english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Commentaar op moord van Gogh
Astrid Essed - 03.11.2004 12:59

In hun reactie nav de moord op van Gogh koppelen de Internationale Socialisten mi terecht hun veroordeling van de moord aan hun bezorgdheid ivm de tendentieuze reacties van de media en rechtse politieke krachten. Mijn commentaar.Mijn commentaar op de reactie van de Internationale Socialisten nav de moord op van Gogh.
Geheel onderin treft u het commentaar van de Internationale Socialisten aan.

Geachte heer/mevrouw,


Bij dezen hartelijk bedankt voor de toezending van de verklaring naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh, die ik inhoudelijk volledig onderschrijf.
Ik betreur de moord op van Gogh in humanitair opzicht in hoge mate, omdat ik van mening ben, dat het doodschieten van ieder mens ongeacht nationaliteit, politiek-maatschappelijke opvattingen cq maatschappelijke positie als zodanig een ernstige misdaad is die door geen enkel politiek of persoonlijk motief kan worden gerechtvaardigd.

Aan de andere kant echter bekritiseer ik zowel de voorbarige opmerkingen van burgemeester Cohen tav de motieven van de dader en de in de media gemaakte tendentieuze opmerkingen, als de ontkenning door commentatoren van de negtieve publicitaire rol die van Gogh heeft gespeeld zowel tav de Islam en Marokkanen in het algemeen als tav Nederlands-Joodse oorlogsslachtoffers hetgeen o.m. tot uiting is gekomen in een aantal jaren geleden door hem gemaakte stuitende anti-semitische opmerkingen.

A Voorbarige opmerkingen door burgemeester Cohen:

Na de door Cohen terecht gemaakte opmerking tav zijn ''woede en verbijstering'' tav de moord op van Gogh veroordeelde hij tevens het feit, dat van Gogh gedood zou zijn om zijn politieke opvattingen, hetgeen hij beschouwde als een aantasting van de vrijheid van meningsuiting.
Echter, hij voegde eraan toe, dat ''volgens hem'' de motieven van de dader betrekking hadden op diens bezwaren tegen van Goghs gedachtegoed.
Nog afgezien van het feit of deze opmerking terecht is of niet, op het moment dat Cohen deze uitspraak deed was er volgens politie-autoriteiten nog geen sprake van een eventuele bekentenis.
Het is in dezen dan ook niet alleen een ongefundeerde opmerking, aangezien ook een persoonlijk motief niet uit te sluiten is, daarenboven heeft Cohen als burgemeester de taak en de verantwoordelijkheid de somtijds reeds gespannen verhoudingen tussen autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders [met name mbt Marokaanse jongeren] in goede banen te leiden en geen opmerkingen te maken, die in dezen olie op het vuur gooien.

Opmerking wethouder Aboutaleb

Veel verstandiger en afgewogener daarentegen was de reactie van wethouder Aboutaleb daarentegen, die op de vraag van een journaliste wat voor eventuele gevolgen het daderschap van een 26 jarige Marokkaan had voor de verhoudingen tussen autichtone Nederlanders en allochtonen de wedervraag stelde waarom het verschil maakt of er sprake is van een Marokkaanse of een Nederlandse dader.
Ook riep hij op, bovenal kalm te blijven.


B In de media gemaakte tendentieuze opmerkingen:

Terecht refereert u aan het feit, dat de eerste NOS berichten waarin gesproken werd van een ''man met een islamitisch uiterlijk'' niet alleen buitengewoon ongerijmd waren, aangezien de Islam een universele godsdienst is, die onder vrijwel alle nationaliteiten en volkeren voorkomt, [autochtone Europeanen, Amerikanen, Australiers, Arabieren, Afrikanen, Aziaten etc], daaren boven is een en ander buitengewoon stigmatiserend, aangezien hiermee alle moslims verantwoordelijk gesteld worden voor de criminele daad van een.
Gezien het toenemende anti-moslim-klimaat waarbij in de meeste gevallen een totaal ongefundeerde link met ''terrorisme'' gemaakt wordt, een zeer ondoordachte en tendentieuze opmerking van het NOS-TV journaal.

