekken van projecten die van onderop worden gerealiseerd. In plaats van dergelijke initiatieven te koesteren verdwijnen er steeds meer broed- en vrijplaatsen in Den Haag. Steeds minder ruimte voor spannende sociale en culturele ontmoetingsplekken betekent dat Den Haag steeds saaier wordt en creatieve en actieve mensen uit de stad verdrongen worden. Ook is de Vloek één van de laatste plekken waar mensen met weinig geld kunnen eten en uitgaan.

De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek. Alternatieve plekken als deze moeten dan ook behouden blijven.

Facebook: https://www.facebook.com/devloek
Twitter: https://twitter.com/DeVloekWie: 
De Vloek

Teken nu de petitie voor het behoud van vrijplaats De Vloek!
http://www.petities24.com/behoud_vrijplaats_de_vloekWie: 
nn

TRANSLATION IN ENGLISH:

City wants to evict De Vloek on January 5th, 2015

Today, July 2 2014, a process-server delivered a letter from the municipality to De Vloek free space. The letter states that we have to vacate the premises before January 5th, 2015. If the city gets its way, then one of the last squatted free spaces in The Hague will disappear.

The city already let us know in a letter that De Vloek has to move aside for a Top Sailing Center. Currently, this sailing center is located in the Nautical Center across from De Vloek. The Nautical Center, which has been built especially for sport sailing, was completed in 2006 but has been mostly vacant for years. Many other building in the area are also vacant. There is certainly enough room for sport sailing. More new construction is simply unnecessary, and our free space will most likely have to disappear to make room for more vacant buildings.

In the past weeks, we have gone twice to city hall to discuss the matter. We did not get much insight into the feasibility of the construction plans. It was also uncertain whether there would be enough interested users of the planned sailing center. After the first discussion, the municipality promised to discuss the planning, but this didn't happen. A few days after the last discussion, we finally received a summary planning on half of an A4 piece of paper and a letter saying that we have to leave before January 5th, 2015.

Instead of seeing the intrinsic value of De Vloek, it was apparent in our discussion that the city is only interested in the money that the sale of the land will bring in. We believe that the city should focus on what is important to the people of The Hague, and what is good for the city. Besides room for sport sailing, there should also be room for a place such as De Vloek. De Vloek is an important place for thousands of people.

De Vloek wants to remain in its current place and is not planning to give up the fight. De Vloek is a lively and inspiring place that fits perfectly in the harbor. A new sailing center is just the latest prestigious real estate project and doesn't add much to the area. For years, the city government of The Hague has been trying to turn the harbor of Scheveningen into a paradise for sailors and yuppies. Many businesses such as shipping wharves, which made the harbor what it was, have had to move aside for expensive apartments, office space and a Nautical Center where not a single Scheveninger can feel at home.

Therefore, we will organize different actions in the coming time to save De Vloek. We are calling on everyone to do this as well, and to participate in the actions. The city has been building for too long for the rich elite and doesn't care about projects that have been realized from the bottom up. Instead of nurturing such initiatives, more and more free spaces are disappearing in The Hague. Fewer spaces for exciting social and cultural meeting places will cause The Hague to become more boring, and creative and active people will be driven out of the city. De Vloek is also one of the last places where people with little money can eat and go out.

De Vloek, where many non-profit initiatives have been able to develop, was squatted 12 years ago and has made its mark on the harbor of Scheveningen. De Vloek is home to the organic vegan restaurant “Water en Brood”, the concert hall “de Piratenbar”, many work spaces, studios, living spaces and rehearsal rooms for bands. Everything that happens in De Vloek has been started and kept running without subsidies, and the building is self managed. Hundreds of people come to activities at De Vloek every week. Alternative spaces such as this one should therefore be preserved.

Facebook: https://www.facebook.com/devloek
Twitter: https://twitter.com/DeVloek
Petition: http://www.petities24.com/behoud_vrijplaats_de_vloekWie: 
De Vloek

De website voor het behoud van vrijplaats De Vloek is online: www.devloek.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech