english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Studenten bezetten bestuursgebouw Universiteit Utrecht
Studenten Protest Utrecht - 01.02.2010 09:29

Een groep Utrechtse studenten heeft vanochtend om 07:05 het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht bezet. De studenten eisen de terugkeer van een papieren versie van de universiteitskrant het Ublad met een onafhankelijke redactie, democratisering van het universiteitsbestuur, en een stop op de bezuinigingen op onderwijs vanuit Den Haag. Deze week wordt er in verschillende steden actie gevoerd voor beter hoger onderwijs.

De bezetting vindt plaats omdat het College van Bestuur het papieren Ublad heeft afgeschaft ondanks de steun van duizenden studenten, docenten en de gehele Universiteitsraad. Volgens de studenten maakt dit besluit duidelijk hoe ondemocratisch de universiteit wordt bestuurd en ze eisen daarom meer inspraak van studenten en docenten in het bestuur van de universiteit. Ook eisen de studenten een stop op de landelijke bezuinigingen op onderwijs en de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Ze zien deze maatregelen uit Den Haag als een directe bedreiging voor goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen.

Kritische Studenten Utrecht steunen het initiatief van Utrechtse studenten om het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht te bezetten. Zij komen op voor het papiere onafhankelijke Ublad, democratisering van de universiteit, en voor het behoud van de basisbeurs.


Meer informatie op:
Website:  http://studentenprotestutrecht.wordpress.com/
Twitter:  http://twitter.com/stuproutrecht
Facebook:  http://www.facebook.com/group.php?gid=278859536924&ref=mf

Lees hieronder hun Communiqué:

Communiqué
Bestuursgebouw Universiteit Utrecht, 1 februari 2010

Het College van Bestuur gaat dit keer te ver, en wij pikken het niet meer! Ondanks alle pogingen om het papieren Ublad te redden met de steun van duizenden studenten, docenten en de gehele Uraad, drukken ze hun beleid gewoon door. Tegelijkertijd vindt er een verschaling van het onderwijs plaats en dreigt de basisbeurs afgeschaft te worden. Daarom voelden wij, de bezetters van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht, ons genoodzaakt om over te gaan tot deze actie om op te komen voor een onafhankelijk papieren Ublad, voor de democratisering van ons universiteitsbestuur, en tegen de bezuinigingen uit Den Haag.

Met de afschaffing van het papieren Ublad is het onmogelijk geworden om de universiteitsgemeenschap goed te informeren en om democratische inspraak te garanderen. De universiteit moet een vrijplaats zijn voor onafhankelijk denken en ruimte bieden aan kritische geluiden. Een onafhankelijke universiteitskrant is juist wat we nodig hebben om de gehele universiteitsgemeenschap aan te zetten tot dialoog en engagement, zowel met elkaar als met de maatschappij.

Wij zien deze kwestie van het Ublad als de zoveelste zet om de universiteit om te vormen tot een bedrijf waarin het bestuur en haar beroepsmanagers alle macht naar zich toetrekken ten koste van democratie, kwaliteit, diversiteit en wetenschappelijke integriteit. Deze kernwaarden waar de universiteit voor zou moeten staan, zouden gereflecteerd moeten worden in de manier waarop de universiteit bestuurd wordt. De universiteit zou bestuurd moeten worden door de universiteitsgemeenschap zelf, in plaats van een kliek niet-democratisch verkozen bestuurders.

Onze zorgen beperken zich niet alleen tot Utrecht, want in heel Nederland vinden ingrijpende hervormingen plaats: de bezuinigingen, de dreigende afschaffing van de basisbeurs (waar de VSNU en de HBO-raad notabene achter staan!), de invoering van het BSA (meest recent in Nijmegen) en het door Plasterk van tafel geschoven voorstel van de “studentassessor” (een student in het College van Bestuur), zijn kwesties die alleen al vorige week in het nieuws waren. De rol van de universiteit en het onderwijs in de maatschappij is te belangrijk om op te bezuinigen en over te leveren aan de markt. Dit proces dat op dit moment wereldwijd aan de gang is, is iets wat per direct gestopt moet worden!

In Europa en wereldwijd is het verzet hiertegen al ver gevorderd met bijna honderd bezettingen en massademonstraties met honderdduizenden mensen (november 2009). Nu dragen wij ons steentje hier aan bij en eisen het volgende:

* Het U-blad in zijn huidige papieren vorm met een onafhankelijke redactie moet permanent gewaarborgd worden door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.
* De U-raad van de Universiteit Utrecht kan voor kwesties die zij van groot belang acht, bindende referenda afkondigen die door de Universiteit Utrecht gefaciliteerd moeten worden. Dit wordt in de statuten vastgelegd.
* De U-raad van de Universiteit Utrecht krijgt direct inspraakrecht in alle besluiten van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, in de vorm van een vaste stem bij U-raad meerderheid en een vetorecht bij unanimiteit binnen de U-raad.
* Alle participanten en betrokkenen van de bezetting van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht d.d. 1 februari 2010 worden vrijgesteld van alle vervolging, nu en in de toekomst, door de Universiteit Utrecht en andere partijen en mogen het gebouw en terrein zonder inmenging van derden verlaten.
* De huidige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk, biedt publiekelijk zijn excuses aan aan de Nederlandse maatschappij voor de verschraling van onderwijs tijdens zijn wacht.
* Het kabinet zegt publiekelijk toe de bezuinigingsdrang een halt toe te roepen en in het hoger onderwijs netto meer te investeren per capita.