C Ontkenning van de publicitaire rol van van Gogh

Eveneens is het opvallend dat commentatoren vanuit diverse maatschappelijke hoek (schrijvers, politici en journalisten) weliswaar de nadruk legden op de vrijheid van meningsuiting van van Gogh, maar met geen woord repten over de negatieve publicitaire rol, die hij met name tav de Islam en in Nederland wonende Marokkanen gespeeld heeft.

Vrijheid van meningsuiting

Uiteraard onderschrijf ik in dezen het recht op van Gogh op vrijheid van meningsuiting, maar veelal wordt door dergelijke commentatoren uit het oog verloren, dat vrijheid van meningsuiting niet hetzelfde is als vrijheid van belediging.
Iedereen heeft het recht voor zijn mening uit te komen, maar als een groep mensen systematisch wordt beledigd onder het mom van ´´het ventileren van je mening´´ worden mi eveneens de rechten van deze mensen aangetast, hetgeen naar ik meen nog steeds in strijd is met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat discriminatie en belediging verbiedt en het recht op vrijheid van godsdienst, hetgeen eveneens impliceert het respect voor de godsdienst van iedereen.

Overigens benadruk ik bij dezen nog eens nadrukkelijk, dat een en ander nooit een rechtvaadiging mag zijn voor het gebruiken van enigerlei vorm van geweld c.q. bedreigingen tegen de ander.
Slechts wil ik het feit toelichten dat bij de beoordeling van van Goghs terecht verdedigde recht op vrijheid van meningsuiting eveneens vermeld dient te worden, dat van Gogh zich systematisch schuldig heeft gemaakt aan belediging van zowel de Islam als de in Nederland wonende Marokkanen, hetgeen met name in het sinds 11 september 2001 steeds sterker wordende anti/islamitische klimaat waarbij in grote mate sprake geweest is van intimidatie en mishandeling van moslims, een zeer ernstige zaak is.


Als onderdeel van de Nederlandse samenleving dienen hun rechten dan ook even serieus genomen worden als de rechten van van Gogh in dezen.

In dit verband vind ik het in hoge mate ongerijmd, dat door bovengenoemde commentatoren van Gogh wordt voorgesteld als ''verdediger van het vrije woord" zonder enige verwijzing naar de vaak openlijk geuite racistische en anti-islamitische opmerkingen van van Gogh, die zich als bekend publicist/filregisseur volkomen bewust was van zijn voor een reeds gestigmatiseerde groep uiterst negatieve impact van zijn woorden.


Anti-semitisme:

Overigens staan zijn geventileerde racistische opmerkingen dienaangaande niet op zichzelf, aangezien van Gogh zich enige jaren geleden eveneens schuldig gemaakt heeft aan zeer stuitende anti-semitische opmerkingen, o.m. met onsmakelijke verwijzingen naar de criminele handelingen van de beruchte nazi-kamparts Mengele tav zijn slachtoffers.
Het is in dezen evident, dat de in dat kader gemaakte opmerkingen door een aantal Nederlands-Joodse oorlogsslachtoffers als uiterst beledigend en traumatisch is ervaren.
Op grond van een in dit verband gedane aanklacht wegens anti-semitisme is van Gogh destijds veroordeeld tot een boete van 400 gulden, een relatief hoog bedrag in het kader van de overigens zeer zeldzame veroordelingen wegens racisme.
Het commentaar van van Gogh, luidde, dat hij ''het zo weer zou doen'' en ''er de gevangenis voor over had'', waarmee m.i. hij getuigde van een fundamenteel gebrek aan respect voor de meest elementaire humanitaire normen en waarden.


Sigmatisering:

Nog afgezien van het fundamenteel onacceptabele karakter van deze moord echter, die zoals iedere andere moord uiteraard veroordeeld dient te worden als een ernstige schending van het recht op leven in casu van Gogh deel ik de door u geventileerde bezorgdheid, dat een en ander door maatschappelijk-gevaarlijke krachten zoals racisten, neo-nazi's en aan hen verwante krachten binnen bepaalde Nederlandse politieke partijen kan worden aangegrepen om middels stigmatisering de reeds bestaande animositeit tussen autochtone Nederlanders en allochtonen verder aan te wakkeren.

Politici en media:

Ter voorkoming van deze hoogst gevaarljke ontwikkelingen kunnen eveneens zowel bekende Nederlanders met een zeker maatschappelijk gezag als Amsterdamse en nationale politici een belangrijke rol spelen door weliswaar hun afschuw uit te spreken, maar tevens de nadruk te leggen op het individuele karakter van de gepleegde daad.
Ook de media kunnnen hierin een belangrijke rol spelen door in hun berichtgeving zakelijk en rationeel te blijven.

Een vanmorgen door mij in de Telegraaf aangetroffen krantekop ''Afgeslacht'' met het begeleidende tendentieuze artikel bewijst de Nederlandse democratische rechtsstaat waarin de rechten van ALLE burgers beschermd en geerbiedigd dienen te worden, een zeer slechte dienst.

Het is evident, dat het in dezen van het grootste belang is wederzijds meer respect en begrip op te brengen voor de diverse in Nederland bestaande cultuuruitingen en geloofsbelevingen.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar dan wel met respect voor ieder medemens ongeacht cultuur en/of religieuze beleving


Vriendelijke groeten
Astrid Essed
AmsterdamFrom: Internationale Socialisten
To:  info@internationalesocialisten.org
Subject: Verklaring naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh
Date: Tue, 02 Nov 2004 15:21:17 +0100

Verklaring naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh

De Internationale Socialisten veroordelen de moord op Theo van Gogh. Welke motieven het individu dat hem heeft doodgeschoten ook had, zeker is dat de moord alleen negatieve gevolgen kan hebben.

Wij maken ons ernstige zorgen over de mogelijke reacties op de moord. In de eerste nieuwsberichten na de moord sprak het NOS-journaal van een ‘man met een islamitisch uiterlijk’, wat dit ook moge zijn.

De moord valt in een politiek klimaat, waarin moslims en mensen met een Arabische achtergrond steevast in het verdomhoekje worden gedrukt. Sinds 11 september 2001 is er sprake van een islamofobe stemming. Theo van Gogh was deel van deze polarisatie.

Wij veroordelen elke poging om de ‘islamitische gemeenschap’ als geheel ter verantwoording te roepen voor de daden van één individu. Dit draagt bij aan het creëren van een ‘wij-zij stemming’. We moeten ons uitspreken tegen elke poging om deze moord te gebruiken om allochtonen en autochtonen, moslims en niet-moslims tegen elkaar op te zetten.

Internationale Socialisten


 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Gelul. 
Boris - 03.11.2004 14:24

Wat een pseudo-intellectueel elitair gelul, zeg.

"...middels stigmatisering de reeds bestaande animositeit..."
"...Het is evident, dat..."
"...vind ik het in hoge mate ongerijmd..."
"een ernstige schending van het recht op leven in casu van Gogh "

Gaan we straks ook weer "fundamenteel walgen" van zaken? Hou nou eens op met die interessantdoenerij.

Oh ja, en een man met een djaballa en een grote baard omschrijven als een 'man met een islamitisch uiterlijk’ is volledig gerechtvaardigd. Nee, niet alle islamieten zien er zo uit, maar dat wil niet zeggen dat het daarom geen accurate omschrijving is.
Intolerance breeds intolerance 
E.T. - 03.11.2004 15:13

Een intolerant man is vermoord door een andere intolerante man. De reactie van bijna iedereen (ook hier) is meer intolerantie.