Onze taak als studentenactivisten zal ook niet afgelopen zijn voor wij gehoord zijn en onze eisen zijn ingewilligd. Wij roepen daarom elke scholier, student, docent en ouder op zich ook te verzetten tegen de verschraling van ons onderwijs en zich hard te maken voor gedegen openbaar onderwijs waar iedereen recht op heeft. Red ons onderwijs!

- English -

Communiqué

University of Utrecht, the Board of Directors building, February 1st 2010

The Board of Directors crossed the line this time, and this is unacceptable! Despite all efforts to save the paper version of the Ublad (the University newspaper) with the support of thousands of students, professors and the complete U-raad (Council of representatives of the University community), they continue to impose their controversial policies. In the meantime, the quality of our education is at risk and our student grants are about to be cut. This is why we, the occupiers of the building of the Board of Directors at the University of Utrecht, feel obliged to take action and take a stand in favor of an independent, paper version of the Ublad, for the democratization of our University government, and against the cuts on our education imposed by the Dutch government.

By cancelling the paper version of the Ublad, it has become impossible to keep the University community informed and to guarantee a democratic voice. The University should be a place for independent thinking and should always provide space for criticism. An independent University newspaper is precisely what we need in order to move the university community to start a dialogue and become engaged with each other and society.

In our view, this issue concerning the Ublad is one out of many attempts to transform the University into a company where the Board and her professional managers have their way at the expense of democracy, quality, diversity and scientific integrity. These core values which the University must represent, should be reflected in the way the University is governed. In fact, the University should be directly governed by the University community itself, instead of a non-democratically chosen clique.

Our concerns are not limited to Utrecht, because we are faced with drastic nationwide reforms such as the budget cuts on education, the possible cutting of student grants, the implementation of BSA (Binding Study Advice), and our minister of Education’s neglect to defend the proposition for a ‘student assessor’(a student in the Board of Directors). The position of the University and education in society is too important to be left up to and controlled by market mechanisms. This global process is negatively affecting education worldwide and has to be stopped immediately!

In Europe and the rest of the world, protests against this process are visible evidenced by the almost hundred occupations and mass demonstrations in the Global Week of Action in November 2009. Now it’s our turn and we demand the following:

* The Ublad in its current paper format with an independent editor must be permanently secured by the Board of Directors of the University of Utrecht.
* The U-raad of the University of Utrecht has the right to demand binding referenda, facilitated by the University of Utrecht, for issues they consider important. This will be recorded in the statutes.
* The U-raad of the University of Utrecht will get a direct voice in all decisions made by the Board of Directors of the University of Utrecht by a right to a fixed vote by U-raad majority and a veto right in case of unanimity of the U-raad.
* All participants and others involved in the occupation of the University of Utrecht on the 1st of February 2010 will be exempted from all charges, now and in the future, by the University of Utrecht and other parties and may leave the occupied building and terrain without involvement of other parties.
* The current minister of Education, Culture and Science, Mr. Ronald Plasterk, will publically offer his apologies to the Dutch people for the deterioration of education during his watch.
* The cabinet will publicly announce to stop the budget cuts and ensure more investment in higher education per capita.

Our duty as student activists will not be over until we are heard and our demands are met. Therefore, we encourage all students, teachers and parents to resist the structural deterioration of our education and take a stand for decent public education that everyone is entitled to. Save our education!

Website: http://studentenprotestutrecht.wordpress.com/
 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Foto's van de bezetting 
Studenten Protest Utrecht - 01.02.2010 09:48

Bezet Spandoek
Bezet Spandoek

Barricades
Barricades

Meer Barricades
Meer Barricades

De eerste foto's uit de bezetting

Website: http://studentenprotestutrecht.wordpress.com/
 
Nijmegen ook een actie 
nn - 01.02.2010 15:59

Ook in andere steden werden acties gevoerd. In Nijmegen werd de hele dag een collegezaal bezet.
Steun de bezetting 
Studenten Protest Utrecht - 01.02.2010 22:01

De bezetters blijven in alle waarschijnlijkheid vanacht in het Bestuursgebouw omdat het College van Bestuur niet wil onderhandelen en hun eisen niet worden ingewilligd. Alle steun is welkom. Kom morgen naar de Heidelberglaan 8.

Als je niet kunt komen maar wel de eisen steunt kun je ook de petitie tekenen:

 http://www.petitionspot.com/petitions/SteunDeBezetting

Red het U-blad!
Democratiseer het hoger onderwijs!
Stop de bezuinigingen, red de basisbeurs!

Website: http://studentenprotestutrecht.wordpress.com/2010/02/01/petitie-steun-de-bezetting/
 
studenten praten met bestuur 
martijn - 02.02.2010 12:48

Studenten Utrecht praten met bestuur
Uitgegeven: 2 februari 2010 12:40

AMSTERDAM - De studenten die het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht bezetten, overleggen weer met het college van bestuur. De onderhandelingen werden maandag afgebroken, waarna de studenten de nacht in het gebouw doorbrachten.

Het overleg wordt volgens de studenten om 11.00 uur hervat. Ze zeggen te hopen dat het college met een 'serieus' voorstel komt.

De studenten willen dat het bestuur zich uitspreekt tegen de mogelijke afschaffing van de basisbeurs. Het kabinet denkt erover die beurs om te zetten in een lening als bezuinigingsmaatregel.

Gesprekken

In heel Nederland werden maandag uit protest collegezalen bezet. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen kwam het tot gesprekken tussen de studenten en de colleges van bestuur.

Dinsdagmiddag hebben de studenten een manifestatie gepland in Utrecht met een discussie tussen studenten en docenten over de 'afbraak van het hoger onderwijs'.

Vanaf 15.00 uur houden onder anderen SP-Kamerlid Jasper van Dijk en voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond Gerard Oosterwijk een toespraak.

Bron: nu.nl
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.