We gaan lekker zo mensen. :(
lul niet zo dom 
krullie - 03.11.2004 15:27

Lul niet zo dom.
Er is een vrije geest vermoord
Stilte zou gepast zijn ipv dit politieke gezever.

r.i.p

Curly
Dom 
Richard - 03.11.2004 15:38

Word eens wakker domme geit.
Er is iemand afgeslacht omdat hij het woordje geitenneuker gebruikte.
Zoek in nuance 
Gekke Henkie - 03.11.2004 15:51

Het is mij allemaal een iets te genuanceerd stuk, een poging die kant noch wal raakt om het maar weg te nuanceren. Een mes is niet weg te nuanceren, een moord ook niet. Het is een reflex uit de jaren tachting, maar tijden veranderen en de problemen verdwijnen er niet mee.

Ik heb in de afgelopen jaren persoonlijk verschillende ervaringen opgedaan met geweld door Marokkanen. Daaronder vallen postende diefjes, geweldpleging, een overval, vernieling, brandstichting en bedreiging met en zonder messen. Een dochter van een kennis hier in de buurt is in het park in korte tijd al twee keer mishandelt door Marokkaanse jongeren.

Ik ben vredesactivist en anti-racist, maar ik ben ook goed op de hoogte van de problemen die Marokkaanse jongeren hebben en opleveren voor anderen. Nu komt daar moord uit religieus fanatisme bij, waarbij de dader dus ook al voor eerdere geweldpleging blijkt te zijn veroordeeld. Ik denk dat er een meer dan bescheiden verband is tussen deze zaken, en het is wel degelijk een terechte optelsom voor velen om dit de Marokkaanse gemeenschap collectief aan te rekenen. Dat is wat anders dan generalisatie en discriminatie!

De Marokkaanse gemeenschap als geheel moet hier sterk op worden aangesproken. Dit mag echt niet langer doorgaan. Gedrag en houding van te veel Marokkaanse jongeren is ontspoord. Dat is gebrek aan opvoeding en moraal. De houding van de kinderen is vaak dat ze met (dreiging met) geweld optreden. Komt dit wellicht doordat ze thuis geslagen worden? Wat is hier aan de hand?

Het zijn al met al problemen die we niet moeten laten liggen, we zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van onze samenleving. Zo'n genuanceerd pamflet doet afbreuk aan de ernst van de situatie, hoe de-escalerend het ook is bedoeld.

Ik roep kortom niet op tot een pogrom tegen Marokkanen maar wel tot een herbezinning van de Marokkaanse gemeenschap over hun rol in deze.
Gescheiden zaken 
Gekke Henkie - 03.11.2004 15:58

Er is , beste JS, ook een verschil tussen de reële problemen die te veel Marokkaanse jongeren veroorzaken en de problemen als gevolg van "een politiek klimaat, waarin moslims en mensen met een Arabische achtergrond steevast in het verdomhoekje worden gedrukt. Sinds 11 september 2001 is er sprake van een islamofobe stemming. Theo van Gogh was deel van deze polarisatie."
THEO VAN GOGH EN DE MEDIA 
Henk Ruyssenaars - 04.11.2004 08:20


"Er bestaan geen complotten: er is alleen informatie die we nog niet hebben."

THEO VAN GOGH EN DE MEDIA

"Hieronder dus de abominabele Volkskrant van woensdag 3 nov. 2004 - en in verband met alle geplengde krokodillentranen, onderaan nog 's 'n keer Komrij's geniale gedicht over hen die de moord op Fortuyn pleegden, en die nu weer met zakdoeken lopen, bewierookt door medeplichtige 'journalisten'."

VOLKSKRANT: 'DIT IS ERGER DAN DE MOORD OP FORTUYN'*

Onderstaand een epistel uit de reeks "demonisering en afschrijving van Fortuyn" door de Volkskrant, terwijl de Telegraaf weer bevestigt dat er geen fatsoensbegrip meer bestaat - net zoals met Fortuyn - bij het plaatsen van foto's. Waarom trouwens de forensische dienst 7 uren lang van Gogh's stoffelijk overschot daar liet liggen, getuigt ook van een volslagen gebrek aan piëteit, als ze nog weten wat dat is.

Opvallend in alle commentaren de gehele dag, was het vermijden van de controverse rond de aanschaf van de 'JSF' bij het verwijzen naar de door van Gogh gemaakte film 06-05: de eerste keer werd 'JSF' gezegd bij Nova's Jeroen 'de papegaai' Pauw, 's-avonds om 22.34 uur, waarbij hij meteen naar de telefoon greep om 'de moeilijke lijn met de VS te checken". Einde verhaal.

[NOVA uitzending van Gogh - Url.:  http://www.novatv.nl/ ]

Naderhand, na 23 uur, zaten Femke Halsema en Mat Herben bij Pauw, een uitstekende gelegenheid om de dader de dader te laten en ook eens ietste vragen over de film 06-05.

Temeer daar de capriolen van Mat Herben en de JSF in die film een centrale rol spelen, zoals ik het direct na de moord beschreef, en Ross later ook publiceerde in z'n 6 Mei boek, dat dan weer de basis voor 't script van de film 06-05 vormde. [Url.:  http://tinyurl.com/2oqsu ]

En daar zitten dan kamerlid Halsema met haar kennis, en 'de Mol Herben' die de intentieverklaring voor de aankoop van de JSF binnen een maand na de moord op Fortuyn getekend zagen. Korte quote:

"THE BILLION DOLLAR EAGLE HAS LANDED !"

Op 5 Juni - op één dag na 'n maand na de moord op Fortuyn - wordt op vliegbasis Soesterberg feestelijk - in gezelschap van the Amerikaanse ambassadeur en vertegenwoordigers van de nederlandse legertop - door mevr. Jorritsma en Defensie staatssecretaris van Hoof het "Memorandum of Understanding" getekend. [Min-Def-url.:  http://tinyurl.com/3p3oj ]

De JSF-affaire is toch nog rond : "The billion dollar Eagle has landed !" zullen de ingewijden hebben gedacht. En de koffers konden een week later worden gepakt voor een reisje naar "Fort Worth, Texas, headquarters of Lockheed Martin Aeronautics Co." zoals de uitnodiging was geformuleerd."

GEEN SCHREEUW VAN DE PAUW

Maar geen woord hierover van Pauw, Halsema of Herben, die alsmaar over de amper nog bestaande 'vrijheid van meningsuiting' wauwelden, terwijl Fortuyn "In het belang van de Staat" werd vermoord. Hún staat, wel te verstaan...

En eerlijk gezegd ben ik de volledige overtuiging toegedaan dat de grootste doodgravers van diezelfde 'vrijheid van meningsuiting' de mediamagnaten in het bedrijfsleven zijn - en uiteindelijk de uitvoerders van de verdomming en misleiding; al die journalisten die de afgelopen jaren kritiekloos hebben meegeholpen dit tuig aan de macht te helpen en te houden.

Ze hebben hun sociaal controlerende functie overboord gegooid, en hun werk niet gedaan, maar zijn zelf onderdeel van de verloederende macht geworden die hen 'kocht'.

Nu is Oltmans dood, van Gogh dood, en lopen er heel wat columnisten en andere schrijvers zoals Paul Cliteur te bibberen dat er hen iets zal overkomen. Terwijl de gluiperds op de redactie van de Volkskrant - en veel andere media - er nog een borrel op nemen.

De nederlandse journalistiek heeft volledig gefaald en is medeschuldig aan de huidige wantoestanden op sociaal, politiek en journalistiek gebied.

Hier weer een staaltje van hun kunnen, dat meteen werd versterkt door de beruchte 'Paarse Papegaai' - Sjors Fröhlich - die bij Stand.nl zojuist in navolging van de Volkskrant riep: "Dit is erger dan de moord op Fortuyn", om op 3 november 2004 - 13.30 uur, toen hij begon met z'n gemodereerde d.w.z. gecensureerde uitzending.


Woensdag 3 november 2004 

'DIT IS ERGER DAN DE MOORD OP FORTUYN'

Van onze verslaggevers

DEN HAAG - Ministers en Kamerleden vrezen voor scherpe aanvaringen tussen Nederlanders en allochtonen met een islamitische achtergrond na de moord op filmmaker Theo van Gogh. 'Als dit het gevolg is van zijn uitlatingen over de islam, dan is in dit land niet meer behoorlijk samen te leven', verklaarde minister Donner van Justitie dinsdag.

PvdA-leider Bos [SHELL opleiding - HR] sprak over een worst-case scenario: 'Dit is een gevecht tussen het vrije woord en religieuze fanatici. Dat kan heel veel in de samenleving losmaken.'

Premier Balkenende: 'We zitten op de foute weg.'

Politici uitten unaniem hun afschuw over de moord.

'Hier staat je verstand bij stil', zei Balkenende.

'Verbijsterend en schokkend', aldus CDA-fractievoorzitter Verhagen. Halsema van GroenLinks sprak van een 'monsterlijke daad'.

D66-fractieleider Dittrich: 'Als Van Gogh echt is vermoord vanwege
moslimfundamentalisme is dat vreselijk voor onze samenleving.'

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen vroeg zich af of het om een terroristische aanslag ging. Hij baseerde zich op informatie van minister Remkes van Binnenlandse Zaken. SP-voorman Marijnissen betitelde de moord op Van Gogh als een laffe daad. 'Het maakt mensen bang. De vrees bestaat: wie wordt de derde?'

Bos (PvdA) meent dat de moord op Van Gogh in zijn weerslag op de samenleving die op Fortuyn overtreft. 'Bij de aanslag op Fortuyn ging er, hoe vreselijk de moord ook was, een zucht van verlichting door Nederland toen bleek dat er geen allochtoon achter zat. Dat is nu wel het geval.'

LPF-Kamerlid Herben ziet het neerschieten van Van Gogh door iemand van Marokkaanse afkomst als bewijs dat de oorlog tussen de islamitische en de westerse cultuur ook in Nederland wordt uitgevochten. 'De samenleving wordt bedreigd door extremisten die op onze cultuur spugen. Ze spreken onze taal niet eens en lopen in soepjurken rond. Het is een vijfde kolonne, en Theo zei dat als geen ander', aldus Herben.

Dittrich beschouwt de moord op Van Gogh ook als een moord op het vrije woord. 'Ik kan mij voorstellen dat politici straks uitkijken bij wat ze zeggen, hoe verkeerd dat ook is.' Kamerlid Wilders - voorheen VVD, bekend om zijn felle uithalen richting moslimfanatici - is dat echter geenszins van plan.

'NIEMAND ZAL MIJ DE MOND SNOEREN.

WE MOGEN NIET CAPITULEREN VOOR KOGELS.

Ook Van Aartsen vindt dat politici niet mogen wijken. 'In dit land moeten we blijven zeggen wat we zeggen en denken. Het gaat hier om de vrijheid van meningsuiting van politici, maar ook van kunstenaars, filmmakers, schrijvers.'

Bos: 'Ik hoop niet dat we de weg op gaan dat iemand die zegt wat hij vindt een rijtje bodyguards naast zich moet hebben. Politici hebben de taak waarden als het vrije woord compromisloos te verdedigen.'

Premier Balkenende prees Van Gogh als een 'markant voorvechter' van het vrije woord. 'Kunnen zeggen wat je wilt is de hoeksteen van onze rechtsstaat en onze democratie. Zodra kogels de dienst gaan uitmaken verstomt het gesprek en zijn oplossingen onbereikbaar.' [En Fortuyn dan ? En de veroordeling van van Gogh wegens anti semitisme ? - HR]

De premier riep alle Nederlanders op tot verdraagzaamheid, net als de ministers Donner en Remkes. 'We moeten voorkomen dat er een situatie van actie-reactie ontstaat. Het is van groot belang dat we hier gepast op reageren', aldus Donner. [Nog meer burgerrechten inleveren - HR]

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken: 'Ik sluit onrust niet uit. Het
klimaat is al ernstig verruwd. Juist daarom vraag ik iedereen het hoofd koel te houden.' Marijnissen: 'Niemand mag politiek gewin slaan uit spanningen tussen Nederlanders en Marokkanen.'

De meeste partijen achten betere bewaking van politici en andere
opiniemakers onvermijdelijk. De PvdA wil ook meer manschappen voor de veiligheidsdiensten om politieke moorden te voorkomen.

[andend] Volkskrant - Story - Url.:  http://tinyurl.com/6ydyl

10 mei 2002 -

De zittende politicus.

Gedicht van Gerrit Komrij, Dichter des Vaderlands.

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.

Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel

Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,

Nadat de gek de nar had omgebracht,

Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,

En maakte hij onbespied een pirouette.

Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.

Hij oefende het woord 'geschokt' voor morgen

En sliep als twintig ossen kunnen slapen.


Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.

Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.

Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.

Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,

En ziet nog steeds het echte monster niet.

G. KOMRIJ

*****************************************

FOREIGN PRESS FOUNDATION
 http://tinyurl.com/3crhn
Editor: Henk Ruyssenaars
 http://tinyurl.com/2ghoh
The Netherlands
 FPF@Chello.nl

Website: http://tinyurl.com/3crhn
 
Theo! 
LinkMichel - 04.11.2004 14:49

FOKKE & SUKKE

Website: http://foksuk.nl/imggif.php?i=/upload/d628.gif
 
En:  
tis not easy - 04.11.2004 16:02

Er glippen ook wel weer wat observaties zomaar door de vingers.
Theo van Gogh was voor zijn dood bij de meeste Nederlandse media niet bepaald welkom. Hij zei dit zelf in een gisteravond op AT5 herhaald fragment tijdens een interview met Theodoor Holman.
Grof. 
H - 04.11.2004 18:55

Wat me,naast de inhumane daad zelf-en de tragiek van beindiging van een leven op zich,shockeerde toen ik dit nieuws pas in de avond hoorde,was de datum van de Amerikaanse verkiezingen,die toch mogelijk polariserend heeft gewerkt,ook hier,en dat de moordenaar deze dag misschien ook bewust heeft uitgekozen om aan zijn daad een historische dimensie te geven.De synchronicieit van deze twee voorvallen werd door degenen bij wie ik over een mogelijk verband repte,gelijk van tafel geveegd als waanzin.Mijn mond was gesnoerd,en de avond was gevuld.Er was weer eens een opstootje.
Gezever? 
Marco Hanekamp - 05.11.2004 00:03
Jammer dat er van rechtse zijde gelijk weer opmerkingen komen als "gezever, gelul" enzovoort. Dat is kennelijk de rechtse manier van omgaan met mensen. Voor mij betekent het zoeken naar een zondebok (hoezeer ik de dood van Theo van Gogh ook betreur; de man mocht zijn mening geven!), ik kan er niet bij dat dan maar gelijk de hele Islam als schuldige wordt aangewezen. Dat is het doel van rechts: ongelijkheid, haat, armoede, verderf, egoïsme, enzovoort! Schande!
hee marco, .. . 
piet - 05.11.2004 13:04

---
Ja dat mag dan het doel/effect zijn van extreem rechts maar alleen omdat de middelen om het vreedzaam op te lossen door links gemonopolizeerd en krachteloos gemaakt worden!!!!
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.